Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70023 Λόγια Οθωμανική Λογοτεχνία

70023 Λόγια Οθωμανική Λογοτεχνία


Αιμιλία Θεμοπούλου

Aναπληρώτρια Καθηγήτρια

athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται.

Οι μαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην εξέταση της λόγιας τουρκικής λογοτεχνίας, στην κατανόηση των επιδράσεων στη λογοτεχνία κατά τη μακρά περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας και στην εξέλιξή της από τον 15ο έως και τις αρχές του 20ου αιώνα.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state of the art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλείσεις από αυτήν.

Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήσαμε σε ομοειδή Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής προκύπτουν προσφερόμενα μαθήματα με συναφές περιεχόμενο προς αυτό του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος παρουσιάζεται παρακάτω η υποδειγματική δομή της διδασκαλίας του μαθήματος.

Εξετάζονται διαχρονικά οι κυριότερες περίοδοι της τουρκικής λογοτεχνίας. Η θρησκευτική και η κοσμική λογοτεχνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοσμική λόγια λογοτεχνία. Εξετάζονται οι εκπρόσωποι της και τα κυριότερα είδη της λόγιας κοσμικής λογοτεχνίας. Μελετώνται αναλυτικά η ποίηση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του μέτρου aruz στην ποίηση και στους κυριότερους εκπροσώπους . Στη συνέχεια μελετάται η εξέλιξη της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας από τον 15ο έως και τις αρχές του 20ού αιώνα. Αναλύονται οι παράγοντες που συνετέλεσαν στις μεταβολές που παρατηρούνται στη γλώσσα. Μελετώνται οι επιπτώσεις των ιδεολογικών ρευμάτων που διαμορφώνονται κατά τη συγκεκριμένη περίοδο στην Οθωμανική αυτοκρατορία, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στην αλλαγή της γενικότερης θεματικής και επίσης στην διαδεδομένη χρήση του πεζού λόγου. Αναλύονται τα λογοτεχνικά ρεύματα στη Λόγια Τουρκική Λογοτεχνία από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. Εξετάζονται επίσης οι κυριότεροι εκπρόσωποι της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας της συγκεκριμένης περιόδου.

Οι μαθησιακοί στόχοι συνοψίζονται στην κατανόηση των κειμένων της Λόγιας Τουρκικής λογοτεχνίας, του μέτρου aruz, και στην εξέλιξη της. Στην έντονη επίδραση της περσικής γλώσσας κατά την κλασική περίοδο και στην ανάπτυξη κυρίως της ποίησης από Οθωμανούς διανοούμενους και από το περιβάλλον της κεντρικής εξουσίας. Η μελέτη της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας καταδεικνύει ουσιαστικά την εξέλιξη της γλώσσας από τον 14ο αιώνα και των μεταβολών στη λογοτεχνία που εντοπίζονται κυρίως στον 19ου αιώνα έως την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. Η μελέτη των επιπτώσεων της πολιτικής συγκυρίας, των ιδεολογικών ρευμάτων και του εκδυτικισμού κατά την συγκεκριμένη περίοδο καταδεικνύει τη σχέση της λογοτεχνίας με την οθωμανική κοινωνία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους κατά τις οποίες η διάδοση της ήταν περιορισμένη.

Η διδασκαλία του μαθήματος διεξάγεται βάσει των σημειώσεων της διδάσκουσας οι οποίες περιλαμβάνουν μελέτες και επιστημονικά άρθρα που εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και την ειδική επικαιροποιημένη βιβλιογραφία στη συγκεκριμένη θεματική.

 

Ανάπτυξη του περιεχόμενου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των δεκατριών παραδόσεων ανά εξάμηνο.

1. Παρουσίαση των κυριότερων περιόδων της Τουρκικής Λογοτεχνίας. 2. Η θρησκευτική και η κοσμική λογοτεχνία. 3. Γενικά χαρακτηριστικά της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας. 4. Η Ποίηση στη Λόγια Τουρκική λογοτεχνία. 5. Κυριότερα είδη ποίησης. 6. Κυριότεροι εκπρόσωποι. Asik Pasa, Nesimi, Baki, Fuzuli, Necati, Nefi, Nedim, Seyh Galip, 7. Κυριότεροι εκπρόσωποι. Εξέταση του ποιητικού μέτρου aruz. 8. Επιδράσεις από την Περσική και την Αραβική στη Λόγια Τουρκική στο μέτρο aruz και η εξέλιξη της οθωμανικής γλώσσας από το 14ο έως τον 19ο αιώνα. 9. Η εξέλιξη της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας τον 19ο αιώνα: Η διαμόρφωση της ‘’Νέας Λογοτεχνίας’’- Edebiyat-i Cedide. To λογοτεχνικό ρεύμα Servet-i Funun. 10. Τα ιδεολογικά ρεύματα από το δεύτερο μισό του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα και οι επιδράσεις τους στην εξέλιξη της Λόγιας Τουρκικής Λογοτεχνίας. 11. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι από το β΄μισό του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα- Namik Kemal, Ibrahim Sinasi, Abdulhak Hamit Tarhan, Ziya Pasa, Recaizade Mahmut Ekrem, Τevfik Fikret. 12. Θεατρικά έργα και επιδράσεις λογοτεχνικών ρευμάτων της εποχής. 13. Η πεζογραφία και η εξέλιξη της από β΄ μισό του 19ου έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα Halit Ziya Usakligil, Mehmet Rauf, Huseyin Cahit Yalcin.

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος.

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς με συντελεστή βαθμολογίας 75% και με κατάθεση και παρουσίαση γραπτής εργασίας με συντελεστή βαθμολογίας 25%.

Όροι των γραπτών εργασιών:

Οι εργασίες είναι ατομικές. Το θέμα της γραπτής εργασίας καθορίζεται πάντα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και την καθοδήγηση από τη διδάσκουσα σε θέματα μεθοδολογίας, βιβλιογραφίας έρευνας και επεξεργασίας πηγών σχετικών με την εργασία. Προτείνονται πρωτογενείς πηγές και βιβλιογραφία. Η εργασία αποσκοπεί επίσης στην εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και την επεξεργασία αρχειακού υλικού και ειδικότερα οθωμανικών πηγών. Προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας, παράλληλα με βιβλιοθήκες, σε ερευνητικά κέντρα όπως Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το σύνολο της εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6.000 λέξεις. Σε όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές επικοινωνούν με τη διδάσκουσα ηλεκτρονικά ή τις προκαθορισμένες ώρες γραφείου.

Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται και να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαθήματος του εξαμήνου.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Εφαρμόζονται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΠ με ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές

Βιβλιογραφία του μαθήματος και διανεμόμενα συγγράμματα

Δεν διανέμονται βοηθήματα διότι το Υπουργείο Παιδείας δεν εγκρίνει την διανομή ξενόγλωσσων βοηθημάτων και δεν υπάρχουν μελέτες στα ελληνικά που να αναφέρονται ακριβώς στην συγκεκριμένη θεματική του μαθήματος και μπορούν να διανέμονται ως πανεπιστημιακά συγγράμματα.

Γίνεται διανομή και ανάρτηση στην ηλεκτρονική τάξη ξενόγλωσσων συγγραμμάτων τα οποία συνοδεύονται από σημειώσεις της διδάσκουσας για το μάθημα, άρθρων που εκδίδονται σε διεθνή περιοδικά, συλλογικών τόμων και της ειδικής επικαιροποιημένης βιβλιογραφίας στη συγκεκριμένη θεματική.

 

Ενδεικτική Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Bakircioglu, Ziya, Turk Romani, Istanbul, 1983.

Erdogan Cengiz, Divan Siiri Antolojisi, Ankara, 1967

Golpinarli Abdulbaki, Divan Siiri, XV-XXyy.lar, Istanbul, 1954-1955.

Kaplan, Mehmet, Yeni Turk Edebiyati Antolojisi, V Cilt, Istanbul, 1989.

Kutlu Semsettin , Tanzimat Donemi Turk edebiyati Antolojisi, Istanbul, 1981.

Kolcu Ali Ihsan , Servet-i Funun Edebiyati, Istanbul, 2005.

Onan Necmettin Halil, Divan Siiri Antolojisi, Istanbul, 1998.

Ozkirimli Atilla Turk Edebiyati Ansiklopedisi, C. 3- 4, Istanbul 1982,1990.

Ozon Mustafa Nihat, Turkcede Roman, Istanbul, 1985.

Pala Iskender, Divan Edebiyati, Istanbul, 2005.

Solok Cevdet Kudret, Turk Edebiyatinda Hikaye ve Roman, Istanbul, 1965.

Moran Berna, Turk Romanina Elestirisel bir Bakis, Istanbul, 1983.

Tanpinar Ahmet Hamdi, 19 asir Turk Edebiyati, Tarihi, Istanbul 1976,

Tuncer, Huseyin, Tanzimat Edebiyati, Istanbul, 1996.

Andrews, Walter G., An Introduction to Ottoman Poetry. Bibliotheca Islamica: Studies in Middle Eastern Literatures 7. Minneapolis, 1976.

Andrews, Walter G., Poetry's Voice, Society's Song.  Ottoman Lyric Poetry, Seattle, 1985.

Aynur Hatice “Cumhuriyet dönemi divan şiiri antolojileri” Eski Türk edebiyatına modern yaklaşımlar II. Istanbul, 2008, pp. 58-109.

Bombaci A., Histoire de la littérature turque.  Transl. by I. Mélikoff.  Paris, 1968.

Gibb E. J. W.,. A History of Ottoman Poetry. 6 vols. Vols 2-6 ed. Edward G. Browne. London: Luzac, 1900-1909

İz Fahir,. Eski Türk Edebiyatında Nazım.  2 vols., İstanbul 1966

İz Fahir "Turkish Literature."  In: Holt Peter, et al., eds, The Cambridge History of Islam, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.   Vol. 2: 682-694.

Kocatürk Vasfi MahirTürk Edebiyatı Tarihi. Ankara, 1964.

Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı. Istanbul,1980.

Mitler, Louis, Ottoman Turkish Writers. A Bibliographical Dictionary of Significant Figures in pre-Republican Turkish Literature. American University Studies,1988.