Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70009 Β Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο

70009 Β Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο

 

 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται:

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: (α) ο εντοπισμός στον γραπτό λόγο των μορφοσυντακτικών φαινομένων που διδάσκονται στο μάθημα 70013 Α Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ - Μορφολογία Σύνταξη, (β) η εφαρμογή τους στην παραγωγή γραπτού λόγου και (γ) η αφομοίωση και η χρήση διευρυμένου λεξιλογίου και εκφράσεων, ούτως ώστε να δομηθεί ένας μεστός νοήματος γραπτός λόγος (επίτευξη επικοινωνίας).

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν:

Μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο και παρόμοια δομή της διδακτέας ύλης περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος:

Σε κάθε ενότητα διδάσκονται ένα ή περισσότερα κείμενα της τουρκικής γλώσσας, όπου σημειώνονται τα υπό εξέταση μορφοσυντακτικά φαινόμενα. Τα επιλεγόμενα κείμενα καλύπτουν μία ευρεία θεματολογία και υφολογία, όπως: βιογραφίες, περιηγητικά, αφηγηματικά/περιγραφικά κείμενα, ποιήματα, άρθρα ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, μαγειρικές συνταγές, στήλες ζωδίων, αγγελίες, επιστολές, αιτήσεις, ανακοινώσεις κ.ά. Οι φοιτητές καλούνται να σχηματίσουν προτάσεις χρησιμοποιώντας τα άρτι διδαχθέντα φαινόμενα. Οι παραχθείσες προτάσεις παρουσιάζονται προς αξιολόγηση της ορθότητάς τους στην αίθουσα και, αν υπάρχουν λάθη, αυτά εντοπίζονται, αναλύονται και διορθώνονται (error analysis). Το ίδιο γίνεται ανωνύμως και σε επιλεγμένα λάθη από τις εκθέσεις των φοιτητών, τα οποία αξιοποιούνται για την αποσαφήνιση λανθασμένων εντυπώσεων και αποριών επί των διδαχθέντων μορφοσυντακτικών φαινομένων ή παντοειδών σχημάτων λόγου. Παράλληλα, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέματος συνδεδεμένο με εκφράσεις του επίσημου-λόγιου, καθημερινού-αργκό, θυμοσοφικού-παροιμιακού λόγου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν γραπτές εκθέσεις ποικίλων θεμάτων, μία εκ των οποίων γράφεται στην αίθουσα.

 

1. Κείμενο ‘Bir Gezginin Gözüyle Mutfak Kültürleri ve Sağlığımız’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί μαγειρικής. Γραπτή ανάπτυξη ιδεών για τις κουζίνες του κόσμου.

2. Διδασκαλία συμπλήρωσης βιογραφικού σημειώματος ‘özgeçmiş formu’, το οποίο ζητείται ως εργασία στο σπίτι.

3. Κείμενο ‘Burçlar’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί αστρολογίας. Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.

4. Κείμενα βιογραφιών των Sait Faik Abasıyanık, Adile Naşit και Barış Manço. Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.

5. Κείμενα ‘Rüya Meslekler Gerçekten Rüya Mı’, ‘Araba Ehliyeti İçin Müracaat’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί εργασίας. Εστίαση στην έγκλιση της αναγκαιότητας και του πρέποντος (Gereklilik-Zorunluluk Kipi: -mA°lI°, -mA°+iyelik gerekmek/lazım/icap etmek, -mA°k zorunda/mecburiyetinde olmak/kalmak, -mA°yA° mecbur olmak/kalmak).

6. Διδασκαλία σύνταξης αιτήσεων. Κείμενο ‘Eczanede’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί ασθένειας, ιατρικής. Εστίαση στα άκλιτα ρηματικά παράγωγα (Ulaçlar: -(y)I°p, -mA°dA°n, mA°dA°n önce, -dI°ktA°n sonra, -(y)I°ncA°, -(y)I°ncA°yA° kadar, -(y)A°rA°k, -(y)A° -(y)A°, -(y)ken, -A°/I°rken, -A°/I°r -mA°z, -(y)A°lI°, -mA°yA°lI°, -dI°kçA°).

7. Κείμενα ‘Ulaşım Araçları’, ‘Trafikte’, ‘Trafik Kazası’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί κυκλοφορίας, κίνησης, ΜΜΜ. Εστίαση στα κλιτά ρηματικά παράγωγα (Ortaçlar: -dI°ğI°m/-(y)A°cA°ğI°m zaman/için, -dI°ğI°mdA°/-(y)A°cA°ğI°mdA°, -dI°ğI°m/-(y)A°cA°ğI°m gibi/kadar/halde, -mA°sI°nA° rağmen, -dI°ğI°mdA°n/-(y)A°cA°ğI°mdA°n (dolayı), -dI°ğI°mdA°n beri, dI°ğI°mA°/-(y)A°cA°ğI°mA° göre).

8. Διδασκαλία σύνταξης επιστολής και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-posta). Κείμενα ‘Erkek Dadılar’, ‘Kadınlar ve Erkekler’. Ανάπτυξη λεξιλογίου για τις σχέσεις των δύο φύλων. Εστίαση στην έγκλιση της δυνατότητας/πιθανότητας (Yeterlilik Kipi: -(y)A°bilmek).

9. Κείμενα από επίκαιρα άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, μικρές αγγελίες. Ανάπτυξη σχετικού λεξιλογίου. Εστίαση στην ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία (Adlaştırma).

10. Ποίημα ‘İstanbul’u Dinliyorum’, Orhan Veli Kanık. Κείμενο ‘Dünya Umurumda Değil’. Εμπέδωση ταυτοπροσωπίας-ετεροπροσωπίας (Adlaştırma).

11. Κείμενο ‘Göz Doktorunda’. Επανάληψη στην έγκλιση της δυνατότητας/πιθανότητας (Yeterlilik Kipi: -(y)A°bilmek). Εντοπισμός σύνθετων χρόνων (Rivayet, Hikâye).

12. Κείμενο ‘Çocukluğumdaki Bayramlar’. Ανάπτυξη λεξιλογίου εθνικών και θρησκευτικών εορτών. Εστίαση στους σύνθετους χρόνους (Rivayet, Hikâye).

13. Κείμενο ‘Para Olmasaydı Ne Olurdu’. Εστίαση στον υποθετικό λόγο και την ευχετική έγκλιση (Dilek-Şart Kipi).

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος:

Το μάθημα αξιολογείται συνδυαστικά: με πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου με συντελεστή βαθμολογίας 20% ως επιπλέον βαθμός για τους φοιτητές που θα βαθμολογηθούν με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο της βάσης (5), με γραπτές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συντελεστή 20%, και τελική εξέταση με συντελεστή βαθμολογίας 80% (60% ασκήσεις πρόσληψης γραπτού λόγου και 40% ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου, π.χ. επιστολή/αγγελία/αίτηση και μία έκθεση).

 

Όροι και δομή γραπτών απαλλακτικών εργασιών:

Δεν προβλέπονται γραπτές απαλλακτικές εργασίες, παρά μόνον εργασίες σε μορφή εκθέσεων για το σπίτι.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος:

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

 

Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος:

Akpınar, Ali, Okuma I Türkçe Okuma Kitapları. Turkish Easy Readers for Foreigners (İstanbul: Dem, 2009).

Hengirmen, Mehmet, Türkisch Aktiv 3. Türkçe Öğreniyoruz. Lehrbuch (Berlin-München-Wien-Zürich: Langenscheidt, 1992).

Kurt, Cemil, E. Nurşen Aygün, Elif Leblebici, Özden Altınkaynak Coşkun, Yeni Hitit 1. Yabancılar İçin Türkçe. Ders Kitabı (Ankara: Ankara Üniversitesi-TÖMER, 2009).

___, Yeni Hitit 2. Yabancılar İçin Türkçe. Ders Kitabı (Ankara: Ankara Üniversitesi-TÖMER, 2008).

Öztürk, Tuncay, Sezgin Akçay, Hüseyin Duru, Salih Gün, Hüseyin Bargan, Hamza Ersoy, Abdullah Yiğit, Adım Adım Türkçe 2. Yabancılar İçin. Ders Kitabı (İstanbul: Dilset, 2004).

Ιστοσελίδα εφημερίδας Cumhuriyet: www.cumhuriyet.com.tr

Ιστοσελίδα εφημερίδας Hürriyet: www.hurriyet.com.tr

Ιστοσελίδα εφημερίδας Radikal www.radikal.com.tr

 

Ως ύλη εμβάθυνσης και κάλυψης τυχόν ελλείψεων ή κενών από μέρους των φοιτητών χρησιμοποιούνται από τον διδάσκοντα ποικίλα άλλα κείμενα της τουρκικής γλώσσας εκτός διδακτικών εγχειριδίων και αναλόγως προς το υπό εξέταση μορφοσυντακτικό φαινόμενο.