Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70053 Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ: Σύγχρονα ρεύματα

70053 Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ: Σύγχρονα ρεύματα

 

Αριστοτέλης Μητράρας

Διδάσκουσα 

 

3 ώρες εβδομαδιαίως


Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται.

Το μάθημα “Τουρκική Λογοτεχνία ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα” ανήκει στα μαθήματα γενικών γνώσεων της Α’ ειδίκευσης “Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση” του Τμήματος. Δεδομένης της μεγάλης χρονικής περιόδου που καλύπτει το εν λόγω μάθημα (1950-2000) είναι αδύνατο να επιτευχθεί λεπτομερής και επιμέρους κατάρτιση του φοιτητή σχετικά με το περιεχόμενο αυτής. Συνεπώς, ο στόχος του μαθήματος περιορίζεται στην απόκτηση γενικών γνώσεων για τα λογοτεχνικά ρεύματα και τους κυριότερους εκπροσώπους των εν λόγω ρευμάτων τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Συναφή μαθήματα με αυτό της Τουρκικής Λογοτεχνίας ΙΙ: Σύγχρονα Ρεύματα διδάσκονται σε τουρκόφωνα αλλά και αγγλόφωνα και γαλλόφωνα εξειδικευμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού όπως στα İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SOAS, INALCO, University of Washington. Στην Ελλάδα επίσης, διδάσκονται γενικότερης υφής και περιεχομένου μαθήματα και σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (συγκεκριμένα αναφέρονται ως «Τουρκική Γραμματεία και Πολιτισμός", «Τουρκική γλώσσα και Πολιτισμός» κ.ά.).

Η τρέχουσα υποδειγματική δομή του περιεχομένου τους βασίζεται κυρίως στο σχολιασμό, την ανάλυση ή/και τη μετάφραση επιλεγμένων χωρίων πρωτοτύπων λογοτεχνικών έργων όπου διαφαίνονται οι επιρροές των παγκόσμιων ρευμάτων στη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία. Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν σφαιρική εικόνα για τις αντιπροσωπευτικότερες λογοτεχνικές τάσεις σε δεκατρία (13) τρίωρα σεμινάρια, η υποδειγματική δομή του περιεχομένου του μαθήματος περιέλαβε το συνδυασμό των εξής στοιχείων:

Ι. Πολιτικο-ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο της σύγχρονης Τουρκίας.

ΙΙ. Εξοικείωση με θεωρία λογοτεχνικών όρων.

ΙΙΙ. Παρουσίαση αναγνωρισμένων Τούρκων συγγραφέων.

ΙV. Ανάγνωση τουρκικών λογοτεχνικών κειμένων και απόδοση νοήματος στα ελληνικά.

Η ανωτέρω διδακτική δομή στοχεύει στο να καταστήσει το φοιτητή ικανό να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από τα υπόλοιπα θεωρητικά αλλά και γλωσσικά μαθήματα στα πλαίσια των σπουδών του προκειμένου να προσεγγίσει και να κατανοήσει τη σύγχρονη τουρκική πραγματικότητα μέσα από τη Λογοτεχνία, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τα ιστορικά όσο και με τα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα. Παράλληλα, στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή ως προς την ανάγνωση λογοτεχνικών έργων στα τουρκικά αλλά και στη θεωρητική λογοτεχνική κατάρτισή του.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

1. Γενική παρουσίαση μαθήματος, αναφορά σε λογοτεχνικούς όρους (μυθιστόρημα, διήγημα, πρωτοπορία, ρεαλισμός, υπερρεαλισμός, σάτιρα, μεταμοντερνισμός, λογοτεχνία της υπαίθρου κλπ.)

2. İkinci yeni σε αντιπαράθεση με τους Garipçiler

3. Köy edebiyatı, Yaşar Kemal: İnce Mehmed

4. Mizah/Σάτιρα, Aziz Nesin: Ο καφές και η Δημοκρατία/ Nazik Alet

5. 12 Mart Romanı, Adalet Ağaoglu: Bir düğün gecesi

6. Ο Νέος Ιστορικισμός μέσα από έργα του Nedim Gürsel: Resimli Dünya

7. Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία με θεματική τη Γυναίκα, Meltem Arıkan: Zaten Yoksunuz

8. Νόμπελ και πολιτιστική διπλωματία Orhan Pamuk I: Babamın Bavulu, İstanbul Hatiralar ve Şehir

9. Μεταμοντερνισμός/metafiction, Orhan Pamuk II: Kara Kitap/προβολή της ταινίας Gizli yüz

10. Μειονοτική Λογοτεχνία, Takuhi Tovmasyan: Sofranız şen olsun

11. Επιστημονική Φαντασία, αναφορά σε Attila Ilhan, Zühtü Bayar, Orhan Duru, Selma Mine προβολή της ταινίας G.O.R.A.

12. Εφαρμογή και ασκήσεις επί της θεωρίας Ι (παρουσιάσεις εργασιών, σχολιασμός)

13. Εφαρμογή και ασκήσεις επί της θεωρίας ΙΙ (παρουσιάσεις εργασιών, σχολιασμός)

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται αφενός γραπτώς, με συντελεστή βαθμολογίας (50%) και αφετέρου με κατάθεση γραπτής εργασίας και παρουσίασή της (50%) επί της συνολικής βαθμολογίας.

Όροι και Δομή Γραπτών εργασιών:

Οι εργασίες είναι ατομικές. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωμένες, το αργότερο, μέχρι την ημέρα των Εξετάσεων του Μαθήματος (στην περίοδο των Εξετάσεων του Εαρινού εξαμήνου). Η κατάθεση της εργασίας μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στην η-τάξη της διδάσκουσας. Εάν ο φοιτητής δεν κατοχυρώσει το μάθημα κατά την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου οφείλει να καταθέσει και πάλι εργασία με διαφορετικό θέμα από αυτό το οποίο είχε καταθέσει την πρώτη φορά. Το θέμα της εργασίας το επιλέγει κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα. Προκειμένου να καλυφθεί όσο περισσότερη και ευρύτερη θεματολογία είναι εφικτό στα πλαίσια ενός εξαμήνου, οι εργασίες των φοιτητών δεν μπορούν να έχουν ως θέμα τους συγγραφείς και τα έργα που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα:

A. Διανεμόμενα συγγράμματα

 • Moran Berna, Türk romanına eleştirel bir bakış cilt 2,3, iletişim yayınları

Παράλληλα διανέμονται στους φοιτητές αποσπάσματα από:

 • Abrams M. H., Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Εκδόσεις Πατάκη, 2009

 • Ağaoğlu Adalet, Bir Düğün Gecesi, İş Bankası Yayınları, 2006

 • Ağaoğlu Adalet, Gece Hayatım, Simavi Yayınları, 1992

 • Arıkan Meltem, Zaten Yoksunuz, İstanbul 2005

 • Gürsel Nedim, Boğazkesen Fatih’in Romanı, 8. Baskı, İstanbul 2003

 • Gürsel Nedim, Resimli Dünya, 8. Baskı, İstanbul 2004

 • Kemal Yaşar, İnce Memed 1, Yapı Kredi Yayınları, 1995

 • Mine Selma, X-Bilinmeyen Bilim kurgu dergisi, Gezegen Spekülasyonu, sayı : 18, 1977

 • Nesin Aziz, Nazik Alet, Adam Yayınları, 1999

 • Νεσίν Αζίζ, Ο καφές και η δημοκρατία, Θεμέλιο, 1991

 • Pamuk Orhan, Babamın Bavulu, Nobel konuşması, 7.12.2006

 • Pamuk Orhan, İstanbul Hatiralar ve şehir, İletişim Yayınları 2006

 • Pamuk Orhan, Kara Kitap, İletişim Yayınları, 1999

 • Tovmasyan Takuhi, Sofranız Şen Olsun, 4. Baskı, İstanbul 2005

 

Β. Ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος

 • Çiftlikçi Ramazan, Çağdaş Edebiyatımızın Yüzakı Yaşar Kemal, Kültür, ocak-şubat 1994 sayı: 103, T.C. Kültür Bakanlığı yayımlar dairesi başkanlığı

 • Dino Guzine, The Turkish Peasant Novel, or the Anatolian Theme, World Literature Today vol. 60, No2, Literatures of the Middle East: A fertile crescent p. 266-275

 • Ecevit Yıldız, Orhan Pamuk’u Okumak, Kafası Karışmış okur ve Modern Roman, İletişim 1996

 • Fuery Patrick and Mansfield Nick, From İnterpretation to İnteraction, Deconstruction, the Death of the Author, and İntertextuality in Cultural Studies and Critical Theory, Oxford University Press, 2000, p.p. 56-70

 • Gülendam Ramazan, Inside contemporary Turkish Literature: Concerns, References and Themes, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 3/4, Summer 2008, p. 454-471

 • Kabacalı Alpay, ‘An’ların uzun soluklu yazarı, Adalet Ağaoğlu, Tüyap 1994

 • Korkmaz Ramazan, Yeni Türk Edebiyatı 1839-2000, El kitabı, 2. Baskı, Grafiker Yayınları

 • Le roman Turc, sous la direction de Taner Timur, ANKA, No: 16-17, 1992

 • Littérature Turque d’aujourd’hui, sous la direction de Nedim Gürsel, ANKA, No: 18-19, mai 1993

 • Littérature de Turquie, Europe, Revue Littéraire mensuelle, 61e année No 655-656

 • Karpat Kemal, Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Timaş Yayınları, İstanbul 2009

 • Yalçın Alemdar, Siyasal ve sosyal değişmeler açısından Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı 1946-2000, Akçağ, Ankara 2005

 • Yeşilyurt Şamil, Nedim Gürsel’in romanlarının yeni tarihselci bağlamda okunması, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turcic, vol. 4/1-II, Winter 2009, p.1989-2009

Εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδομές

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα άρθρα των περιοδικών που αναφέρονται στην ενδεικτική βιβλιογραφία αλλά και σε επιπλέον υλικό/πηγές για τις εργασίες τους μέσω της η-τάξης.

Συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος προβλέπονται προβολές (2) ταινιών. Οι εν λόγω προβολές θα μπορούσαν να γίνονται σε συνεργασία με άλλους διδάσκοντες προκειμένου η προσέγγιση των έργων να είναι πιο σφαιρική και ο φοιτητής να συνδυάζει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει και από άλλα θεωρητικά μαθήματα. Παράλληλα, η δημιουργία αναγνωστικής λέσχης θα μπορούσε να αποτελέσει επιπλέον ερέθισμα για τους φοιτητές αλλά και να λειτουργήσει ως στάδιο προετοιμασίας για όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο συγκεκριμένο αντικείμενο προσφέροντας σημαντικά οφέλη στους φοιτητές καθώς θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιμέρους ανάλυση-κριτική λογοτεχνικών έργων αλλά και μετάφραση επιλεγμένων χωρίων.