Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70027 Οθωμανική Γλώσσα Ι

70027 Οθωμανική Γλώσσα Ι

 

Αιμιλία Θεμοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το Μάθημα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος. Στόχος είναι η κατάρτιση του φοιτητή σχετικά με το οθωμανικό αλφάβητο και την οθωμανική γραφή.

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Κατόπιν σχετικής έρευνάς μας σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στα οποία διδάσκεται η Οθωμανική γλώσσα του ευρωπαϊκού και τουρκικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος προκύπτει ότι έμφαση δίνεται στην εκμάθηση του αλφαβήτου, των συνδυασμών των γραμμάτων καθώς και της βασικής γραμματικής. Στα τουρκικά πανεπιστήμια ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αραβικές και περσικές λέξεις των οθωμανικών κειμένων.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

1) Εισαγωγή στο οθωμανικό αλφάβητο (είδη οθωμανικής γραφής, αλφάβητο).

2) Ανάλυση των διαφορετικών μορφών των γραμμάτων (αρχή, μέση, τέλος της λέξης).

3) Βοηθητικά σύμβολα. Τα Φωνήεντα και η γραφή τους.

4) Τα Φωνήεντα και η Γραφή τους. Μεταγραφή απλών συλλαβών.

5) Τα γράμματα Ayın, Hemze. Μεταγραφή απλών συλλαβών και λέξεων.

6) Γραμματική: καταλήξεις πληθυντικού. Μεταγραφή λέξεων.

7) Μέρες, μήνες και αριθμοί. Επανάληψη στο αλφάβητο και τους συνδυασμούς των γραμμάτων.

8) Γραμματική: Kαταλήξεις : -lik, -li,-siz, -la/le, -ci, ce/-ca. Μεταγραφή φράσεων.

9) Γραμματική: Kαταλήξεις : -dir, -mek/-mak, -leş/-laş. Μεταγραφή φράσεων.

10) Γραμματική: καταλήξεις πτώσεων. Μεταγραφή φράσεων.

11-13) Εξάσκηση μεταγραφής φράσεων και μικρών κειμένων (μια παράγραφος).

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς α) με μια πρόοδο με συντελεστή βαθμολογίας 20% και β) με μια τελική εξέταση με συντελεστή βαθμολογίας 80%.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

 

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος.

Διανεμόμενα συγγράμματα

* H.Develli, Omanlı Türçesi Kılavuzu, İstanbul, Kesit Yayınları, 2010

 

Λεξικά (βοηθητικά)

* F. Devellioğlu : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1998.

 

*New Redhouse, Turkish - English Dictionary, Istanbul, Redhouse Yayınları, 1968.