Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70013 Γ Τουρκική Γλώσσα IV - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο

70013 Γ Τουρκική Γλώσσα IV - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο


Ρίκα Ρομποπούλου

Διδάσκουσα 

rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατάκτηση και εμπέδωση καθημερινού λεξιλογίου, η κατάκτηση δεξιότητας επικοινωνίας σε καθημερινό επίπεδο, και συγκεκριμένα η κατανόηση αλλά και η παραγωγή καθημερινού προφορικού λόγου.

 

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν:

 

Μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο και παρόμοια δομή της διδακτέας ύλης περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

 

Σε κάθε μάθημα αρχίζει με διάλογο όπου επαναλαμβάνονται τα προηγούμενα θέματα ή αναπτύσσονται νέα θέματα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιμάσει οι φοιτητές/τριες.

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέματος και ακολουθεί το ακουστικό κείμενο, το οποίο επεξεργαζόμαστε όλοι μαζί.

 

1. Επανάληψη με θέματα προηγούμενου εξαμήνου

2. Παρουσίαση και περιγραφή του εαυτού μας

3. Χρήσιμοι διάλογοι και αιτήματα προς δημοσιές υπηρεσίες

4. Καθημερινοί διάλογοι: Περιγραφή διευθύνσεών, τροχαία κ. α.

5. Μελλοντικά σχεδία, ιδανικά , ωροσκόπιο.

6. Αγγελίες , μηνύματα

7. Κουτσομπολιά, διαδόσεις

8. Γεωγραφικού προσδιορισμοί, περιγραφές τουριστικών προορισμών

9. Σύγκριση διαφορετικών πολιτισμών

10. Σύγκριση εποχών

11. Τα δύο φυλά

12. Μέσα μαζικής ενημέρωσης

13. Ποιότητα ζωής: διατροφή, ομορφιά, αθλητισμός,στρες

14. Υ γεια και περίθαλψη: χρήσιμοι διάλογοι σε γιατρούς και φαρμακεία

15. Ταξίδια: χρήσιμοι διάλογοι για κρατήσεις

 

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται συνδυαστικώς : με πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου και τελική εξέταση.

Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τομείς:

α) λεξιλόγιο,

β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου

γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου.

 

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια).

 

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Τα προφορικά προς εξάσκηση κείμενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της διδάσκουσας και βάσει της θεματολογίας και του επιπέδου γλωσσομάθειας των φοιτητών. Τα επί μέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα.

KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin Ders Kitabı ΙI, Πανεπιστήμιο της Αγκύρας, Άγκυρα-Τουρκία.

KURTULUS, Ö., 2006, Elementary Turkish, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, Κωνσταντινούπολη.

ŞENDURAN, E., 2006, Bu ne demek? Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη-Τουρκία.

 

Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

Το υφιστάμενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σημείο στην πρόσκτηση δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειμένου.

Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο μεγάλων οθονών με δορυφορική κεραία, σε δύο διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον τμημάτων γλώσσας (με διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε διδάσκων/ουσα θα μπορεί να επιλέγει θέματα από το πρόγραμμα της τουρκικής τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τμήμα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα μπορούν να επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Τουρκίας.

Ιδανική θα ήταν επίσης η δημιουργία στο μέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας.

 

Τυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες που εξασφαλίζονται (ή μπορούν να εξασφαλιστούν).

Καλό θα ήταν να απαιτείται η παρουσία των φοιτητών/τριών που έρχονται από τα πανεπιστήμια της Τουρκίας στο Τμήμα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους. Η παρουσία τους και η συνεργασία τους στο συγκεκριμένο μάθημα θα αποτελούσε θετική συμβολή στο θέμα της κατάκτησης δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο.

Επίσης, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να επιδοτείται ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Τουρκία, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής και τις πόλεις της Τουρκίας και, κυρίως, να επικοινωνήσουν με φυσικούς ομιλητές.