Ελληνικά » 70088 Θέματα αραβικής γραμματολογίας και πολιτισμού

70088 Θέματα αραβικής γραμματολογίας και πολιτισμού

 

Κυριάκος Ν. Πατραγάς

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

1. Ο βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το μάθημα αυτό εξετάζει ειδικά θέματα που άπτονται τόσο της γραπτής παραγωγής των Αράβων όσο και ενός ιδιαίτερου πολιτισμικού αραβικού φαινομένου. Για το λόγο αυτό, επιθυμητό είναι οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποια μαθήματα που να τους επιτρέπουν γενικές γνώσεις γύρω από τον αραβικό κόσμο (ιστορία, πολιτισμό, γλώσσα, κ.λπ) ή το Ισλάμ. Τα λεγόμενα ‘ειδικά θέματα’ αποτυπώνουν εδώ το γεγονός ότι το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος θα αλλάζει, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις των φοιτητών που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.

 

2. Η τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Το μάθημα έχει κατά κάποιο τρόπο σεμιναριακό χαρακτήρα, και εμπνέεται από μαθήματα του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Λουβαίν, όπως ‘ισλαμικές διοικητικές δομές’, ‘χριστιανική γραμματεία της Μέσης Ανατολής κατά τους Μέσους χρόνους’, ‘εικονολογία’, συγκριτική λεξικογραφία’, κορανικά αραβικά’, ‘χριστιανικά αραβικά’, κ.ά.

Το μάθημα διαφοροποιείται από τα παραπάνω με την έννοια ότι φέρει ως καθεστώς τη σύγκριση μεταξύ ενός πολιτισμικού θέματος και των αραβικών γραπτών πηγών που το αναφέρουν αφενός, και το σχολιασμό της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και παρουσίασης αφετέρου.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η καλλιέργεια προσωπικής σκέψης και έρευνας από μέρους του φοιτητή ο οποίος, σε προπτυχιακό επίπεδο, έρχεται σε επαφή με συγκεκριμένα θέματα του αραβικού πολιτισμού.

3. Οι θεματικές ενότητες αυτού του μαθήματος μπορεί να είναι:

1. κορανικά αραβικά

2. χριστιανικά αραβικά

3. χριστιανική γραμματεία και μεταφράσεις προς τα αραβικά

4. μεταφράσεις προς τα αραβικά διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων

5. μεταφράσεις από τα αραβικά προς άλλες γλώσσες

6. το θέμα της ανεικονικότητας σύμφωνα με το Ισλάμ

7. διαφυλικές σχέσεις και διαθρησκειακός διάλογος

8. ταφσίρ, Ισλάμ και αραβική λογοτεχνία

 

Κατά την παρούσα ακαδημαϊκή χρονιά, το θέμα του μαθήματος έχει να κάνει με τους Πολιτισμούς της Μεσογείου από την εξάπλωση των Αράβων έως την κατάκτηση του χώρου από τους Οθωμανούς.

Θα εξεταστεί

Η ιστορία της μεσογειακής λεκάνης από τον 7ο έως και τον 15ο αιώνα,

Οι γλώσσες που ομιλούντο και οι διαπολιτισμικές σχέσεις τους

Τα ταξίδια και οι μαρτυρίες τους, οι συνέπειες των ταξιδιών και το νόημά τους,

Οι πολιτισμικοί καρποί της περιοχής ανάλογα με την εποχή και τις τοπικές ιστορίες.

Βασική γραπτή πηγή: η Μουκάντιμα, του Ιμπν Χαλντούν.

4. Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, με έμφαση και προτεραιότητα στην εξέταση των φοιτητών περιλαμβάνει και εργασία, εστιασμένη στη θεματική και τους στόχους του μαθήματος.

Θα υπάρχει γραπτή εξέταση σε θέματα σχετικά με τις θεωρητικές παραδόσεις, και προφορική συζήτηση σχετικά με την εργασία.

5. Η ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος σύμφωνα με τα μοντέλα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση της αξιολογικής εμπειρίας των φοιτητών στο μέσον του εξαμήνου, με την χρήση συντετμημένων και θεματικά στοχευμένων ερωτηματολογίων (ενδιάμεση αξιολόγηση από τους φοιτητές).

6. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Endress Gerhard, ISLAM - Μια εισαγωγή στην ιστορία του. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

D. Abulafia (επιμ.), Η Μεσόγειος στην Ιστορία. Αθήνα, Πατάκης, 2004

Braudel, F., Γραμματική των Πολιτισμών, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2001

7. Οι εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

Σημαντική είναι η άσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια πληροφορικής του Τμήματος, η διενέργεια ερευνών in situ με λήψη συνεντεύξεων και η αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων για την καταχώριση των συλλεγόμενων στοιχείων. Απαραίτητη κρίνεται η πρόσβαση των φοιτητών στη βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας.

8. Οι τυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες που εξασφαλίζονται (ή μπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του μαθήματος (π.χ. εργαστήρια προσομοίωσης, ημερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, κ.λπ.)

Δεν υφίσταται.