Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70009 Α Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Μορφολογία και Σύνταξη

70009 Α Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Μορφολογία/Σύνταξη

 

 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

 

Το Μάθημα προσφέρεται στη γλωσσική κατεύθυνση του Τμήματος. Στόχος είναι η κατάρτιση και εμπέδωση του φοιτητή σχετικά με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας, καθώς και με το ανάλογο λεξιλόγιο, για να επιτευχθεί η σωστή χρήση της γλώσσας στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο και παρόμοια δομή της διδακτέας ύλης περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

1η και 2η συνεδρία

Γίνονται επαναληπτικές ασκήσεις στα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που δεν έχουν εμπεδωθεί στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο με σκοπό να καλυφθούν τα κενά και να απαντηθούν τυχόν απορίες. Έτσι γίνεται η προετοιμασία για την διδακτέα ύλη του μαθήματος.

3η συνεδρία

Έγκλιση της αναγκαιότητας και του πρέποντος (-meli/-malı, gerek, lâzım, mecbur, zorunda, ihtiyacı olmak v.s.)

4η συνεδρία

Ενισχυτικά και υποκοριστικά επίθετα

Τακτικά και διανεμητικά αριθμητικά

5η συνεδρία

Άκλιτα ρηματικά παράγωγα (επανάληψη στα –ıp, -meden, meden önce, -dikten sonra, -ince, -inceye kadar, -erek, -e –e, -ken, -irken, -ir –mez και συμπλήρωση με –eli, -meyeli, -dikçe v.s.)

6η και 7η συνεδρία

Κλιτά ρηματικά παράγωγα [-diğim/-eceğim zaman, -diğim/-eceğim için, -diğimde/-eceğimde, -diğim/-eceğim gibi, -diğim/-eceğim kadar, -diğim/-eceğim halde, -mesine rağmen, -diğimden/-eceğimden (dolayı), -diğimden beri, -diğime/-eceğime göre]

8η και 9η συνεδρία

Ρηματικό επίθημα –ebil/-abil (Δυνατότητα - Πιθανότητα)

10η και 11η συνεδρία

Ταυτοπροσωπία – Ετεροπροσωπία

Δευτερεύουσες Προτάσεις (τελικές, σκοπού κ.ά.)

12η συνεδρία

Σύνθετοι χρόνοι (Αφηγηματικοί και Διάδοσης)

13η συνεδρία

Σύνθετοι Υποθετικοί χρόνοι

Υποθετικός Λόγος

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται συνδυαστικά :με πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου με συντελεστή βαθμολογίας 20% ως επιπλέον βαθμός για τους φοιτητές που θα είναι ή θα ξεπεράσουν τη βάση (5) και τελική εξέταση με συντελεστή βαθμολογίας 100% (50% ασκήσεις γραμματικών φαινομένων και 50% ασκήσεις συντακτικών φαινομένων).

 

Όροι και Δομή Γραπτών Απαλλακτικών Εργασιών:

Δεν προβλέπονται γραπτές απαλλακτικές εργασίες, παρά μόνον εργασίες σε μορφή ασκήσεων μορφοσύνταξης για το σπίτι.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Α. Για το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος:

-Σανλίογλου Χ.-Δαφνοπατίδης Β., Τουρκική Γραμματική στα ελληνικά, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2011,

Β. Για το εγχειρίδιο ασκήσεων του μαθήματος:

1) Υabancı Dilim Türkçe 2, 3, 4, Εκδόσεις Dilmer, Κωνσταντινούπολη

2) Alıştırma kitabı Temel Seviye 1-2, 3-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα

3) Alıştırma kitabı Orta Seviye 1-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα

4) Yeni Hitit 1, Εκδόσεις Tömer, Αnkara

5) Σανλίογλου Χριστίνα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, 2010