Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70005 Α Τουρκική Γλώσσα ΙI - Moρφολογία και Σύνταξη

70005 Α Τουρκική Γλώσσα II - Moρφολογία/Σύνταξη


 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται:

Βασικός στόχος του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ Φωνητική/Φωνολογία-Μορφολογία-Σύνταξη είναι η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας μέσω των μορφοσυντακτικών φαινομένων για την ορθή παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου . Στο πλαίσιο του μαθήματος που διδάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, επαναλαμβάνονται όλα τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που έχουν διδαχθεί στο μάθημα Τουρκικά Ι Φωνητική/Φωνολογία-Μορφολογία-Σύνταξη και χρησιμοποιούνται μαζί με τα νέα σε γραπτές και προφορικές ασκήσεις με σκοπό την πλήρη εμπέδωση τους.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν:

Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα καθώς και σε πολυάριθμα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής. Μαθήματα με παρόμοια θεματολογία περιλαμβάνονται σε πολλά προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών δίνεται έμφαση στην διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα προγράμματα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.


Στο πλαίσιο του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- Σύνταξη τα Μορφοσυντακτικά φαινόμενα διδάσκονται σε ενότητες όπως παρακάτω:


1η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα (Geniş zaman: -r/-ır/-ar) (Χρήσεις του σε διάφορες άλλες περιπτώσεις όπως, αντί της προστακτικής ως χρόνος που δηλώνει ευγένεια, προθυμία, συνήθεια, ως μελλοντικός χρόνος, στη διατύπωση ευχών …).

2η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Επανάληψη χρήσης αντωνυμιών και επιθετικών προσδιορισμών όπως hangi, herkes, hep, her, bütün, bazı, hiç kimse, hiçbir. Ya.....ya/ hem.....hem/ne....ne.

3η ενότητα. Διάλογοι με μεταφορά νέων-ειδήσεων σε τρίτο πρόσωπο, παραμύθι-διήγηση με χρήση του (-mış’lı Geçmiş Zaman: -mışım). Μορφοσυντακτικό φαινόμενο: Παρελθοντικός χρόνος φήμης-αβεβαιότητας (-mış’lı Geçmiş Zaman: -mışım)

4η ενότητα. Μορφο-συντακτικό φαινόμενο: Παρελθοντικός χρόνος φήμης-αβεβαιότητας του ρ. είμαι (-mış’lı Geçmiş Zaman: -mışım)

5η ενότητα. Μορφοσυντακτικό φαινόμενο: Επίθετα (Θέση επιθέτων μέσα στην πρόταση, θέση του αόριστου άρθρου bir). Σύγκριση (-dan, gibi, kadar), (en) και διαφορετική έκφραση του υπερθετικού βαθμού: « (n)ın en ....(s)ı» και «-dan en .......(s)ı».

6η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα:Υπερθετικός βαθμός, Pekiştirme Sıfatları, διπλασιασμός του επιθέτου ή του επιρρήματος : beyaz beyaz, yavaş yavaş, ή beyaz mı beyaz! Επιθήματα –lı /sız, -lık και επανάληψη στα –cı, -ca, ile. Ώρα: Saat kaçta?, Saat kaça kadar? 

7η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Έγκλιση που δηλώνει την αναγκαιότητα, την υποχρέωση (Gereklik Kipi) α) – malı β) –mak gerek/ -mam gerek, γ) –mak zorunda (mecburiyetinde) olmak/kalmak, -maya mecbur olmak/kalmak.

8η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Xρήσεις του kadar (σύγκριση, -e kadar, iki saat kadar...). Ρηματικά επιρρήματα -ır -maz, -(y)ken, -ırken. 

9η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Χρήσεις απαρεμφάτου (-mak, -ma), ρηματικών επιρρημάτων –ken, -eli. Επανάληψη με πιο πολλά παραδείγματα σύνταξης (προ)θέσεων, [-den beri, için, ile, göre, gibi, hakkında, tarafından].

10η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Χρήσεις απαρεμφάτου (-mak, -ma) και επανάληψη της ταυτοπροσωπίας (-meyi, -meği /-meye, meğe /-mekte/-mekten)+ΡΗΜΑ-i beğenmek/-den hoşlanmak/ hoşuma gitmek.

11η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Επανάληψη στα ρηματικά επιρρήματα/ulaç -ip,
-meyip, -meden, -meden önce, -dikten sonra].

12η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: Επαναλαμβάνουμε τα –ınca, -ıncaya kadar, -dıkça, -arak, -a ....-a. 

13η ενότητα. Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: -mak için/-mak üzere, -makta, çünkü, bunun için, bu sebeple.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται μέσω α)γραπτών εργασιών, β)γραπτού διαγωνίσματος, “προόδου”, και γ) τελικού διαγωνίσματος αξιολόγησης. Οι γραπτές εργασίες είναι ασκήσεις με κενά τα οποία συμπληρώνονται με τα διδαχθέντα Μορφοσυντακτικά φαινόμενα ,καθώς και μεταφράσεις από ελληνικά σε τουρκικά προτάσεων οι οποίες περιέχουν τα συγκεκριμένα φαινόμενα με σκοπό την πλήρη εμπέδωση τους.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος:

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια).

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Ασκήσεις και σημειώσεις του διδάσκοντος. και από τα παρακάτω εγχειρίδια διδασκαλίας:
1. Yabancı Dilim Türkçe 2, Dimler Yayınları, 1, İstanbul 2010
2. TÖMER, Yeni Hitit 1, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2008
3. SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners, τ.1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997
4. ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999,
5. ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004, (www.dilset.com)