Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70017Α Τουρκική Γλώσσα V - Μορφολογία και Σύνταξη

70017Α Τουρκική Γλώσσα V - Μορφολογία και Σύνταξη

 

Σοφία Πρόκου

ΕΕΔΙΠ

sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

1. Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Διδασκαλία της επίσημα επικρατέστερης μορφής της Τουρκικής (standard Turkish) με στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται και από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Η διδασκαλία στηρίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα είναι μέσο έκφρασης εμπειριών, κοσμοαντίληψης και μεταφοράς πολιτισμού των ανθρωπίνων κοινοτήτων και ως εκ τούτου περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας, γλωσσική επίγνωση ως προς τη λειτουργία της γλώσσας καθώς και πολιτισμική επίγνωση, δηλαδή εξοικείωση με βασικές κοινωνικές και επικοινωνιακές πρακτικές.

 

2. Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

 

Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα καθώς και σε πολυάριθμα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής. Μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε το Τμήμα SOAS του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το Ινστιτούτο ΙΝΑLCO στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στη Γαλλία (Paris III), μεταξύ πολλών Tμημάτων Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ μπορούμε να αναφέρουμε το Columbia University-Middle East and South Asian and African Studies Department, το Harvard University - Center for Middle Eastern Studies -, και ανάλογα Τμήματα στο Princeton University, Michigan University, Boston University, κ.α.

 

3. Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος 70017Α Τουρκικά V - Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- Σύνταξη, κατά το πέμπτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών μελετώνται αναλυτικά οι κύριοι τύποι των δευτερευουσών/εξαρτημένων προτάσεων των Τουρκικών στο πλαίσιο της προτασιακής υπόταξης, μορφολογικά και συντακτικά. Συγκεκριμένα, καταρχήν γίνεται σύντομη θεωρητική εισαγωγή και αντιπαραβολική ανάλυση Τουρκικών – Ελληνικών του συντακτικού φαινομένου της «υπόταξης». Στη συνέχεια, οι δευτερεύουσες προτάσεις εξετάζονται ως: α) Οι συμπληρωματικές προτάσεις – στο πλαίσιο των οποίων εξετάζεται μεταξύ άλλων ο μεταφερόμενος/πλάγιος λόγος, β) Οι αναφορικές προτάσεις, όλων των τύπων, π.χ. ελεύθερες αναφορικές, παρεμφατικές και μη παρεμφατικές, κλπ. και γ) Οι επιρρηματικές προτάσεις και η λειτουργία του γερουνδίου στα Τουρκικά.

 

Συγκεκριμένα εξετάζεται:

Α. Η υπόταξη στα Τουρκικά μέσω της μορφολογίας του ονοματοποιημένου ρήματος με επιθήματα ονοματοποίησης -DIk / -(y) AcAk, -mA, -(y)Iş, -mAz και η συντακτική δομή των δευτερευουσών και συμπληρωματικών προτάσεων.

Β. Ο μεταφερόμενος λόγος εξετάζεται ως προς τους εξής τύπους:

α΄ Μεταφορά προσταγής / προτροπής / ευχής / κλπ. με τον τύπο –mA (αντίστοιχα στα ελληνικά, δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με τον δείκτη υπόταξης «να»)

β) Μεταφορά γεγονότων / διαπιστώσεων / κλπ. (γεγονοτικές προτάσεις) που αντιστοιχούν στις ελληνικές δευτερεύουσες που εισάγονται με το δείκτη υπόταξης ‘ότι’.

 

Γ. Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις:

α) Σύντομη εισαγωγή στις αναφορικές προτάσεις (λειτουργία, δομή, η έννοια της ‘μετοχής -participes, participials- στα Τουρκικά) και αντιπαραβολική θεώρηση Ελληνικών – Τουρκικών ως προς το φαινόμενο του ‘προσδιορισμού’ μέσω δευτερεύουσας αναφορικής πρότασης.

β) Αναφορικές προτάσεις με μετοχή σε –(y)An

γ) Αναφορικές προτάσεις με μετοχή σε -DIK / -(y)AcAK

δ) Ελεύθερες αναφορικές

ε) Η δήλωση χρόνου στις δευτερεύουσες αναφορικές και ο ρόλος του βοηθητικού ρήματος ol- για τον συγκεκριμένο σκοπό

στ) Σύντομη αναφορά στις παρεμφατικές αναφορικές προτάσεις (δείκτης υπόταξης ki)

Δ. Επιρρηματικές προτάσεις. Αναφέρονται στο σύνολο 33 διαφορετικοί τύποι επιρρηματικών προτάσεων βάσει της γενικής κατάταξής τους μορφολογικά, σε

α) Μη παρεμφατικές επιρρηματικές προτάσεις με γερούνδιο σε π.χ. –(y)ArAk, -(y)IncA,

- DIkçA, –mA-sI-n-A rağmen, - DIK-ı halde, -DIK-I-n-DA, κλπ.

β) Παρεμφατικές επιρρηματικές που εισάγονται με τους δείκτες diye, madem ki, κλπ.

 

Οι επιρρηματικές προτάσεις εξετάζονται επίσης ως προς τη σημασία τους σε επιρρηματικές που δηλώνουν π.χ. αντίθεση, χρόνο, παραχώρηση, κλπ.

 

Δ. Ο αναδιπλασιασμός και οι διάφοροι τύποι δήλωσης έμφασης, ποικιλίας, παρομοίωσης, μεγέθους κλπ στα ονόματα.

 

Η μορφολογία και η σύνταξη εξετάζεται αρχικά εντός κειμένων γενικού περιεχομένου και σταδιακά εντός πολύ πιο εξειδικευμένων κειμένων που συνάδουν με το γενικότερο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Γίνεται πληθώρα ασκήσεων εκμάθησης της μορφολογίας και της σύνταξης σχετικές με το εξεταζόμενο φαινόμενο.

 

4. Τρόπος εξέτασης του μαθήματος, με έμφαση και προτεραιότητα στην εξέταση των φοιτητών μέσω εργασιών, εστιασμένων θεματικά στους στόχους του μαθήματος (παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές εστίασης των εργασιών, η μεθοδολογία και τα μέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους και ο επιδιωκόμενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-μαθησιακός όσο και ακαδημαϊκός-ερευνητικός).

Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτού διαγωνίσματος “προόδου” που διενεργείται στο μέσον περίπου έκαστου εξαμήνου και μέσω τελικού διαγωνίσματος αξιολόγησης εντός τακτικής εξεταστικής περιόδου καθώς και βάσει γραπτών εργασιών και ενίοτε προφορικών παρουσιάσεων σε σχέση με το γραπτό κείμενο. Η θεματολογία των γραπτών και σύντομων προφορικών παρουσιάσεων προτείνονται από τον διδάσκοντα βάσει φυσικών κειμένων που σχετίζονται κατά το δυνατόν με το γενικότερο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (γλώσσα, πολιτισμός, λογοτεχνία, διεθνείς σχέσεις της σύγχρονης Τουρκίας καθώς και θέματα της τουρκικής επικαιρότητας που συμβάλλουν στη καλύτερη γνώση της “τουρκικής πραγματικότητας”).

 

5. Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος σύμφωνα με τα μοντέλα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση της αξιολογικής εμπειρίας των φοιτητών στο μέσον του εξαμήνου, με την χρήση συντετμημένων και θεματικά στοχευμένων ερωτηματολογίων (ενδιάμεση αξιολόγηση από τους φοιτητές).

 

6. Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Οι σημειώσεις του μαθήματος συντάσσονται από την διδάσκουσα και είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος, e-class.

Kύρια πηγή για τις σημειώσεις ως προς τη μορφολογία και τη σύνταξη της Τουρκικής είναι η περιγραφική γραμματική των Göksel Α., Kerslake C.:2004, καθώς και των Banguoğlu T.:2001, Lewis G..: 2001, Kornfilt J.: 1997, Underhill R.: 1976, Korkmaz Z.:2003. (βλ. βασική βιβλιογραφία). Τα στοιχεία αντιπαραβολής αντλούνται κυρίως από Γραμματική της Νέας Ελληνικής, των Κλαίρη Χρ. – Μπαμπινιώτη Γ.: 2004, τη Γραμματική της Ελληνικής των Holton D., Mackridge P., Φιλιππάκη-Warburton Ε.: 1998, και το Στοιχεία Αντιπαραβολικής Γραμματικής Ελληνικής – Τουρκικής, της Σελλά-Μάζη Ε.:2004, καθώς και από τις επανεκδόσεις των έργων Νεοελληνική Γραμματική, Tριανταφυλλίδης Μ.: 1996, Νεοελληνική Σύνταξις Τζάρτζανος Α.: 1946.

 

Βασική βιβλιογραφία:

 

Α. Εγχειρίδια διδασκαλίας :

 

1) SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners

vol.1, vol. 2 , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997-200

2) SERİN Muammer-TAYLAN E. Eser, H. Sebüktenin’in Yabancılar için

Türkçe’sine Alıştırma Kitabı, cilt 1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997

3) TAYLAN Eser-AKAR Didar, Kayıp Çanta-The Missing Briefcase (+casette) , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997

4) ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999,

5) ÖZSOY Sumru – KELEPİR Meltem, Türkçe dinleyelim – Let’s Listen to Turkish (+ cassette), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1995

6) TÖMER, Hitit-Yabancılar için Türkçe , ve Yeni Hitit, vol 1/vol 2/vol 3

Çalışma kitapları (+ CDs) – Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2002, 2008

7) BAYRAKTAROĞLU Arın, BAYRAKTAROĞLU Sinan, Colloquial Turkish, (+ cassette), Routledge, London 1992 (book and cassette pack)

8) ŞENDURAN EMİNE Bu ne demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı vol 1, 2,

Exercise book (Alıştırma Kitabı), + CD, + Vocabulary cards, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2006

9) ÖZTÜRK T., AKÇAY S., DURU H., GÜN S., BARGAN H., ERSOY H., YİĞİT A., Adım Adım Türkçe1(+2,+3,…?) (Ders Kitabı-Text book , Alıştırma Kitabı-Exercise book, Dil Bilgisi-Grammar Book, Kelimeler Dünyası-Vocabulary book, CD rom), DİLSET YAYINLARI, İstanbul 2004

(DİLSET Yayınları, www.dilset.com)

 

B. Περιγραφικές Γραμματικές της Τουρκικής :

 

1) LEWIS Geoffrey, Turkish Grammar , Oxford U.P., Oxford , 2001

2) KORNFILT Jaklin, Turkish, Routledge, London, 1997,

3) UNDERHILL Robert, Turkish Grammar, MIT Press, 1976

4) ΒAZIN Louis, Introduction `α l’Etude Pratique de la Langue Turque , Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris 1987

5) BANGUOĞLU Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu, Ankara 1998

6) Aslı GÖKSEL – Celia KERSLAKE, Turkish, Routledge, London, 2004

7) KORKMAZ Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi) , Türk Dil Kurumu Yayınları: 827, Ankara 2003

8) GENCAN Tahir Nejat, Dilbilgisi , Ayraç Yayınevi, Ankara 2001

9) HEPÇİLİNGİRLER Feyza, Türkçe Dilbilgi , Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004

10) ZΕΝΓΚΙΝΗΣ Ε. – ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ Π. , Tουρκική Γραμματική , Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995

11) HENGİRMEN Mehmet, Turkish Grammar for Foreign Students, Engin Yayınevi, Ankara 2000

 

Γ. Ειδικές Μελέτες για θέματα τουρκικής γραμματικής και ειδικά θέματα σύνταξης:

 

1) TAYLAN – ERGUVANLI Eser, Verb in Turkish (Linguistics Today), Benjamins 2001,

2) ERGUVANLI Eser Emine, The Function of Word Order in Turkish Grammar, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1984

3) VAN SCHAAIK Gerjan, in The Bosphorus Papers, Studies in Turkish Grammar 1996-1999 , Boğaziçi University Press, İstanbul 2001

 

7. Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

Για το μάθημα χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες υποδομές του Τμήματος για την αναπαραγωγή ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων διδασκαλίας.

Η χρήση υπολογιστών στο πλαίσιο ενός γλωσσικού εργαστηρίου που θα υποστήριζε αφενός τη διδασκαλία, αφετέρου την αυτόνομη εξάσκηση και αυτοαξιολόγηση των φοιτητών κατά τη διαδικασία εκμάθησης της ξένης/δεύτερης γλώσσας με χρήση πολυμέσων. αποτελεί μέρος των στόχων που έχει θέσει το Τμήμα για το εγγύς μέλλον.

 

8. Tυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες που εξασφαλίζονται (ή μπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του μαθήματος (π.χ. εργαστήρια προσομοίωσης, ημερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, κ.λπ.)

 

Η συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Τουρκίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εράσμους / Σώκρατες παρέχει τη δυνατότητα σε σημαντικό αριθμό φοιτητών του Τμήματος να διαμείνουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα σε τουρκικά ΑΕΙ κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Επίσης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματος η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς με αντικείμενο ενασχόλησης συναφές προς τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η επαρκής γνώση της Τουρκικής που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή υπό πραγματικές συνθήκες μέσω της εν λόγω πρακτικής εξάσκησης.

Θεωρούμε σημαντική τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγματοποίησης της πρακτικής εξάσκησης στην Τουρκία, σε φορείς ελληνικών ή μεικτών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη γείτονα Χώρα.

Η συστηματική επαφή των φοιτητών του Τμήματος με τους εκ Τουρκίας “Ερασμιακούς” φοιτητές του Τμήματος και του ΕΚΠΑ γενικότερα, θα συνέβαλε στην εξάσκηση της υπό εκμάθηση ξένης γλώσσας και θα εξυπηρετούσε τον απώτερο σκοπό των προγραμμάτων Εράσμους.