Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70013 Β Τουρκική Γλώσσα ΙV - Δεξιότητες στον Γραπτό Λόγο

70013 Β Τουρκική Γλώσσα ΙV - Δεξιότητες στον Γραπτό Λόγο


 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται:

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: (α) ο εντοπισμός στον γραπτό λόγο των μορφοσυντακτικών φαινομένων που διδάσκονται στο μάθημα 70013 Α Τουρκική Γλώσσα ΙV - Μορφολογία Σύνταξη, (β) η εφαρμογή τους στην παραγωγή γραπτού λόγου και (γ) η αφομοίωση και η χρήση διευρυμένου λεξιλογίου και εκφράσεων, ούτως ώστε να δομηθεί ένας μεστός νοήματος γραπτός λόγος (επίτευξη επικοινωνίας).

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν:

Μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο και παρόμοια δομή της διδακτέας ύλης περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος:

Σε κάθε ενότητα διδάσκονται ένα ή περισσότερα κείμενα της τουρκικής γλώσσας, όπου σημειώνονται τα υπό εξέταση μορφοσυντακτικά φαινόμενα. Τα επιλεγόμενα κείμενα καλύπτουν μία ευρεία θεματολογία και υφολογία, όπως: περιηγητικά, αφηγηματικά/περιγραφικά κείμενα, άρθρα ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου κ.ά. Οι φοιτητές καλούνται να σχηματίσουν προτάσεις χρησιμοποιώντας τα άρτι διδαχθέντα φαινόμενα. Οι παραχθείσες προτάσεις παρουσιάζονται προς αξιολόγηση της ορθότητάς τους στην αίθουσα και, αν υπάρχουν λάθη, αυτά εντοπίζονται, αναλύονται και διορθώνονται (error analysis). Το ίδιο γίνεται ανωνύμως και σε επιλεγμένα λάθη από τις εκθέσεις των φοιτητών, τα οποία αξιοποιούνται για την αποσαφήνιση λανθασμένων εντυπώσεων και αποριών επί των διδαχθέντων μορφοσυντακτικών φαινομένων ή παντοειδών σχημάτων λόγου. Παράλληλα, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέματος συνδεδεμένο με εκφράσεις του επίσημου-λόγιου, καθημερινού-αργκό, θυμοσοφικού-παροιμιακού λόγου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν γραπτές εκθέσεις ποικίλων θεμάτων, μία εκ των οποίων γράφεται στην αίθουσα.

 

1. Κείμενα ‘Tatil Programı’, ‘Mavi Yolculuk’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί ταξιδιών και περιηγητισμού. Επανάληψη μορφοσυντακτικών φαινομένων που διδάχθηκαν στο προηγούμενο εξάμηνο.

2. Κείμενο ‘Marmaris’te’. Άσκηση στο σπίτι: επιλογή ταξιδιού της ρότας ‘Mavi Yolculuk’ από ισχύουσα ιστοσελίδα ταξιδιωτικού πρακτορείου και σύνταξη περιηγητικού ημερολόγιου.

3. Κείμενο ‘Mevlana’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί ισλαμικών μνημείων και μυστικισμού. Εστίαση στην παθητική φωνή [Edilgen Çatı: -I°lmA°k, -(I°)nmA°k].

4. Κείμενο ‘Sağlık ve Spor’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί υγιεινής ζωής. Εστίαση στα αυτοπαθή ρήματα [Dönüşlü Çatı: -(I°)nmA°k] και την αυτοπαθή αντωνυμία (kendi).

5. Κείμενο ‘Şampiyonluk Maçı’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί αθλητικών αγώνων. Εστίαση στα αλληλοπαθή ρήματα [İşteş Çatı: -(I°)şmA°k].

6. Κείμενο ‘Kumdan İstanbul’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί τέχνης. Εστίαση στα αμετάβατα-μεταβατικά και αναθετικά ρήματα (Ettirgen Çatı, Çoklu Ettirgen Çatı).

7. Κείμενα από επίκαιρα άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Ανάπτυξη σχετικού λεξιλογίου.

8. Κείμενο ‘Nesiller Birer Birer Tükeniyor’. Ανάπτυξη λεξιλογίου περί οικολογίας. Εστίαση στις αναφορικές μετοχές [Öznesel Ortaçlar: -(y)A°n, -dI°k, -(y)A°cA°k].

9. Κείμενο ‘Bir Gazete Haberi’. Ανάπτυξη λεξιλογίου για την ισότητα των δύο φύλων. Εστίαση σε σύνταξη δευτερευουσών-εξαρτημένων προτάσεων.

10. Κείμενα ‘Dünyanın En Yaşanılır Kenti İstanbul’, ‘Mitoloji’. Εστίαση στον ευθύ-πλάγιο λόγο (Dolaysız-Dolaylı Anlatım).

11. Κείμενο ‘Mutluluk Nedir’. Εντοπισμός σύνταξης με μετοχές [Tümleçsel Ortaçlar: -dI°k, -(y)A°cA°k+iyelik] και απαρέμφατα (Adlaştırma).

12. Κείμενο ‘Tomates Festivali’. Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου. Εμπέδωση σύνταξης με μετοχές [Tümleçsel Ortaçlar: -dI°k, -(y)A°cA°k+iyelik] και απαρέμφατα (Adlaştırma).

13. Κείμενο ‘Kız Kulesi’, Jak Deleon. Εστίαση σε συνδέσμους και επιρρήματα (Bağlaçlar, Belirteçler).

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος:

Το μάθημα αξιολογείται συνδυαστικά: με πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου με συντελεστή βαθμολογίας 20% ως επιπλέον βαθμός για τους φοιτητές που θα αξιολογηθούν με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο της βάσης (5), με γραπτές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συντελεστή 20%, και τελική εξέταση με συντελεστή βαθμολογίας 80% (60% ασκήσεις πρόσληψης γραπτού λόγου και 40% μία έκθεση).

 

Όροι και δομή γραπτών απαλλακτικών εργασιών:

Δεν προβλέπονται γραπτές απαλλακτικές εργασίες, παρά μόνον εργασίες σε μορφή εκθέσεων για το σπίτι.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος:

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

 

Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος:

Deleon, Jak, Boğaziçi Gezi Rehberi (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998).

Hengirmen, Mehmet, Türkisch Aktiv 3. Türkçe Öğreniyoruz. Lehrbuch (Berlin-München-Wien-Zürich: Langenscheidt, 1992).

Kurt, Cemil, E. Nurşen Aygün, Elif Leblebici, Özden Altınkaynak Coşkun, Yeni Hitit 2. Yabancılar İçin Türkçe. Ders Kitabı (Ankara: Ankara Üniversitesi-TÖMER, 2008).

Saklıca-Rigatou, Tuğçe, Dimitrios Anastasiou, Ali Osman Eğilmez (επιμ.), Ankara Üniversitesi TÖMER, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi. Soru Örnekleri, Orta Seviye (Αθήνα: Perugia, 2007).

Ιστοσελίδα εφημερίδας Cumhuriyet: www.cumhuriyet.com.tr

Ιστοσελίδα εφημερίδας Hürriyet: www.hurriyet.com.tr

Ιστοσελίδα εφημερίδας Radikal: www.radikal.com.tr

Ιστοσελίδα ειδησεογραφικής πύλης Turkish Greek News: www.turkishgreeknews.org

 

Ως ύλη εμβάθυνσης και κάλυψης τυχόν ελλείψεων ή κενών από μέρους των φοιτητών χρησιμοποιούνται από τον διδάσκοντα ποικίλα άλλα κείμενα της τουρκικής γλώσσας εκτός διδακτικών εγχειριδίων και αναλόγως προς το υπό εξέταση μορφοσυντακτικό φαινόμενο.