Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70038 Χαλιφικοί Θεσμοί

70038 Χαλιφικοί Θεσμοί

 

Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς

Διδάσκων 

 

Α΄: Η ενότης αυτή μαθημάτων σκοπόν έχει την κατανόησιν του, κατ΄αυστηράν ισλαμικήν ορθοδοξίαν, μοναδικού επιτρεπτού πολιτειακού τρόπου συγκροτήσεως της όμας (κοινότητος πιστών). Έχει ως βάσιν την πρακτικήν του προφήτου Μωάμεθ και ιδιαιτέραν σημασίαν, αφ’ ης η πολιτειακή αυτή μορφή διακυβερνήσεως εισεχώρησε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπον εις όλα τα ισλαμικά κράτη. Επ’ αυτής εστηρίχθη η οθωμανική αυτοκρατορία και οσημέραι προβάλλεται ως απαίτησις ορθοπορείας από τα κινήματα του λεγομένου “πολιτικού ισλάμ” ως ο μόνος θεμιτός τρόπος εναλλακτικής διακυβερνήσεως.

 

Β΄: Ελήφθη ως πρότυπον η διδασκαλία του μαθήματος εις την σχολήν σαρήας και κανούν του πανεπιστημίου αλ-'Aζχαρ.

 

Γ΄: α΄- Μορφαί πολιτευμάτων, β΄- Η φυλετική μορφή διακυβερνήσεως, γ΄- Η διακυβέρνησις κατά τα χρόνια του Προφήτου, δ΄- Η διακυβέρνησις κατά τους πρώτους διαδόχους του Προφήτου και η εκδήλωσις του σχίσματος των σηιτών , ε΄- Η έννοια του Χαλίφου, στ΄- Η διάκρισις Χαλιφείας και Ιμαμάτου, ζ΄- Η θεωρία της εξουσιοδοτήσεως και η ουαλάηα, η΄- Η εκτελεστική εξουσία, θ΄- Η δικαστική εξουσία, ι΄- Ο ιερός πόλεμος (γκεχάντ), ια΄- Η πρόσκτησις της Χαλιφείας υπό των οθωμανών, ιβ΄- Η κατάργησις της Χαλιφείας, ιγ΄ - Δυνατότητες αναβιώσεως του θεσμού.

 

Δ΄: Ι.Θ.Μάζη, Η γεωγραφία του ισλαμιστικού κινήματος στην Μέση Ανατολή, εν Αθήναις, 2002. Γρηγορίου Ζιάκα, Θρησκεία και Πολιτεία, εν Θεσσαλονίκη, 2003. Αγγελικής Γρ. Ζιάκα, Διαθρησκειακοί διάλογοι, τ. Β΄, εν Θεσσαλονίκη, 2010. Αντωνίου Οικονομίδου, Πόλεμος και ειρήνη στο Ισλάμ, εν Αθήναις, Ι980. Ηλίου Νικολακάκη, Τζιχάντ: Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ, εν Θεσσαλονίκη, 2003. Ευστρατίου Ζεγκίνη, Η κατάργηση του σουλτανάτου και της χαλιφείας στην Τουρκία τ. Α΄, εν Θεσσαλονίκη, 2002.