Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70013 Α Τουρκική Γλώσσα IV - Μορφολογία και Σύνταξη

70013 Α Τουρκική Γλώσσα IV - Μορφολογία και Σύνταξη

 

 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το Μάθημα προσφέρεται στη γλωσσική κατεύθυνση του Τμήματος. Στόχος είναι η κατάρτιση και εμπέδωση του φοιτητή σχετικά με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της τουρκικής γλώσσας, καθώς και με το ανάλογο λεξιλόγιο, για να επιτευχθεί η σωστή χρήση της γλώσσας στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο και παρόμοια δομή της διδακτέας ύλης

περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών

Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

1η και 2η συνεδρία

Γίνονται επαναληπτικές ασκήσεις στα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που δεν έχουν εμπεδωθεί στο Γ΄ εξάμηνο με σκοπό να καλυφθούν τα κενά και να απαντηθούν τυχόν απορίες. Έτσι γίνεται η προετοιμασία για την διδακτέα ύλη του μαθήματος.

3η συνεδρία

Φωνές ρημάτων (γενική αναφορά)

Παθητική Φωνή, Μετατροπή ενεργητικής πρότασης σε παθητική

4η συνεδρία

Αυτοπαθή ρήματα, Η αυτοπαθής αντωνυμία kendi

5η συνεδρία

Αλληλοπαθή ρήματα

6η και 7η συνεδρία

Μεταβατικά-Αματάβατα ρήματα

Αναθετικά ρήματα

8η και 9η συνεδρία

Αναφορικές μετοχές (-en, -dik, -ecek)

10η και 11η συνεδρία

Ευθύς και Πλάγιος Λόγος (είδη, διαφορές, χρήση κ.τ.λ.)

12η συνεδρία

Πλάγιος Λόγος (συνέχεια), Ερώτηση μερικής άγνοιας

13η συνεδρία

Σύνδεσμοι

Επιρρήματα

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται συνδυαστικά :με πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου με συντελεστή βαθμολογίας 20% ως επιπλέον βαθμός για τους φοιτητές που θα είναι ή θα ξεπεράσουν τη βάση (5) και τελική εξέταση με συντελεστή βαθμολογίας 100% (50% ασκήσεις γραμματικών φαινομένων και 50% ασκήσεις συντακτικών φαινομένων).

 

Όροι και Δομή Γραπτών Απαλλακτικών Εργασιών:

 

Δεν προβλέπονται γραπτές απαλλακτικές εργασίες, παρά μόνον εργασίες σε μορφή ασκήσεων μορφοσύνταξης για το σπίτι.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Α. Για το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος:

-Σανλίογλου Χ.-Δαφνοπατίδης Β., Τουρκική Γραμματική στα ελληνικά, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα 2011,

Β. Για το εγχειρίδιο ασκήσεων του μαθήματος:

1) Υabancı Dilim Türkçe 2, 3, 4, Εκδόσεις Dilmer, Κωνσταντινούπολη

2) Alıştırma kitabı Temel Seviye 1-2, 3-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα

3) Alıştırma kitabı Orta Seviye 1-4, Tömer, Εκδόσεις Perugia, Αθήνα

4) Yeni Hitit 1, Εκδόσεις Tömer, Αnkara

5) Σανλίογλου Χριστίνα, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, 2010