Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70041 Ισλαμικοί Δικαϊκοί Θεσμοί

70041 Ισλαμικοί Δικαϊκοί Θεσμοί

 

Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς

Διδάσκων 

 

Α΄: Εις το μάθημα τούτο εξετάζονται αι νομικαί εκδηλώσεις ως αύται εθεσμοθετήθησαν υπό του Ισλάμ. Καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιασθή το σύνολο αυτών, καίτοι δίδεται μεγίστη βαρύτης εις τας απανταχού του ισλαμικού κόσμου ούσας εν ισχύι διαπροσωπικάς σχέσεις (και εν Ελλάδι έτι εις την μουσουλμανικήν μειονότητα της Θράκης). Όπως και εις το ποινικόν δίκαιον, εφαρμοζόμενον εις τας χώρας του Κόλπου, Αφγανιστάν, Σουδάν, Πακιστάν, Ιράν κ.ά.

 

Β΄: Ελήφθη ως πρότυπον η διδασκαλία του μαθήματος εις την νομικήν σχολήν πανεπιστημίου Καϊρου.

 

Γ΄: α΄- Η έννοια της κυριότητος, β΄- Μορφαί ιδιοκτησίας, γ΄- Χρησικτησία και δικαίωμα προτιμήσεως, δ΄- Το δίκαιον των βακουφίων, ε΄- Γενικαί αρχαί ενοχικού δικαίου Ι, στ΄- Γενικαί αρχαί ενοχικού δικαίου Β, ζ΄- Η πώλησις, η΄- Το δάνειον και άλλαι μορφαί συμβάσεων, θ΄- Ο γάμος και το διαζύγιον, ι΄- Κληρονομικαί σχέσεις, ια΄- Η διάκρισις των εγκλημάτων, ιβ΄- Τα επί μέρους εγκλήματα, ιγ΄ - Δικονομικαί αρχαί.

 

Δ΄: Ανδρούσης Αναστασίου (Γιαννουλάτου, ήδη Τιράνων), Ισλάμ, Θρησκειολογική επισκόπησις, εν Αθήναις, Ι975. Νικολάου Ι. Πανταζόπουλου, Ρωμαϊκόν δίκαιον τα. Γ΄, εν Θεσσαλονίκη-Αθήναις, Ι979. Νικόλαος Μοσχοβάκης, Το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον επί τουρκοκρατίας, εν Αθήναις, Ι882. Α. Ζ. Καλλικλής, Το οθωμανικόν δίκαιον εν Ελλάδι, εν Αθήναις, Ι93Ι. Αγλαΐας Τρωιάνου-Λούλα, Έγκλημα και μεταφυσική, εν Αθήναις-Κομοτηνή, 2003.