Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70060 Ιδεολογικά ρεύματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 19ος – 20ος αι

70060 Ιδεολογικά ρεύματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 19ος – 20ος αι

 

Κωνσταντίνος Γώγος

Λέκτορας

kgogos[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος (συμφώνως προς το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται)

Το μάθημα προσφέρεται στο ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών και είναι μάθημα επιλογής στην κατεύθυνση «Ιστορία, Πολιτική, Κοινωνία».

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα ιδεολογικά ρεύματα, τον ανταγωνισμό πολιτικών ιδεών και τις κεντρικές πολιτικές επιλογές που αναπτύχθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα και έως την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Συγχρόνως επιδιώκεται να καταδειχθεί η βαρύνουσα σημασία για την ίδρυση και εξέλιξη της Τουρκικής Δημοκρατίας της περιόδου αυτής, η οποία ομοιάζει με ένα «εργαστήρι» πολιτικών ιδεών και πολιτικής.

Το μάθημα πραγματεύεται τόσο τα ιδεολογικά ρεύματα της περιόδου όσο και τους πλέον σημαντικούς εκπροσώπους αυτών.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις 13 παραδόσεις του εξαμήνου.

Ενότητες μαθήματος:

Εισαγωγή στο μάθημα (περιεχόμενο, στόχοι, βιβλιογραφία)

Ευρώπη και Οθωμανική Αυτοκρατορία: Η αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική αυτοκρατορία (τέλη 18ουαιώνα)

Η επίδραση της Ευρώπης και οι μεταρρυθμίσεις του Σελίμ Γ’ και του Μαχμούτ Β’

Εκσυγχρονισμός/εκδυτικισμός: το ιδεολογικό υπόβαθρο των μεταρρυθμίσεων Τανζιμάτ

Οι μεταρρυθμίσεις Τανζιμάτ

Το ρεύμα των Νέων Οθωμανών και οι συνταγματικές ιδέες

Ναμίκ Κεμάλ και Σινασί

Ο ισλαμισμός / πανισλαμισμός του Αμπντούλ Χαμίντ Β’ (Ι)

Ο ισλαμισμός / πανισλαμισμός του Αμπντούλ Χαμίντ Β’ (ΙΙ)

Τζεμαλεντίν Αλ-Αφγάνι

Οι Νέοτουρκοι και ο τουρκισμός

Οι ιδεολόγοι του τουρκισμού των Νεότουρκων

Ο τουρκισμός και άλλα εθνικιστικά/ιδεολογικά ρεύματα εντός της Αυτοκρατορίας.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Α) Γραπτή εξέταση, με συντελεστή βαθμολογίας 100%, ή

Β) Συνδυασμός γραπτής εξέτασης με συντελεστή βαθμολογίας 75% και γραπτής βοηθητικής εργασίας 4000-5000 λέξεων με συντελεστή βαθμολογίας 25%.

Η κατάθεση των γραπτών εργασιών, λαμβάνεται υπ’ όψιν στη στρογγυλοποίηση της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή (το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του ΕΚΠΑ δεν δέχεται πεδία με δεκαδική βαθμολογία). Η κάθε γραπτή βοηθητική εργασία είναι ατομική. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται ολοκληρωμένες μέχρι την ημέρα των εξετάσεων του μαθήματος (στην περίοδο των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου). Η ακριβής ημερομηνία κατάθεσης της εργασίας του φοιτητή πιστοποιείται από την κατάθεσή της στο e-class ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος καθηγητού.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται ανωνύμως από τους φοιτητές.

 

Βιβλιογραφία

Σύγγραμμα

Μητράρας, Αριστοτέλης, Ο τουρκικός εθνικισμός του Ζιγιά Γκιοκάλπ και ο Κεμαλισμός, Αθήνα 2011

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Berkes, Niyazi, The Development of Secularism in Turkey, New York 1988 [new edition]

Mardin, Serif, The Genesis of Young Ottoman Thought, Princeton, NJ 1962

Rahnema, Ali (ed.), Pioneers of Islamic Revival, London 2005 [new updated edition]

Tunaya, Tarık Zafer, İslamcılık Akımı, İstanbul 2003

Deringil, Selim, Η καλά προστατευόμενη επικράτεια, Αθήνα 2003

Lewis, Bernard, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τ. 1: Τα στάδια της ανάδυσης, Αθήνα 2001

Ζürcher, Erik Jan, Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας, Αθήνα 2004