Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70017Β Τουρκική Γλώσσα V - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο

70017Β Τουρκική Γλώσσα V - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο

 

Σοφία Πρόκου

ΕΕΔΙΠ

sprokou[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

1.Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Διδασκαλία της επίσημα επικρατέστερης μορφής της Τουρκικής (standard Turkish) με στόχο την ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται και από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Η διδασκαλία στηρίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα είναι μέσο έκφρασης εμπειριών, κοσμοαντίληψης και μεταφοράς πολιτισμού των ανθρωπίνων κοινοτήτων και ως εκ τούτου περιλαμβάνει γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και περιστάσεις επικοινωνίας, γλωσσική επίγνωση ως προς τη λειτουργία της γλώσσας καθώς και πολιτισμική επίγνωση, δηλαδή εξοικείωση με βασικές κοινωνικές και επικοινωνιακές πρακτικές.

 

2. Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

 

Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα καθώς και σε πολυάριθμα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής. Μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε το Τμήμα SOAS του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το Ινστιτούτο ΙΝΑLCO στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στη Γαλλία (Paris III), μεταξύ πολλών Tμημάτων Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ μπορούμε να αναφέρουμε το Columbia University-Middle East and South Asian and African Studies Department, το Harvard University - Center for Middle Eastern Studies -, και ανάλογα Τμήματα στο Princeton University, Michigan University, Boston University, κ.α.

 

3. Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τουρκικά V - Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό λόγο- Λεξιλόγιο εξετάζονται κείμενα που αντλούνται από τον Τύπο, από βιβλία ή κείμενα από επιλεγμένα εγχειρίδια Τουρκικής τα οποία συνάδουν κατά το δυνατόν με το γενικότερο πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αλλά ταυτόχρονα εστιάζουν στα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που μελετώνται στο μάθημα Τουρκικά V - Φωνητική/Φωνολογία- Μορφολογία- Σύνταξη. Επιχειρείται επίσης να γίνεται αναφορά σε γεγονότα που αφορούν στην πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική, επικαιρότητα με σκοπό να συμβάλλουν στην κατανόηση της τουρκικής πραγματικότητας. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής κείμενα:

α. Κείμενα ηθολογικού περιεχομένου. Καθημερινή ζωή, συνήθειες, αναμνήσεις κλπ. Σειρά κειμένων που αφορούν στη διατροφή, στον τρόπο και τους τύπους διατροφής, τα προβλήματα που εμφανίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες, κλπ.

 

β. Σύγχρονα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής.

Για παράδειγμα, σύντομο βιογραφικό νυν Υπουργού Εξωτερικών Τουρκίας και παράθεση κεφαλαίου βιβλίου εξωτερικής πολιτικής Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Uluslar arası Konumu -‘Στρατηγικό Βάθος’ , (Davutoğlu A., 2010 : 143-145)

Σύντομο βιογραφικό για τον σύγχρονο δημοσιογράφο-αναλυτή, συγγραφέα Birand M. A. Ανάλυση άρθρου του από τον ημερήσιο Τύπο με σχόλια για τη Διεθνή συνάντηση που οργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (IFRI) στο Μαρακές του Μαρόκου τον Οκτώβριο 2010.

 

γ. Επαγγελματική ζωή – Οικονομία: Κείμενο ομιλίας του επιχειρηματία Rahmi KOÇ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου KOÇ. Άρθρο εφημερίδας σχετικό με διοίκηση επιχειρήσεων για τον τουρκικό Όμιλο Boyner.

 

Παράλληλα με τα κείμενα διανέμεται ορολογία σχετική με την εκάστοτε θεματολογία. Πέραν της επεξεργασίας του εξεταζόμενου κειμένου ως προς το σκέλος κατανόησης πραγματοποιούνται ασκήσεις κατανόησης μέσα στην τάξη με τη βοήθεια συζήτησης γύρο από το θέμα. Οι φοιτητές παραδίδουν γραπτές εργασίες που ετοιμάζουν κατά μόνας ή συλλογικά και οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου.

 

4. Τρόπος εξέτασης του μαθήματος, με έμφαση και προτεραιότητα στην εξέταση των φοιτητών μέσω εργασιών, εστιασμένων θεματικά στους στόχους του μαθήματος (παράκληση, στη σχετική ενότητα να αναφερθούν οι ειδικότερες υποπεριοχές εστίασης των εργασιών, η μεθοδολογία και τα μέσα υποστήριξης της εκπόνησής τους και ο επιδιωκόμενος στόχος των εργασιών - εκπαιδευτικός-μαθησιακός όσο και ακαδημαϊκός-ερευνητικός).

Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτού διαγωνίσματος “προόδου” που διενεργείται στο μέσον περίπου έκαστου εξαμήνου και μέσω τελικού διαγωνίσματος αξιολόγησης εντός τακτικής εξεταστικής περιόδου καθώς και βάσει γραπτών εργασιών και ενίοτε προφορικών παρουσιάσεων σε σχέση με το γραπτό κείμενο. Η θεματολογία των γραπτών και σύντομων προφορικών παρουσιάσεων προτείνονται από τον διδάσκοντα βάσει φυσικών κειμένων που σχετίζονται κατά το δυνατόν με το γενικότερο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (γλώσσα, πολιτισμός, λογοτεχνία, διεθνείς σχέσεις της σύγχρονης Τουρκίας καθώς και θέματα της τουρκικής επικαιρότητας που συμβάλλουν στη καλύτερη γνώση της “τουρκικής πραγματικότητας”).

 

5. Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος σύμφωνα με τα μοντέλα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση της αξιολογικής εμπειρίας των φοιτητών στο μέσον του εξαμήνου, με την χρήση συντετμημένων και θεματικά στοχευμένων ερωτηματολογίων (ενδιάμεση αξιολόγηση από τους φοιτητές).

 

6. Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Οι σημειώσεις του μαθήματος συντάσσονται από την διδάσκουσα και είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος, e-class.

Kύρια πηγή: ημερήσιος και περιοδικός Τύπος καθώς και ποικίλλα αυθεντικά κείμενα πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

 

Βασική βιβλιογραφία:

 

Α. Εγχειρίδια διδασκαλίας :

 

1) SEBÜKTEKİN Hikmet, Yabancılar için Türkçe / Turkish for foreigners

vol.1, vol. 2 , Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997-200

2) SERİN Muammer-TAYLAN E. Eser, H. Sebüktenin’in Yabancılar için

Türkçe’sine Alıştırma Kitabı, cilt 1, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997

3) ÖZSOY Sumru, “Türkçe-Turkish”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1999,

4) TÖMER, Hitit-Yabancılar için Türkçe , ve Yeni Hitit, vol 1/vol 2/vol 3

Çalışma kitapları (+ CDs) – Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara , 2002, 2008

5) ŞENDURAN EMİNE Bu ne demek? Başlangıç Düzeyi Ders Kitabı vol 1, 2,

Exercise book (Alıştırma Kitabı), + CD, + Vocabulary cards, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2006

11) HENGİRMEN Mehmet, Turkish Grammar for Foreign Students, Engin Yayınevi, Ankara 2000

7. Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

Για το μάθημα χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες υποδομές του Τμήματος για την αναπαραγωγή ηχητικών και οπτικών βοηθημάτων διδασκαλίας.

Η χρήση υπολογιστών στο πλαίσιο ενός γλωσσικού εργαστηρίου που θα υποστήριζε αφενός τη διδασκαλία, αφετέρου την αυτόνομη εξάσκηση και αυτοαξιολόγηση των φοιτητών κατά τη διαδικασία εκμάθησης της ξένης/δεύτερης γλώσσας με χρήση πολυμέσων. αποτελεί μέρος των στόχων που έχει θέσει το Τμήμα για το εγγύς μέλλον.

 

8. Τυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες που εξασφαλίζονται (ή μπορούν να εξασφαλιστούν) στο πλαίσιο του μαθήματος (π.χ. εργαστήρια προσομοίωσης, ημερίδες, ανοικτές εκδηλώσεις, επαφές με ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς εκτός της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, κ.λπ.)

 

Η συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Τουρκίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εράσμους / Σώκρατες παρέχει τη δυνατότητα σε σημαντικό αριθμό φοιτητών του Τμήματος να διαμείνουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα σε τουρκικά ΑΕΙ κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Επίσης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματος η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς με αντικείμενο ενασχόλησης συναφές προς τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η επαρκής γνώση της Τουρκικής που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή υπό πραγματικές συνθήκες μέσω της εν λόγω πρακτικής εξάσκησης.

Θεωρούμε σημαντική τη διερεύνηση της δυνατότητας πραγματοποίησης της πρακτικής εξάσκησης στην Τουρκία, σε φορείς ελληνικών ή μεικτών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη γείτονα Χώρα.

Η συστηματική επαφή των φοιτητών του Τμήματος με τους εκ Τουρκίας “Ερασμιακούς” φοιτητές του Τμήματος και του ΕΚΠΑ γενικότερα, θα συνέβαλε στην εξάσκηση της υπό εκμάθηση ξένης γλώσσας και θα εξυπηρετούσε τον απώτερο σκοπό των προγραμμάτων Εράσμους.