Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70048 Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Θαλάσσης - Δίκαιο Διακρατικών Ποταμών

70048 Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Θαλάσσης - Δίκαιο Διακρατικών Ποταμών

70048 «Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Θαλάσσης - Δίκαιο Διακρατικών Ποταμών»

Στ΄ Εξάμηνο, Β΄ Ειδίκευση

Διδάσκουσα: Βιργινία Μπαλαφούτα,

Νομικός, Δρ Διεθνούς Δικαίου και Περιφερειακών Σπουδών, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Περιγραφή μαθήματος

 

            Το μάθημα είναι διαρθρωμένο σε τρία μέρη: i) Διεθνές Δίκαιο, ii) Δίκαιο Θαλάσσης και iii) Διεθνές Δίκαιο Διακρατικών Ποταμών.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, παρουσιάζεται και αναλύεται ένα ευρύτατο σύνολο αρχών, κανόνων, διαδικασιών και μηχανισμών του Διεθνούς Δικαίου, και η σύνδεσή του με τη Φιλοσοφία. Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με την έννοια και τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και με τη διάδρασή της με την εθνική έννομη τάξη των κρατών.Παράλληλα, παρουσιάζονται ζητήματα Χρήσης Βίας, Διεθνών Οργανισμών, και Διπλωματίας.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος,μελετάται συστηματικά το Δίκαιο της Θάλασσας. Παρουσιάζεται το συναφές νομοθετικό, θεσμικό και δικονομικό πλαίσιο, καθώς επίσης και εκτενής σχετική νομολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις θαλάσσιες ζώνες, στην οριοθέτησή τους, στα δικαιώματα του παράκτιου κράτους επί των θαλασσίων ζωνών του και στα δικαιώματα τρίτων κρατών επί αυτών.

Στο τρίτο μέρος του μαθήματος, αναλύονται ζητήματα Διεθνούς Δικαίου Διακρατικών Ποταμών και μελετάται εις βάθος το ζήτημα της διαχείρισης των διακρατικών ποταμών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.Αναδεικνύεται η ιδιαίτερη νομική, ανθρωπιστική, περιβαλλοντική, υδρολογική, οικονομική, πολιτιστική και γεωπολιτική σημασία τους. Προτείνεται δε ένα νομοθετικό και θεσμικό μοντέλο διακυβέρνησης των διακρατικών ποταμών.

Η μελέτη και εμβάθυνση στο Διεθνές Δίκαιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δόμηση ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού διεθνολογικού προφίλ. Επιπλέον, συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή των Περιφερειακών/Περιοχικών Σπουδών και δη των Τουρκικών Σπουδών αλλά και στην ευρύτερη κατανόηση και προσέγγιση των Στρατηγικών Σπουδών και της Γεωπολιτικής. Προς την ίδια κατεύθυνση, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της κατανόησης και εμβάθυνσης στο Δίκαιο της Θάλασσας και στο Δίκαιο Διακρατικών Ποταμών.

 

 

 

 

 

Κύριοι άξονες/Διδακτέα ύλη/Θεματικές Ενότητες, αντιστοιχούσες στις13παραδόσεις του εξαμήνου

 

Ι. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 

1. Έννοια, περιεχόμενο και βασικοί σκοποί του Διεθνούς Δικαίου. Κλάδοι του Διεθνούς Δικαίου. Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές. Η διάδραση του Διεθνούς Δικαίου με την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.

 

2. Τα υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου. Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Juscogens.

 

3. Πώς ερμηνεύονται οι Συνθήκες με βάση τη Σύμβαση της Βιέννης του 1969 «περί του Δικαίου των Συνθηκών». Σύγχρονες προσεγγίσεις και προκλήσεις.

Σχέσεις και διάδραση Διπλωματίας, Εξωτερικής Πολιτικής, Διεθνούς Δικαίου και Περιφερειακών Επιστημών.Νέα Διπλωματία.

 

4. Ετεροδικία κράτους. Διεθνής ευθύνη κράτους.

Διεθνής Οργάνωση. Η έννοια του διεθνούς οργανισμού. Διεθνής ευθύνη διεθνούς οργανισμού.

 

5. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Ίδρυση, δομή, λειτουργία και τα κυριότερα Όργανα του Ο.Η.Ε. Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών.Οι κυριότεροι Περιφερειακοί Οργανισμοί.

 

6. Ζητήματα Χρήσης Βίας/Jusadbellum.

 

7. Φιλοσοφική θεμελίωση και φιλοσοφικές εκφάνσεις του Διεθνούς Δικαίου.

 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

 

8. Δίκαιο Θαλάσσης. (1η Διάλεξη).

 

9.Δίκαιο Θαλάσσης. (2η Διάλεξη).

 

10. Δίκαιο Θαλάσσης. (3η Διάλεξη).

 

ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ

 

11. Ποταμοί και ποτάμιοι πόροι. Ο ποταμός ως φυσικό φαινόμενο. Η ιδιαίτερη σημασία των διακρατικών ποταμών απόνομική, ανθρωπιστική, περιβαλλοντική, υδρολογική, οικονομική, πολιτιστική και γεωπολιτική σκοπιά.

 

12. Προτεινόμενο μοντέλο διακυβέρνησης των διακρατικών ποταμών - Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη σύνθεση του Διεθνούς Δικαίου Διακρατικών Ποταμών. Συναφής νομολογία. Θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου.

 

13. Διεθνές Δίκαιο Διακρατικών Ποταμών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική (MiddleEastandNorthAfrica-MENAregion).

 

 

 

Διανεμόμενα συγγράμματα

 

Μέσω του Ευδόξου θα διανεμηθεί το βιβλίο:

Cassese, AntonioΔιεθνές Δίκαιο, Βιβλιοθήκη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 4, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2012.