Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70025Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο (πρόσληψη / παραγωγή)___

70025Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο (πρόσληψη / παραγωγή)

 

 

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατάκτηση και εμπέδωση εξειδικευμένου λεξιλογίου, η κατανόηση “απαιτητικών” και από γλωσσιακής και από εντυπωσιακής πλευράς, άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά ώστε να εξοικειωθούν στη διατύπωση λόγου την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και στην προφορική επικοινωνία. Επίσης, η κατανόηση αντίστοιχων κειμένων προφορικού λόγου καθώς και η παραγωγή αντίστοιχων αξιώσεων προφορικού λόγου.

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο και παρόμοια δομή της διδακτέας ύλης περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις του μαθήματος ανά εξάμηνο.

 

Κάθε παράδοση αρχίζει με διάλογο στη διάρκεια του οποίου επαναλαμβάνονται τα προηγούμενα θέματα ή αναπτύσσονται νέα θέματα τα οποία πρέπει να έχουν προετοιμάσει οι φοιτητές/τριες.

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέματος και ακολουθεί το αντίστοιχο προφορικό κείμενο, το οποίο επεξεργαζόμαστε όλοι μαζί.

 

1. Επανάληψη με θέματα προηγούμενου εξαμήνου

2. Παρουσίαση και περιγραφή τρόπου ζωής – λ.χ. “40 βήματα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής”. “Μαθήματα για μια καλύτερη ζωή - Θετική σκέψη”

3. Χρήση ιδιωτισμών και παροιμιών (çene çalmak, taşı gediğine koymak, ves.)

4. Μυθολογία- Περιγραφή ενός ήρωα της μυθολογίας

5. Παροιμίες (Güneş balçıkla sıvanmaz,emek olmadan yemek olmaz,su bulanmayınca durulmaz ves)

6. Ταξίδια- Λεξιλόγιο ταξιδιών - τρόποι ταξιδιών και προτιμήσεις- αποκόμματα από εφημερίδες όπου διαφημίζονται ταξίδια- Προφορικό κείμενο: “ Οι προτιμήσεις ενός ζεύγους».

7. Ταξίδια – Παρουσίαση έρευνας για τις προτιμήσεις των Ελλήνων όσον αφορά στον τρόπο που ταξιδεύουν ή προγραμματίζουν τις διακοπές τους.

8. Περιγραφή και παρουσίαση “ Οι στόχοι μας για το μέλλον;”

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται αξιολογείται συνδυαστικώς : με πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου και τελική εξέταση.

Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τομείς:

α) λεξιλόγιο,

β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου

γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια).

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Τα προφορικά προς εξάσκηση κείμενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της διδάσκουσας και βάσει της θεματολογίας και του επιπέδου γλωσσομάθειας των φοιτητών. Τα επί μέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα.

 

 

Εργαστηριακές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

Το υφιστάμενο εργαστήριο πληροφορικής βοηθάει ως ένα σημείο την πρόσκτηση δεξιοτήτων πρόσληψης ακουστικού κειμένου.

Θεωρώ απαραίτητη την εγκατάσταση δύο μεγάλων οθονών με δορυφορική κεραία, σε δύο διαφορετικές αίθουσες ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη διδασκαλία δύο τουλάχιστον τμημάτων γλώσσας (με διαφορετικούς καθηγητές). Με τον τρόπο αυτόν ο/η κάθε διδάσκων/ουσα θα μπορεί να επιλέγει θέματα από το πρόγραμμα της τουρκικής τηλεόρασης που ενδιαφέρουν το τμήμα του και επί πλέον οι φοιτητές/ τριες θα μπορούν να επωφελούνται από τα τηλεοπτικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Τουρκίας.

Ιδανική θα ήταν επίσης η δημιουργία στο μέλλον εργαστηρίου διδασκαλίας της γλώσσας.

 

Τυχόν συμπληρωματικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες που εξασφαλίζονται (ή μπορούν να εξασφαλιστούν).

Καλό θα ήταν να απαιτείται η παρουσία των φοιτητών/τριών που έρχονται από τα πανεπιστήμια της Τουρκίας στο Τμήμα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους. Η παρουσία τους και η συνεργασία τους στο συγκεκριμένο μάθημα θα αποτελούσε θετική συμβολή στο θέμα της κατάκτησης δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο.

Επίσης, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να επιδοτείται ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Τουρκία, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής και τις πόλεις της Τουρκίας και, κυρίως, να επικοινωνήσουν με φυσικούς ομιλητές.