Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι - Moρφολογία και Σύνταξη

70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι - Moρφολογία/Σύνταξη

Σοφία Πρόκου

Ε.Ε.Π

sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται:


Βασικός στόχος του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα Ι – Φωνητική/Φωνολογία-Μορφολογία-Σύνταξη είναι η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας μέσω των μορφοσυντακτικών φαινομένων για την ορθή παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου . Στο πλαίσιο του μαθήματος που διδάσκεται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών γίνεται σύντομη εισαγωγή στην Τουρκική Γλώσσα και τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και οι διαφορές της με τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα διδασκόμενα μορφοσυντακτικά φαινόμενα εμπεδώνονται με γραπτά παραδείγματα και σχετικές γραπτές και προφορικές ασκήσεις. 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν:

Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα καθώς και σε πολυάριθμα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής. Μαθήματα με παρόμοια θεματολογία περιλαμβάνονται σε πολλά προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών δίνεται έμφαση στην διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα προγράμματα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.


Στο πλαίσιο του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα Ι - Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- Σύνταξη τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα διδάσκονται σε ενότητες όπως παρακάτω:

1η ενότητα. Μελέτη της γραπτής μορφής των φθόγγων του τουρκικού αλφαβήτου . Συμφωνία φωνηέντων Σειρά επιθημάτων, Τονισμός, Επιτονισμός.Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: επιθήματα Lar, (n)In -(y)A-(y) I -DA, -Dan,.

2η ενότητα. Μορφο-συντακτικά φαινόμενα: Πάθη συμφώνων.

3η ενότητα. Προσωπικές αντωνυμίες, Δεικτικές αντωνυμίες, Δεικτικά επιρρήματα, Κτητικά επιθήματα

4η ενότητα. Μορφοσυντακτικό φαινόμενα: Ρήμα ΕΙΜΑΙ, ΕΝΕΣΤΏΤΑΣ (Şimdiki Zaman)

5η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα Ονοματικά Συντάγματα (Ad tamamlamaları: Belirtili/Belirtisiz) Έννοια της <> και η <>

6η ενότητα.Υπαρκτικό ρήμα VAR/YOK (-DA................VAR/YOK) αόριστος χρόνος [-di’li Belirli Geçmiş zaman]

7η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα –DΑn başka,–DΑn sonra, –DΑn önce, –DΑn beri, ρήμα είμαι στο παρελθόν [-di’li Belirli Geçmiş zaman],

8η ενότητα.Κ Μορφοσυνατικτικό φαινόμενο: Κατευθύνσεις (απλά επιρρήματα και κατεύθυνση βάσει σημείου αναφοράς: masanın üstü, γενική κτητική και πτώση [–in içinde, -in yanında, -ın önünde,…], χρήσεις του αναφορικού ki [benimki, sonraki, -dEki] Σύνταξη (προ)θέσεων, [-den beri, İÇİN, İLE, GİBİ, KADAR, HAKKINDA, TARAFINDAN] ρηματικών επιρρημάτων –ken, -eli].

9η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: ευκτική [ istek kipi], πρέπει (-meli), –mek için . [ör. Arkadaşınız kilo vermek istiyor. Ne yapsın?,İş bulmak için ne yapmalısın?] μέλλοντας [gelecek zaman

10η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: ρηματικά επιρρήματα ulaç -ip, -meden önce, -dikten sonra

11η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Ταυτοπροσωπία (- meyi, -meği /-meye,meğe /-mekte/ -mekten) + ΡΗΜΑ. Ρηματικά επιρρήματα τρόπου -ErEk,

12η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: επιρρηματικές προτάσεις-ρηματικά επιρρήματα –γερούνδια [ ulaç], [ -Er –mEz, -İncE ] ]

13η ενότητα. Γενική επανάληψη όλων των μορφοσυντακτικών φαινομένων.]

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος


Το μάθημα αξιολογείται μέσω α) γραπτών εργασιών, β) γραπτού διαγωνίσματος, “προόδου”, και γ) τελικού διαγωνίσματος αξιολόγησης. Οι γραπτές εργασίες είναι ασκήσεις με κενά τα οποία συμπληρώνονται με τα διδαχθέντα Μορφοσυντακτικά φαινόμενα ,καθώς και μεταφράσεις από ελληνικά σε τουρκικά προτάσεων οι οποίες περιέχουν τα συγκεκριμένα φαινόμενα με σκοπό την πλήρη εμπέδωση τους.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.


Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια).

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Ασκήσεις και σημειώσεις του διδάσκοντος. και από τα παρακάτω εγχειρίδια διδασκαλίας:
1. Yabancı Dilim Türkçe 1, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010
2. TÖMER, Yeni Hitit 1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2008
3. SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners, τ.1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997
4. ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999,
5. ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004, (www.dilset.com)