Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70014 Πρώιμη Τουρκική Λογοτεχνία

70014 Πρώιμη Τουρκική Λογοτεχνία

 

 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το Μάθημα προσφέρεται στην κατεύθυνση Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση του Τμήματος. Στόχος είναι η μελέτη και ανάλυση της λογοτεχνικών κειμένων της πρώιμης περιόδου – ξεκινώντας από τα πρώτα σωζόμενα γραπτά κείμενα - και των κυριοτέρων εκπροσώπων της προκειμένου να αποκτήσουν οι φοιτητές μια βαθύτερη γνώση του τουρκικού πολιτισμού.

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Α. Κατόπιν σχετικής έρευνάς μας σε σύγχρονα πανεπιστημιακά ιδρύματα προκύπτει ότι αντίστοιχο μάθημα διδάσκεται και στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Παρευξείνιων πολιτισμών, με τη διαφορά ότι δίνεται έμφαση κυρίως στο διαχωρισμό μεταξύ λόγιας και λαϊκής λογοτεχνίας.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

1) Εισαγωγή: Αναφορά στις ιστορικές περιόδους της Τουρκίας και την επίδραση αυτών

στην εξέλιξη της Τουρκικής Λογοτεχνίας.

 

2) Η καταγωγή των Τούρκων. H Τουρκική γλώσσα και γραφή.

 

3-4) Προφορικώς μεταφερόμενη λογοτεχνία: έπη και μυθολογία.

 

5) Πρώτα γραπτά κείμενα στην τουρκική γλώσσα

 

6-7) - Η Τουρκική Λογοτεχνία κατά την εποχή του Ισλαμισμού (11ος -19ος αιώνας)

Εξισλαμισμός και επίδραση της θρησκείας στη λογοτεχνία. Πρώτα ολοκληρωμένα συγγραφικά έργα στην τουρκική γλώσσα

 

8-9) Λαϊκή Λογοτεχνία : χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της με δείγματα (Anonım Türk Halk Edebiyatı

10-11) Λαϊκή Λογοτεχνία : χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της με δείγματα (Dini Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı)

12) Λαϊκή Λογοτεχνία : χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι και είδη της με δείγματα (Aşık Tarzı Türk Edebiyatı)

13) Λόγια Λογοτεχνία: χαρακτηριστικά, εκπρόσωποι

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς. Στη βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή στην τάξη.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος.

 

Δίδονται σημειώσεις

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 

1)M.Aydın, Mevlana ve sufizm, İstanbul: NKM, 2007.

2) E.Artun, Anonim Turk halk edebiyati nesri, İstanbul : Kitabevi, 2004.

 

3) G.Çandalioğlu, Türk destan kahramanları, İstanbul: And Yayınları, 1977.

 

4) A.H. Çelebi, Mevlânâ ve Mevlevilik, İstanbul : Hece Yayınları, 2002.

5) D.Dilbaz, H.İ.İncekara, M.Demirci, Yunus Emre: hayatı ve şiirleri, Karaman: Karaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü , 2007.

6) A. Gölpınarlı, Yunus Emre : hayatı ve bütün şiirleri, İstanbul Altın Kitaplar Yayınevi, 1981.

7) A.H. Kalkandelen, Büyük Türk destanları: Alp Er Tunga destani, Oğuz ve Oğuzhan destanları, Ergenekon destanı, Manas destanı, Ankara: Türk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı, 2002.

8) D.Kaya, Ansiklopedik Türk halk edebiyatı terimleri sözlüğü, Ankara : Akçağ Yayınları, 2007.

9) I.Μπακιρτζής, Εισαγωγή στην Ιστορία της οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας

και λογοτεχνίας, Ξάνθη: Σπανίδης, 2004 .

10) G.M.Smith, The poetry of Yūnus Emre, a Turkish Sufi poet, Berkeley: University of California Press, 1993.

11) Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Redaksiyon, T.Erdogan-M.Yalcın, cilt. 1-2, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

12) Türk, Kültürü Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevilik Ulusal Sempozyumu, 14-16 Aralık 2006, Konya : bildiriler, Konya : Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007.