Ελληνικά » 70081 Επιχειρηματικότητα

70081 Επιχειρηματικότητα

 

 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα» έχει σαν βασικό σκοπό να τροφοδοτήσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα εχέγγυα προκειμένου να αντιληφθούν πως λειτουργεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τι απαιτείται προκειμένου να ιδρυθεί μια επιχείρηση και πως μπορεί να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, τι δυσκολίες προκύπτουν τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης, όσο και κατά τη λειτουργία αυτής και πως αυτές αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, καθώς και ποια είναι η συνεισφορά της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Επίσης στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος οι φοιτητές μαθαίνουν την έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, ενώ μαθαίνουν να φτιάχνουν επιχειρηματικά σχέδια και δημιουργούν τη δική τους προσωπική εικονική επιχείρηση.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Κατόπιν σχετικής έρευνάς μας το μάθημα «Επιχειρηματικότητα» διδάσκεται σε πληθώρα τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο της ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής, με συναφές περιεχόμενο προς αυτό του συγκεκριμένου μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα διδάσκεται σχεδόν σε όλα τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης & Διοίκησης, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επιπλέον διδάσκεται και σε μη οικονομικές σχολές της ημεδαπής όπως Φαρμακευτικής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Επικοινωνίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Μεθοδολογίας Ιστορίας κλπ.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Η Επιχειρηματικότητα

Μελετάται σε γενικές γραμμές η έννοια της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, γίνεται μία ιστορική αναδρομή όσον αφορά την εξέλιξη της έννοιας αυτής. Κατόπιν, αναλύονται οι όροι επιχειρηματικότητα, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης, επιχείρηση και διοίκηση επιχείρησης. Θα αναφερθούν, επίσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας στην καθημερινή ζωή και οι γνώσεις που απαιτούνται για να γνωρίσει κάποιος της επιχειρηματικότητα. Στο τέλος θα δούμε τη διαδικασία του επιχειρείν και την ανάπτυξη.

 

Αβεβαιότητα, κίνδυνος και απόδοση

Αναλύονται οι όροι αβεβαιότητα και κίνδυνος, καθώς και η σχέση τους με την απόδοση. Επίσης, δίνεται η σχέση μεταξύ ανθρώπου και κινδύνου. Στη συνέχεια αναφέρεται τι είναι κέρδος και απόδοση και πώς εμφανίζεται η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος σε μία επιχείρηση. Στο τέλος του εν λόγω μαθήματος μελετούνται οι τρόποι αντιμετώπισης της αβεβαιότητας και του κινδύνου.

 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Σε αυτό το μάθημα μελετάται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Επίσης, αναφέρονται και οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα.

 

Ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών

Στο σημείο αυτό θα μελετήσουμε τι είναι η επιχειρηματική ευκαιρία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, καθώς και τις μορφές και τους τύπους των ευκαιριών αυτών. Το ότι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες φτιάχνονται είναι το επόμενο στάδιο της μελέτης μας, όπως και ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που μελετάται στην ενότητα αυτή είναι και ο ρόλος των ερευνών αγοράς σε μία επιχείρηση. Στο τέλος δίνεται ο διεθνής ορίζοντας της επιχειρηματικότητας.

 

Το επιχειρηματικό πλεονέκτημα

Θα αναλύσουμε τις μεθόδους διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, καθώς και τον κύκλο ζωής του προϊόντος σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Θα δούμε, επίσης, τις φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και το χρόνο εισαγωγής του στην αγορά. Ύστερα απ’ όλα αυτά, βλέπουμε το χρονικό προγραμματισμό και το επιχειρησιακό πλεονέκτημα, καθώς και την τεχνολογία σαν ένα απ’ αυτά (πλεονέκτημα). Στο τέλος κάνουμε μία αναφορά στις συμφωνίες που μπορεί να υπάρξουν στο περιβάλλον μίας επιχείρησης.

 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία

Εδώ προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν έχει ο επιχειρηματίας ειδικά χαρακτηριστικά ως προσωπικότητα και παραθέτουμε τα βασικά του προσωπικά γνωρίσματα. Έπειτα μελετούμε τους παράγοντες που ευνοούν τη στροφή κάποιων κοινωνικών ομάδων προς την επιχειρηματικότητα και αναλύουμε τον τρόπο σκέψεις του επιχειρηματία.

 

Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα

Στο σημείο αυτό μελετούμε τους κοινωνικούς, γεωγραφικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Βλέπουμε, επίσης, τις εξωτερικές (θετικές και αρνητικές) οικονομίες του περιβάλλοντος και απαντούμε στο ερώτημα αν τελικά ο επιχειρηματίας έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

 

Το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον

Αυτό το κεφάλαιο αναλύει την οικονομική θεωρία μέσα στην επιχειρηματικότητα και δίνει την ακριβή οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθείται από μία επιχείρηση. Αμέσως μετά, αναλύεται ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία και η σημαντικότητα των επιχειρηματικών δικτύων.

 

Επιχειρηματική βιωσιμότητα και επιχειρηματικός σχεδιασμός

Στο σημείο αυτό γίνεται ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου και των στοιχείων που αυτό περιλαμβάνει. Η επιλογή των στόχων της επιχείρησης και η απεικόνισή τους στο επιχειρηματικό σχέδιο είναι το επόμενο θέμα αυτής της ενότητας. Αμέσως μετά, αναφέρονται οι μορφές και η διάρθρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως και η ανάλυση των επιμέρους τμημάτων του. Τέλος, δίνεται η σύνδεση της επιχειρηματικής βιωσιμότητας με το επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Τα πρώτα βήματα μίας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας

Αυτό το κεφάλαιο αναλύει τα 4 βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία νέα επιχείρηση, π.χ. τον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί, την επιλογή του κατάλληλου τόπου και νομικής μορφής κ.ά. Στο τέλος αναλύεται η έννοια του χρόνου.

 

Οι επιχειρηματικές δυσκολίες

Σε αυτό το μάθημα αναφέρονται οι δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει κάποιος επιχειρηματίας στην προσπάθειά του να δημιουργήσει κάποια επιχείρηση. Συγκεκριμένα, θα δοθεί η έννοια της επιχειρηματικής αποτυχίας και των κρίσεων μίας επιχείρησης. Αργότερα, παρουσιάζονται οι παράγοντες που οδηγούν μία επιχείρηση σε κρίση και τα συμπτώματα που εμφανίζει η επιχείρηση αυτή πριν οδηγηθεί σε πτώχευση. Αμέσως μετά, δίνονται τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση μίας πιθανής κρίσης.

 

Η επιτυχημένη επιχειρηματικότητα

Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την επιχείρησή μας να στεφθεί με επιτυχία. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η ηγεσία της η, οποία μελετάται στο σημείο αυτό. Η ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης και η στρατηγική που αυτή ακολουθεί παίζουν σημαντικό ρόλο στη επιτυχημένη επιχειρηματικότητα. Σίγουρα, πολύ σημαντικά είναι και τα μέσα υλοποίησης της επιχειρηματικής στρατηγικής που ακολουθείται από μία επιχείρηση, γι’ αυτό και θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο τέλος της ενότητάς μας.

 

Διοίκηση και διαχείριση των πόρων της επιχείρησης

Στο εν λόγω μάθημα γίνεται αναφορά στο όλο χρηματοδοτικό σχήμα της επιχείρησης. Αναλύεται η έννοια του όρου και επισημαίνεται ο τρόπος διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Δίνονται αναλυτικά οι τρόποι χρηματοδότησης της επιχείρησης (επενδυτές και μέτοχοι, δανειακά κεφάλαια κ.ά.) και η σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα μέσα σ’ αυτή. Αργότερα, γίνεται λόγος για τα αποθέματα και τις τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών.

 

Λογιστική και Κοστολόγηση

Εδώ επισημαίνεται η χρησιμότητα της επιστήμης της χρηματοοικονομικής λογιστικής στην επιχειρηματικότητα. Αναλύονται οι λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης και ο ισολογισμός. Δίνονται, επίσης, η χρήση των αριθμοδεικτών στη λογιστική ανάλυση και η έννοια της κοστολόγησης. Ολοκληρώνοντας την ενότητα, αναφέρεται η χρήση των λογιστικών καταστάσεων για τις μικρές επιχειρήσεις ειδικότερα.

 

Προώθηση Πωλήσεων και Τιμολόγηση

Στο σημείο αυτό τονίζεται η χρησιμότητα της επιστήμης του marketing και η έννοια της ύπαρξής του. Επίσης, εκτίθεται η σημαντικότητα του σχεδίου και του μίγματος marketing, καθώς και η σχέση τους με τη διανομή, την τιμολόγηση και την προώθηση του προϊόντος μίας επιχείρησης.

 

Ποιότητα προϊόντος

Ολοκληρώνοντας τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, δίνεται η έννοια της ποιότητας του προϊόντος και γίνεται μία ιστορική αναδρομή στο παρελθόν. Η ανάλυση της έννοιας της ποιότητας προϊόντος και η διοίκηση ολικής ποιότητας είναι δύο από τα επόμενα ζητήματα που θα δούμε στο σημείο αυτό. Επιπλέον, γίνεται λόγος για τις αρχές της ΔΟΠ και τα πιστοποιητικά ISO. Κλείνουμε την ενότητα και το βιβλίο αυτό με μία αναφορά στο κόστος της ποιότητας του προϊόντος.

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Γραπτή εξέταση (50%) σε θέματα σχετικά με τις θεωρητικές παραδόσεις και, υποχρεωτική εργασία (50% επί της συνολικής βαθμολογίας).

 

Όροι και Δομή Γραπτών Εργασιών

Οι εργασίες είναι είτε ατομικές, είτε ομαδικές. Η δε παρουσίαση τους είναι προαιρετική. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωμένες, το αργότερο, μέχρι την ημέρα των εξετάσεων του μαθήματος. Η ακριβής ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στον ηλεκτρονικό ιστότοπο (site) http://learningsupport.elke.uoa.gr με τη χρήση ατομικών κωδικών. Οι φοιτητές μας προβαίνουν σε θεωρητική ή/και πρακτική έρευνα και σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση και χρήση. Η ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άποψη του φοιτητή, συντεταγμένη κατά τα διδαχθέντα θεωρητικά και τυποτεχνικά πρότυπα αποτελεί και το βασικό μέτρο αξιολόγησης της εργασίας του φοιτητή.

Οι εργασίες είναι υποχρεωτικές, εύρους 3.000 έως 5.000 λέξεων σε σχετικά με τη διδακτέα ύλη ερευνητικά πεδία (βλ. κατωτέρω) και ποσοστό αξιολόγησης 50% επί της συνολικής βαθμολογίας.

 

Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής Εργασίας

Στο μάθημα «Επιχειρηματικότητα» οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει γραπτής εξέτασης και υποχρεωτικής εργασίας (50%).

 

Οδηγίες για την εκπόνηση της Υποχρεωτικής εργασίας

Οι φοιτητές θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

 

Θέμα: Εργασία Επιχειρηματικού σχεδίου.

Θα πρέπει να στήσουν και να ξεκινήσουν την λειτουργία μια εικονικής επιχείρησης σε κλάδο της επιλογής τους έπειτα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

 

Έκταση της προαιρετικής εργασίας: εργασία 3.000 έως 5.000 λέξεων (10 έως 20 σελίδες, των 250 περίπου λέξεων η σελίδα, Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12, διάστιχο 1,5.

 

Δομή της εργασίας

1. Δελτίο Επιχειρηματικού Σχεδίου

2. Σκοπός και Συνοπτική Περιγραφή της Επιχείρησης και Ανάληψη Επιχειρηματικής Δέσμευσης

3. Στόχοι της Επιχείρησης

4. Τρόποι Χρηματοδότησης

5. Πρωτοτυπία και Καινοτομία

6. Αγορά

7. Προϊόντα και Υπηρεσίες

8. Παραγωγική Διαδικασία

9. Στρατηγική σύμφωνα με το μίγμα marketing

10. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

11. Αξιολόγηση Ευχέρειας της Επιχείρησης

12. Τελικά Συμπεράσματα Επιχειρηματικού Σχεδίου

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις βασικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

 

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Προτείνονταιτακάτωθιεγχειρίδια(καθώς και Σημειώσεις)

1. Π. Ε. Πετράκης., Η Επιχειρηματικότητα, Αθήνα, 2007 'Εκδ. Π.Ε. Πετράκης.

2. Π. Μουρδουκουτας, Σ. Παπαδημητριου, Α. Ιωαννιδης Επιχειρηματικότητα: Θεσμοί και Πολιτικές, 2004, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

 

Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Ελληνόγλωσση

 • Λαμπρόπουλος Παναγιώτης (1998): “Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας”, εκδόσεις Προπομπός,

 • Λαμπρόπουλος Παναγιώτης (1998): Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας, εκδόσεις Προπομπός.

 • Πετράκης Π. Ε. (1996), “Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη”, Εκδόσεις Παπαζήση.

 • Σιρόπολις Ν. (2001): “Διοίκηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων”, Εκδόσεις Παπαζήση.

 • Σκουλάς Νίκος (2002): “Το εγχειρίδιο του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία”, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

 

Ξενόγλωσση

 • Ardichvili A., Cardoso R. and Ray S. (2003), A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development, Journal of Business Venturing, Vol. 18.

 • Barron, R. (1998), Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why and When Entrepreneurs Think Differently Than Other People, Journal of Business Venturing, 13.

 • Berryman J. (1983), Small Business Failure and Bankruptcy: A Survey of the Literature, European Small Business Journal, Vol. 1, No. 4.

 • Brazeal D. and Herbert T. (1999) The Genesis of Entrepreneurship Entrepreneurship Theory and Practice, Spring 1999 v23 i3

 • Burt, R. (1992), The Social Structure Of Competition, στο Nitkin, N. και Eccles, R. (επιμ.), Networks and Organizational Structure, Form and Action, Harvard Business School Press, Boston.

 • Bygrave, W. (1997) The Entrepreneurial Process. In The Portable MBA in Entrepreneurship, 2nd edition, ed. W. D. Bygrave, 1–26. New York: John Wiley & Sons.

 • Campbell, D. (1985) Take the Road to Creativity and Get Off Your Dead End, Greensboro, NC: Center for Creative Leadership.

 • Carter, S. & Jones-Evans D. (2000): Enterprise and Small Business-principles, practice and policy, Financial Times, Prentice Hall, London

 • Christensen P.S. and R. Peterson. (1990) Opportunity Identification: Mapping the Sources of New Venture Ideas Paper presented at the 10th Annual Babson Entrepreneurship Research Conference. Denmark: Aarhus University Institute of Management, April.

 • Christensen, P.S., O.O. Madsen, & R. Peterson. (1989) Opportunity Identification: The Contribution of Entrepreneurship To Strategic Management. Aarhus University Institute of Management. Denmark.

 • Dasgupta, P και Stiglitz, J., (1981), Entry, Innovation, Exit: Towards a Dynamic Theory of Oligopolistic Industrial Structure, European Economic Review, τομ. 15.

 • de Vries, Kets, και Manfred F. R. (1977), The Entrepreneurial Personality: A Person at the Crossroads, Journal of Management Studies, 14(1).

 • Flahvin A. (1985), Why Small Businesses Fail, The Australian Accountant, (October).

 • Gaglio C. M., & Taub P. (1992). Entrepreneurs and Opportunity Recognition Frontiers of Entrepreneurship Research, Wellesley, MA: Babson College.

 • Gartner, William B. (1985), Entrepreneur or Self-Made?, In Business, 7 (3).

 • Getzels J. (1962), Creativity and Intelligence, Routlege: London

 • Hills, G.E. & R.C. Shrader (1998). Successful entrepreneursinsights into opportunity recognition. Frontiers of Entrepreneurship Research, Wellesley, MA: Babson College.

 • Hitt, M.A. and B.R. Bartkus (1997). International Entrepreneurship in J.A. Katz and R.H. Brockhaus, Sr. (eds.) Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth. Greenwich: JAI Press.

 • Hofstede, G. (1991), Cultures and Organizations, McGraw-Hill: Λονδίνο.

 • Kao, J. J. (1989) Entrepreneurship, Creativity, and Organization, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 • Kirzner I. M. (1973), Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press: Chicago.

 • Lindsay N. and Craig J.n (2002), A Framework for Understanding Opportunity Recognition, The Journal of Private Equity (Winter 2002).

 • Murphy, M. (1996): “Μάνατζμεντ Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων”, Pitman Publishing, Great Britain

 • Porter M. (1980), Competitive Strategy, Free Press: New York.

 • Porter, E. M. (1980), Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, Free Press, Νέα Υόρκη.

 • Shane, S. and Venkataraman, S. (2000) The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, Academy of Management Review, Jan 2000 v25 i1

 • Singh, R. (1998) Entrepreneurial Opportunity Recognition through Social Networks, Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois at Chicago.

 • Stevenson, H. and Jarillo, M. (1990) A Paradigm of EntrepreneurshipStrategic Management Journal, 11

   

Xρήσιμες Ιστοσελίδες

Babson College, Massachusetts, USA

 • www.babson.edu/entrep/

The Sol C Snider Entrepreneurial Research Center, University of Pennsylvania, USA

The Baugh Center for Entrepreneurship, Baylor University, Texas, USA

The Entrepreneurship Center, Imperial College, London, UK

The Center for Small and Medium Enterprises, Warwick University, UK