Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70046 Τουρκική Λογοτεχνία Ι: Σύγχρονα Ρεύματα

70046 Τουρκική Λογοτεχνία Ι: Σύγχρονα Ρεύματα

 

Αριστοτέλης Μητράρας

Διδάσκων 

amitraras[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή τον φοιτητή με τα σύγχρονα τουρκικά λογοτεχνικά έργα. Η αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων θα οδηγήσει τον στην απόκτηση πολλαπλών γλωσσικών εμπειριών, στην εξοικείωσή του με την λειτουργία της τουρκικής λογοτεχνικής γλώσσας και στην κατανόηση των πολιτισμικών αξιών που σχετίζονται με το χώρο, τον χρόνο και την κοινωνική ομάδα.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Έπειτα από σχετική έρευνα στα τμήματα Τουρκικής Φιλολογίας των πανεπιστημίων της Κωνσταντινούπολης1 και της Άγκυρας2, παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η υποδειγματική δομή διδασκαλίας στο μάθημα: «Τουρκική Λογοτεχνία: Σύγχρονα Ρεύματα Ι» ως εξής:

1-) Το μάθημα επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη περίοδο (1923 – 1950) της Ιστορίας της Νέας Τουρκικής Λογοτεχνίας, η εξέλιξη της οποίας παρουσιάζεται χρονολογικά μέσα από τα πρόσωπα και τα κείμενα που τη διαμορφώνουν. Παράλληλα, παρακολουθείται η διαδοχή των λογοτεχνικών ρευμάτων και κινημάτων τα οποία συνεξετάζονται με τις εξελίξεις στον χώρο των ιδεών.

2-) Το κάθε λογοτεχνικό ρεύμα της περιόδου που εξετάζεται εντάσσεται στο ιστορικό πλαίσιο, έτσι ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και τις ενδεχόμενες αιτίες που πηγάζουν από αυτήν και οδηγούν στην γέννηση των λογοτεχνικών ρευμάτων.

3-) Επιχειρείται, τέλος, διεξοδική αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών κειμένων της περιόδου, μεθοδολογικά ενιαία και ανοιχτή στη θεωρία του έντεχνου λόγου, της λογοτεχνίας και της ιστορίας των ιδεών.

Η ανωτέρω υποδειγματική δομή διδασκαλίας στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή τόσο με τη γλώσσα της Τουρκικής Λογοτεχνίας, όσο και στην άντληση αξιών, ιδεών με απώτερο σκοπό την ανακάλυψη της σύγχρονης τουρκικής κοινωνικο – πολιτικής πραγματικότητας.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

1-) Σύντομη κοινωνικο – πολιτική τουρκική ιστορία. Γέννηση κοινωνικών ιδεολογικών ρευμάτων. Σύντομη ανασκόπηση της Νέας Τουρκικής Λογοτεχνίας. 2-) Ιστορικό πλαίσιο της περιόδου (1923 – 1950). Προσδιορισμός του όρου «Σύγχρονα Ρεύματα». Γέννηση και χρονολογική κατάταξη των ρευμάτων και κινημάτων της συγκεκριμένης περιόδου. 3-) Ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το κάθε λογοτεχνικό ρεύμα. Κύριοι εκπρόσωποι των λογοτεχνικών ρευμάτων της περιόδου 1923 – 1950. 4-) Οι εμπνευσμένοι από το εγγύς παρελθόν. Τάσεις ατομικής εσωστρέφειας. Αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών κειμένων. 5-) Η λογοτεχνική ομάδα «Επτά Πυρσοί». Εθνικός ή Εθνικιστικός Ρομαντισμός. Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων. 6-) Κοινωνικός Ρεαλισμός. Το Α’ και το Β’ κίνημα της Νέας Παράξενης Ποίησης. Αισθητική ανάλυση ποιητικών κειμένων. Αναζήτηση της Καθαρής Ποίησης. 8-) Εισαγωγή στο Τουρκικό Μυθιστόρημα (Γενική ανασκόπηση). Οι πρωτοπόροι του Τουρκικού Μυθιστορήματος. 9-) Λαϊκό Μυθιστόρημα και Ιστορικό Μυθιστόρημα. Νέες αναζητήσεις και τάσεις. Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων.10-) Τα πρώτα Διηγήματα της δημοκρατικής περιόδου (1923 – 1930). Αισθητική και ερμηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών κειμένων. 11-) Νέες αναζητήσεις της περιόδου 1930 – 1945. Αισθητική και ερμηνευτική ανάλυση κειμένων. 12-) Έργα της ωριμότητας. Ανάλυση κειμένων. 13-) Άνθρωποι, τόποι, κοινωνία, καθημερινή ζωή, πεποιθήσεις, ήθη κι έθιμα: περιγραφή της σύγχρονης τουρκικής κοινωνικής πραγματικότητας μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου 1923 – 1950.

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται αφενός γραπτώς.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήματος.

1. Alangu, Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman 1 – 3, İstanbul Matbaası Yayınları, İstanbul, 1965.

2. Doğan, Ayhan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Yeni Oluşumlar, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1999.

3. Enginün, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1983.

4. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002.

5. Kaplan, Mehmet, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1975.

6. Kaplan, Ramazan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, 3. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1977.

7. Kudret, Cevdet [Solok], Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman, c. 2 – 3, Varlık Yayınları, İstanbul, 1990.

8. Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, c 1 – 3, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994.

9. Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Öyküsü, İş Bankası Yayınları, Ankara, 1984.

10. Ünlü, Mahir, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı 1923 – 1940, c. 2, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1988.