Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70050 Πολιτικά κόμματα στη σύγχρονη Τουρκία

70050 Πολιτικά κόμματα στη σύγχρονη Τουρκία

 

Κωνσταντίνος Γώγος

Λέκτορας

kgogos[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος (συμφώνως προς το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται).

Το μάθημα προσφέρεται στο E’ εξάμηνο σπουδών και είναι μάθημα επιλογής στην κατεύθυνση «Ιστορία, Πολιτική και Κοινωνία». Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη και σπουδή του τουρκικού πολιτικού συστήματος και ιδίως των πολιτικών κομμάτων στην Τουρκική Δημοκρατία. Το μάθημα σκοπεύει και εξοικειώσει τους φοιτητές με το κομματικό σύστημα, την ιστορία, την ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, τον ρόλο και τις ηγετικές φυσιογνωμίες των κομμάτων της Τουρκικής Δημοκρατίας. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην κριτική γνώση και αξιολόγηση της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας. Η διδασκαλία γίνεται με τη μορφή διαλέξεων. Οι διαλέξεις συμπληρώνονται από φροντιστηριακή άσκηση των φοιτητών σε κείμενα στο τουρκικό πρωτότυπο σχετικά με τις ιδεολογικές γραμμές, το πρόγραμμα, τις θέσεις κτλ. επιλεγμένων τουρκικών κομμάτων.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις 13 παραδόσεις του εξαμήνου.

Εισαγωγή στο μάθημα (περιεχόμενο, όροι, στόχοι, βιβλιογραφία).

Ενότητες μαθήματος:

Η μελέτη των πολιτικών κομμάτων στην πολιτική επιστήμη.

Ιδεολογίες και πολιτική στην Τουρκική Δημοκρατία.

Τα τουρκικά πολιτικά κόμματα (1923-1960): α) Tο κόμμα CHP (1923-1938), β) Το κόμμα CHP (1938-1950), γ) Το κόμμα DP (1946-1960).

Η περίοδος 1960-1980: α) Πολιτικά κόμματα και ιδεολογικές τάσεις, β) Η Αριστερά στην Τουρκία.

Η περίοδος μετά το 1983: α) Tα κόμματα ΑΝΑΡ και DYP, β) Τα κόμματα DSP, CHP, SHP, γ) Το ακραίο εθνικιστικό κόμμα ΜΗΡ, δ) Τα φιλο-κουρδικά κόμματα.

Τα κόμματα του πολιτικού Ισλάμ: α) Ο ερμπακανικός ισλαμισμός και οι κομματικοί σχηματισμοί του Ερμπακάν, β) Το κόμμα Refah στην εξουσία, γ) Το κόμμα ΑΚΡ στην εξουσία (ίδρυση, ηγεσία, εκλογικές επιτυχίες), δ) Το κόμμα ΑΚΡ στην εξουσία (ιδεολογία, εσωτερική και εξωτερική πολιτική), ε) H διακυβέρνηση του ΑΚΡ και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Α) Γραπτή εξέταση, με συντελεστή βαθμολογίας 100%, ή

Β) Συνδυασμός γραπτής εξέτασης με συντελεστή βαθμολογίας 75% και γραπτής βοηθητικής εργασίας 4000-5000 λέξεων με συντελεστή βαθμολογίας 25%.

Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαμβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν δέχεται πεδία με δεκαδική βαθμολογία). Η κάθε γραπτή βοηθητική εργασία είναι ατομική. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωμένες μέχρι την ημέρα των εξετάσεων του μαθήματος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου). Η ακριβής ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια συμπληρούμενα ανωνύμως από τους φοιτητές.

Βιβλιογραφία

Σύγγραμμα μαθήματος

Στέφανος Πεσμαζόγλου, Ευρώπη-Τουρκία, Ιδεολογία και Ρητορεία: Οι αντιλήψεις των τουρκικών πολιτικών δυνάμεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση 1957-1993, Βιβλίο Δεύτερο, Αθήνα: Θεμέλιο, 1993

 

Ενδεικτικήβιβλιογραφία

Ελληνική γλώσσα

Αμπατζής, Άρης, Ιslam Light: Ο πολιτικός αναχρονισμός στην Τουρκία, (Αθήνα: Θαλλός, 2006)

Ball, Alan & Guy Peters, Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση: Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη, (Αθήνα: Παπαζήσης, 2001)

Kızılyürek, Niyazi, Κεμαλισμός: Η γέννηση και η εξέλιξη της επίσημης ιδεολογίας της Τουρκίας, (Αθήνα: Μεσόγειος, 2006)

Σαρρής, Νεοκλής, Εξωτερική πολιτική και πολιτικές εξελίξεις στην πρώτη Τουρκική Δημοκρατία, (Αθήνα: Γόρδιος, 1990)

Poulton, Hugh, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, (Αθήνα: Οδυσσέας, 2000)

 

Τουρκική γλώσσα

Akdoğan, Yalçın, AK Parti ve Muhafazakar Demokrasi, (İstanbul: Alfa Yayınları, 2004)

Ateş, Toktamış, Siyasal Tarih, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004)

Çavdar, Tevfik, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze), İmge Kitabevi, (İstanbul: İmge Kitabevi, 2008, 4. Baskı)

Çavdar, Tevfik, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi (1839- 1950), (İstanbul: İmge Kitabevi, 2008, 4. Baskı)

Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt 2 (İstanbul: İletişim Yayınları, 2010, 4. Baskı) / Cilt 3, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, 4. Baskı).

 

Αγγλική / Γερμανική γλώσσα

Rubin, Barry / Metin Heper (eds.), Political Parties in Turkey, (London/Portland, OR: Frank Cass, 2002)

Bayar, Oya, Gewerkschaften in der Türkei. Historische Entwicklungen, Organisationsstrukturen und rechtliche Rahmenbedingungen, (Istanbul: Forschungsergebnisse, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999)

Çarkoglu, Ali and Ersin Kalaycıoğlu, Turkish Democracy Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society, (London: I. B. Tauris, 2007)

Cizre, Ümit (ed.), Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice and Development Party, (London and New York: Routledge, 2008)

Franz, Erhard, Das Parteiensystem in der Türkei, (Hamburg: Arbeitspapier, Deutsches Übersee-Institut, Juni 2003 (ευρισκόμενο στο www.giga-hamburg.de/dl/download.php)

Hale, William, Turkish Politics and the Military, (London: Routledge, 1994)

Heper, Metin and Jacob M. Landau (eds.) Political Parties and Democracy in Turkey, (London: I. B. Tauris, 1990)

Katz, Richard S. and William Grotty, Handbook of Party Politics, (London: Sage publications, 2006).

Keyder, Caglar, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development, (London: Verso, 1987)

Landau, Jacob M., Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation, (Indiana UP, 1995, 2nd rev. ed.)

Özbudun, Ergun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation, (Boulder, London: Lynne Reinner, 2000)

Sayarı, Sabri and Yılmaz Esmer (eds.) Politics, Parties and Elections, (Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 2002)

Schüler, Harald, Die türkischen Parteien und ihre Mitglieder, (Hamburg: Deutsches Orient-Institut, 1998)

Seufert, Günter, Neue pro-islamische Parteien in der Türkei, (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2002)

Υavuz, M. Hakan (ed.), The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti, (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2006)