Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70032 Οθωμανική Γλώσσα ΙΙ

70032 Οθωμανική Γλώσσα ΙΙ


Αιμιλία Θεμοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το Μάθημα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος. Στόχος είναι η περαιτέρω εξάσκηση των φοιτητών στην ανάγνωση της οθωμανικής γραφής και στη μεταγραφή της στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα καθώς και η μελέτη γραμματικών φαινομένων.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Κατόπιν σχετικής έρευνάς μας σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στα οποία διδάσκεται η Οθωμανική γλώσσα του ευρωπαϊκού και τουρκικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος προκύπτει ότι στα τουρκικά πανεπιστήμια ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αραβικές και περσικές λέξεις των οθωμανικών κειμένων. Στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τα περισσότερα μαθήματα οθωμανικής γλώσσας δίνουν έμφαση στη γραμματική μέσω μεταγραφών και στο λεξιλόγιο.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

 

1) Επανάληψη στην ύλη του μαθήματος Οθωμανικά Ι.

2) Επανάληψη στην ύλη του μαθήματος Οθωμανικά Ι.

3) Μεταγραφή αραβικών και περσικών λέξεων. Βοηθητικά σύμβολα.

4) Γραμματική: Kαταλήξεις : -nin/-inci/-ici/-me.. Μεταγραφή φράσεων.

5) Γραμματική: Kαταλήξεις : iş/-il/--ip/-arak. Ασκήσεις μεταγραφής.

6) Ενεστώτας A´ (Şimdiki Zaman). Ασκήσεις εμπέδωσης.

7) Γενική επανάληψη

8) Πρόοδος στα Οθωμανικά ΙΙ.

9) Μέλλοντας (Gelecek Zaman). Ασκήσεις εμπέδωσης.

10) Αόριστος A´ (Belirli Geçmiş Zaman). Ασκήσεις εμπέδωσης.

11) Ενεστώτας B´(Geniş Zaman). Ασκήσεις εμπέδωσης.

12-13) Εξάσκηση μεταγραφής μικρών κειμένων.

 

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς α) με μια πρόοδο με συντελεστή βαθμολογίας 20% και β) με μια τελική εξέταση με συντελεστή βαθμολογίας 80%.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος.

 

Διανεμόμενα συγγράμματα

* H.Develli, Omanlı Türçesi Kılavuzu, İstanbul, Kesit Yayınları, 2010

 

Λεξικά (βοηθητικά)

* F. Devellioğlu : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1998.

*New Redhouse, Turkish - English Dictionary, Istanbul, Redhouse Yayınları, 1968.