Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70035 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι

70035 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι

Ευθυμία Μούκα

Διδάσκουσα 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας

 

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος "Εισαγωγή στην Πληροφορική" είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, εστιάζοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και την επαρκή ανταπόκριση των φοιτητών στις απαιτήσεις του.

Ειδικότερα, στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λογική των ψηφιακών υπολογισμών, της αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων, της επικοινωνίας με άλλους υπολογιστές, καθώς και τη γενικότερη οργάνωση της πληροφορίας στους Η/Υ με τη βοήθεια των λειτουργικών συστημάτων, των επί μέρους εφαρμογών και του Διαδικτύου.

Στην παρούσα ενότητα Ι του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες των υπολογιστικών συστημάτων με έμφαση στο λειτουργικό σύστημα Linux, το Διαδίκτυο και οι εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου.

Δομή του μαθήματος

Η δομή του μαθήματος είναι εφαρμοσμένη: η θεωρητική παρουσίαση, στις επί μέρους ενότητες, συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις στους Η/Υ του εργαστηρίου πάνω στη χρήση των λειτουργικών συστημάτων, καθώς και σε εφαρμογές ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένου.

Ενότητα 1

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους υπολογιστές: Γενιές υπολογιστών, κατηγορίες υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων. Βασικά μέρη Η/Υ: Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μονάδες μνήμης, συσκευές εισόδου και εξόδου.

Ενότητα 2

Η έννοια του υπολογιστικού συστήματος: Διάκριση λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών. Τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα (Unix, DOS, Windows, Linux, MacOS). Εισαγωγική παρουσίαση του λειτουργικού συστήματος Linux.

Ενότητα 3

Το λειτoυργικό σύστημα Linux. Δομή συστημάτων Linux (πυρήνας, διανομές και εφαρμογές, γραφικά περιβάλλοντα). Βασικοί τύποι αρχείων και μετατροπές. Σύστημα αρχειοθέτησης. Εύρεση αρχείων. Ασκήσεις.

Ενότητα 4

Δίκτυα υπολογιστών. Το Διαδίκτυο: δομή και υποκείμενες τεχνολογίες. Βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας (http, smtp, ftp) και κύριες κατηγορίες εφαρμογών (email, ftp, browsers). Το περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Μηχανές αναζήτησης περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

Ενότητα 5

Διαδίκτυο (μέρος Α)

Περιήγηση και αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Κύριες τεχνικές. Ασκήσεις.

Ενότητα 6

Διαδίκτυο (μέρος Β)

Στοχευμένες τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές της Google: Scholar, Books, Drive, Translate, Docs. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ και του ΕΔΕΤ: Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βάσεις βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Wikis και το παράδειγμα της Wikipedia. Ασκήσεις.

Ενότητα 7

Αλγόριθμοι (βασικές έννοιες) και κύριες κατηγορίες εφαρμογών.

Επεξεργασία Κειμένου - LibreOffice Writer (μέρος Α).

Κύριες λειτουργίες. Τύποι αρχείων, εγγράφων και προτύπων εγγράφων. Συγγραφή και ορθογραφικός - γραμματικός έλεγχος κειμένου. Ασκήσεις.

Ενότητα 8

Libre Office Writer (μέρος Β)

Διαχείριση γραμματοσειρών, παραγράφων, σελίδας. Διαχείριση στυλ. Ασκήσεις.

Ενότητα 9

Libre Office Writer (μέρος Γ)

Διαχείριση μεγάλων εγγράφων. Κεφάλαια, ενότητες, ευρετήρια και πίνακες περιεχομένων. Ασκήσεις.

Ενότητες 10-12

Libre Office Writer (μέρος Δ)

Εξελιγμένες τεχνικές συγγραφής και διαχείρισης κειμένου. Ταξινόμηση δεδομένων, σύγκριση εγγράφων και παρακολούθηση αλλαγών, επισημείωση και σχολιασμός κειμένων, εσωτερικές και εξωτερικές αναφορές (cross-references), διαχείριση πεδίων, ένθεση και διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνων, βίντεο, ήχου), διασύνδεση με βιβλιογραφικούς πόρους και διαχείριση βιβλιογραφίας, επεκτάσεις (extensions) της εφαρμογής, προσαρμογή της εφαρμογής βάσει των αναγκών του χρήστη. Ασκήσεις.

Ενότητα 13

Διαδίκτυο: εξελιγμένες τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών και αξιοποίησής τους στη συγγραφή εργασιών σε LibreOffice Writer. Ασκήσεις.

3. Εξέταση και αξιολόγηση του μαθήματος

- Μία πρόοδος στη διάρκεια του εξαμήνου (μετά από την ολοκλήρωση της ενότητας 8).

- Τελική γραπτή και προφορική (πρακτική) εξέταση στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Για την επιτυχία στο μάθημα, ελάχιστος βαθμός είναι το πέντε (5) και στις δύο επί μέρους εξετάσεις. Κάθε επί μέρους εξέταση προσμετράται με συντελεστή 50% στον τελικό βαθμό.

4. Εσωτερική αξιολόγηση

Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος σύμφωνα με τα μοντέλα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές).

5. Εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδομές

Το μάθημα διεξάγεται στο εργαστήριο πληροφορικής του Τμήματος (αποτελούμενο από 20 σταθμούς εργασίας εξοπλισμένων με λειτουργικό Linux Mint και τη σουίτα εφαρμογών LibreOffice).