Ελληνικά » 70064 Κειμενικά είδη της τουρκικής γλώσσας

70064 Κειμενικά είδη της τουρκικής γλώσσας

 

Μαρία Μαυροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια 

mmavrop[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το μάθημα αυτό διδάσκεται φέτος για πρώτη φορά. Για να επικοινωνήσει κανείς δεν είναι αρκετό να γνωρίζει πολύ καλά τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα και να έχει πλούσιο λεξιλόγιο, πρέπει επίσης να έχει διδαχθεί τον διαφορετικό τρόπο δόμησης, δηλαδή τους παράγοντες κειμενικότητας των διαφόρων ειδών κειμένου, καθώς και τις συγκεκριμένες συντακτικές/μορφολογικές δομές αλλά και το συγκεκριμένο λεξιλόγιο/ορολογία ποικίλων κειμενικών ειδών. Για να μπορέσει κανείς να συντάξει μια επιστημονική εργασία, ένα άρθρο στον έντυπο ή στον ηλεκτρονικό τύπο, μια διάλεξη, μια παρουσίαση, μια διαφήμιση, μια ανακοίνωση, μια αίτηση, να υποβληθεί σε συνέντευξη, να γράψει το βιογραφικό του σημείωμα κλπ , πρέπει να γνωρίζει πώς δομούνται τα κειμενικά αυτά είδη και ποιοι κανόνες τα διέπουν (στοιχεία συνοχής, συνεκτικότητας, διακειμενικότητας, καταστασιακότητας, κ.ά.). Από τις συζητήσεις που είχαμε με φοιτητές/τριες μας που διέμειναν στην Τουρκία για διάφορους λόγους και αντιμετώπισαν σχετικές δυσκολίες, θεωρήσαμε ότι το μάθημα αυτό θα βοηθούσε πολύ, όχι μόνο αυτούς/ές που σπουδάζουν αλλά και όσους/ες εργάζονται στην Τουρκία.

Στόχος του μαθήματος είναι να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες μας να γνωρίσουν και να αναγνωρίζουν τα είδη των κειμένων στην τουρκική γλώσσα, να κατανοήσουν τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξη των κειμένων αυτών και τις ειδικές λεξιλογικές συνάψεις που απαιτούνται. Επίσης, να μάθουν και να εμπεδώσουν το συγκεκριμένο ειδικό λεξιλόγιο/ ορολογία που χρησιμοποιείται σε ποικίλα είδη κειμένων.

Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία αποτελεί μια πιθανή αγορά εύρεσης εργασίας για τους αποφοίτους μας και επίσης ότι η παραμονή τους εκεί έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση στη χρήση της γλώσσας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι το μάθημα αυτό θα τους /τις προσφέρει επί πλέον γνώσεις και θα τους βοηθήσει τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Δεν υπάρχει. Στα Τμήματα της ημεδαπής δεν υπάρχει μάθημα με αυτόν τον τίτλο και το συγκεκριμένο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο. Στα δε Τμήματα της Αλλοδαπής υπάρχει η ανά εξάμηνο ανάλυση κάποιου συγκεκριμένου είδους, κυρίως λογοτεχνικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το μυθιστόρημα, το διήγημα, το ποίημα κλπ.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Το μάθημα θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής ενότητες, οι οποίες θα εμπλουτίζονται ανάλογα και με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών:

1- Επιστολές (συγχαρητήριες, ευχαριστήριες επιστολές, προσκλήσεις, συλλυπητήρια)

2- Λογοτεχνικές επιστολές, (Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı … ), Ανοιχτή επιστολή

3- Επίσημη αλληλογραφία (προς κρατικές υπηρεσίες, επαγγελματικές επιστολές)

4- Συστατική επιστολή

5- Βιογραφικό σημείωμα

6- Αιτήσεις, Δηλώσεις

7- Αποφάσεις (συνεδριάσεων, συμβουλίων κ.ά)

8- Διαφημίσεις, Αγγελίες

9- Παραμύθια

10- Άρθρα δημοσιογραφικά

11- Διηγήματα

12- Μυθιστόρημα

13- Οδοιπορικά, αναμνήσεις

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Εργασίες, όπως για παράδειγμα συλλογή και επεξεργασία ως προς του παράγοντες κειμενικότητας διαφόρων ειδών κειμένων, που στη συνέχεια θα μελετηθούν στην τάξη, και τελική εξέταση

Στο βαθμό της τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό των εργασιών εφόσον ο/η φοι-τητής/τρια επιτύχει να πάρει τη βάση (5) στην τελική εξέταση.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές).

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Εκτός από τα κείμενα τα οποία δίνονται σε φωτοτυπίες, και τα δείγματα που θα αναρτηθούν στην η-τάξη, προτείνονται τα βιβλία:

Korkmaz, Zeynep-Parlatır, İsmail-Ercilasun, Ahmet vd Türk Dili ve Kompozisyon. Ekin Yayınları, Ankara, 2005

Aktaş, Şerif ve Gündüz, Osman, Yazılı ve Sözlü Kompozisyon. Akçağ Yayınları, Ankara

Özdemir, Emin, Anlatım Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003 (12)

Demirci, Selahattin ve Karahasanoğlu Vahap, Üniversitelerde Türk Dili, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2008

Öner, Sakin, Örneklerle Kompozisyon. Düzenli yazma ve konuşma sanatı. Yuva Yayınları, İstanbul, 2005

Beaugrande (de) R. A., Dressler, W.U., Introduction to Text Linguistics. London/New York, Longman, 1981