Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70039 Δικαϊκοί θεσμοί προϊσλαμιαίων Αράβων

70039 Δικαϊκοί θεσμοί προϊσλαμιαίων Αράβων

 

Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς

Διδάσκων 

 

Α΄: Τίθεται το γεωγραφικόν και χρονικόν πλαίσιον της δικαϊκής καταστάσεως προ της εμφανίσεως του Προφήτου και επισημαίνονται αι υπό του ισλάμ σημειωθείσαι τομαί. Του μαθήματος τούτου η σπουδαιότης έγκειται εις την βεβαιότητα, ότι η κατανόησις του ισλάμ προϋποθέτει βαθείαν γνώσιν της προϊσλαμιαίας δικαϊκής πρακτικής και συμπεριφοράς, της οποίας πλείστα στοιχεία, εν τέλει, εισεχώρησαν εις τον ισλαμικόν κορμόν είτε διά σαφούς διατάξεως κειμένης εν κορανίω είτε διά της Σόνης (sunna) του προφήτου.

 

Β΄: Ελήφθη ως πρότυπον η διδασκαλία του μαθήματος εις την νομικήν σχολήν πανεπιστημίου Αλεξανδρείας.

 

Γ΄ : α΄- Η ιδιομορφία της αραβίας και αι ιδιαιτερότητές της, β΄- Η διακυβέρνησις των βασιλείων του Nότου, γ΄- Η διακυβέρνησις των βασιλείων του Βορρά, δ΄- Η ιδιαιτερότης της Μέκας, ε΄- Το εν γένει δημόσιον δίκαιον, στ΄- Η διαιτητική επίλυσις των διαφορών, ζ΄- Δικονομικά ζητήματα, η΄- Το ποινικόν δίκαιον, θ΄- Η εκτέλεσις των ποινών, ι΄- Ο γάμος και το διαζύγιον, ια΄- Η κληρονομική διαδοχή, ιβ΄- Είδη συμβάσεων, ιγ΄- Είδη συμβάσεων ΙΙ.

 

Δ΄: Χασάν Μπάνταουη, Εισαγωγή στην ιστορία του ισλαμικού κόσμου, τ. Β Ι, εν Θεσσαλονίκη 2011. Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τ. Β Ι, εν Θεσσαλονίκη 1993. Μαξίμ Ροντενσόν, Μωάμεθ, (ΠΕΚ) 2008. Καλλιόπης (Κέλλυς) Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους, εν Αθήναις, Κομοτηνή 1981.