Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70003 Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία

70003 Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία

 

Μαυροπούλου Μαρία

Λέκτορας

mmavrop[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: Γ΄Εξάμηνο, 3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται

Στο μάθημα «Εισαγωγή στην Τουρκική Λογοτεχνία» γίνεται η γενική επισκόπηση της Τουρκικής Λογοτεχνίας. Παρουσιάζεται σύντομα και περιεκτικά η ανά τους αιώνες πορεία της - ξεκινώντας από την εποχή της προφορικά μεταφερόμενης λογοτεχνίας, συνεχίζοντας με τα πρώτα γραπτά κείμενα στην Τουρκική και φτάνοντας έως και τη σύγχρονη λογοτεχνία- με σύντομες αναφορές στους σημαντικότερους εκπροσώπους της, τα λογοτεχνικά ρεύματα της κάθε εποχής και τις λογοτεχνικές ομάδες που εμφανίζονται κατά καιρούς. Παράλληλα, αναφέρονται συνδυαστικά οι απαραίτητες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές καταστάσεις που επηρεάζουν ή προκαλούν την εξέλιξη της λογοτεχνίας.

Οι φοιτητές /τριες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν διεξοδικότερα κάθε λογοτεχνική περίοδο στη συνέχεια των σπουδών τους.

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες μια γενική άποψη περί της Τουρκικής Λογοτεχνίας και να κάνουν την αρχική γνωριμία με το αντικείμενο ρίχνοντας μια σύντομη ματιά στο σύνολο της Τουρκικής Λογοτεχνίας. Με δεδομένο ότι οι φοιτητές του Γ΄ εξαμήνου δεν έχουν την απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της Τουρκικής ώστε να εμβαθύνουν σε λογοτεχνικά έργα, γίνεται προσπάθεια να πάρουν μια πρώτη γεύση του έργου των λογοτεχνών μέσω πολύ απλών κειμένων, ενδεικτικών της κάθε εποχής και να τοποθετήσουν τα λογοτεχνικά δρώμενα στο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών δεδομένων της κάθε εποχής.

 

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Στο Τμήμα Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου υπάρχει στο πρόγραμμα μάθημα με τον ίδιο τίτλο.

 

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

1- Σύντομη αναφορά στις ιστορικές περιόδους της Τουρκίας και την επίδραση αυτών στην εξέλιξη της Τουρκικής Λογοτεχνίας.

2- Προφορικώς μεταφερόμενη λογοτεχνία.

3- Πρώτα γραπτά κείμενα στην τουρκική γλώσσα

4- Η Τουρκική Λογοτεχνία κατά την εποχή του Ισλαμισμού (11ος -19ος αιώνας)

Εξισλαμισμός και επίδραση της θρησκείας στη λογοτεχνία.

5- Πρώτα ολοκληρωμένα συγγραφικά έργα στην τουρκική γλώσσα

6- Λαϊκή Λογοτεχνία : χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της με δείγματα

7- Λόγια Λογοτεχνία: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της με δείγματα ποίησης

8- Τουρκική Λογοτεχνία υπό την επίδραση της Δύσης

9- Α΄ και Β΄περίοδος Τανζιμάτ: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι, είδη

10- SERVET-İ FÜNUN: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι

11- FECR-İ ATİ: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι

12 – Εθνική Λογοτεχνία: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι

13- Λογοτεχνία της εποχής της Δημοκρατίας: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Τελική εξέταση

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές).

 

Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

1- Σημειώσεις της διδάσκουσας.

2- Κατάλογος λογοτεχνικών έργων μεταφρασμένων στην ελληνική (Οι φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα αυτό, λόγω του ότι βρίσκονται ακόμα στην αρχή της εκμάθησης της Τουρκικής, δεν είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν λογοτεχνικά έργα στην Τουρκική)

3- Αλατζάς, Ι. 2002. Επιτομή της Τουρκικής Γραμματείας. Θες/νίκη: Βάνιας.

4- Μπακιρτζής, Ι. 2004. Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης.

5- Korkmaz, Ramazan: Yeni Türk Edebiyatı: Grafiker Yayınları. Ankara, 2005

Επί πλέον υπάρχει κατάλογος βιβλιογραφίας για τους ενδιαφερόμενους.

Βιβλιογραφία

Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 26. Εκδοτική Αθηνών

Banarlı, Nihat Sami, Türk Edebiyatı Tarihi I-II. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul, 2001

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Celal Aydın Yayınları. Ankara 2008

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. İletişim Yayınları. İstanbul

Edebiyat El Kitabı. Fem Yayınları. İstanbul, 2008

Fecr-i Ati Dönemi ve Milli Dönem Türk Edebiyatı. Celal Aydın Yayınları. Ankara 2008

Işık, Ayhan, Yazarlar Sözlüğü. Risale Basın-Yayın. İstanbul, 1998

Karaalioğlu, Seyit Kemal, Türk Edebiyatçılar Sözlüğü. İnkılâp ve Aka yayınları. İstanbul, 1982

Kavcar, Cahit, Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Ankara, 1995

Korkmaz, Ramazan, Yeni Türk Edebiyatı. Grafiker Yayınları. Ankara, 2005

Köprülü, Fuad M, Türk Edebiyatı Tarihi. Akçağ Yayınları. Ankara 2003

Köprülü, Fuat M, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Akçağ Yayınları. Ankara

Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman 1-2-3. Dünya Kitapları. İstanbul, 2004

Kurnaz, Cemâl, Eski Türk Edebiyatı. Gazi κitaβevi. Ankara, 2002

Kutlu, Şemsettin, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1981

Mutluay, Rauf, Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatı. Gerçek Yayınevi. İstanbul, 1988.

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi. Ağaç Yayıncılık. İstanbul

Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara, 1984

Servet-i Fünun Türk Edebiyatı: Celal Aydın Yayınları. Ankara, 2008

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı : Celal Aydın Yayınları. Ankara, 2008

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. İletişim Yayınları. İstanbul

Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, 1-8. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara, 2007

Ünlü, Mahir - Özcan, Ömer, 20. Yüzyıl Türk Edebiyat 1-2-3-4. İnkılâp Kitabevi. İstanbul, 2003

Yalçın, Alemdar, Çağdaş Türk Romanı, 1946-2000 . Akçağ Yayınları. Ankara

Yavuz, İbrahim Ulvi, Ana Hatlarıyla Türkiye’de Roman Sanatı ve Gelişimi. Beka Yayınları. İstanbul, 1999

Yazınsal Türler: Celal Aydın Yayınları. Ankara 2008

 

Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

Το μάθημα γίνεται με Power-point. Στο Τμήμα υπάρχει η σχετική υποδομή.

 

 

Τυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες που εξασφαλίζονται (ή μπορούν να εξασφαλιστούν).

 

Όποτε γίνεται παρουσίαση βιβλίου, συζήτηση, συνέδριο, συμπόσιο κλπ. με θέμα την τουρκική λογοτεχνία, οι φοιτητές ενημερώνονται εγκαίρως τόσο προσωπικώς όσο και μέσω του διαδικτύου.

Λόγω του επιπέδου γνώσης της Τουρκικής των φοιτητών /τριών του γ΄ εξαμήνου, η ανάγνωση των λογοτεχνικών έργων στην Τουρκική δεν είναι δυνατή. Για να καλυφθεί το κενό, έχουμε αναρτήσει κατάλογο μεταφρασμένων στα Ελληνικά τουρκικών έργων, ώστε να ενημερωθεί ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η.