Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70067 Οθωμανική Γλώσσα ΙΙΙ

70067 Οθωμανική Γλώσσα ΙΙΙ


Αιμιλία Θεμοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

athemop[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το Μάθημα προσφέρεται στην κατεύθυνση Γλώσσα, Λογοτεχνία και Μετάφραση του Τμήματος. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μια μεγάλη ποικιλία κειμενικών ειδών στα οθωμανικά.

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Α. Κατόπιν σχετικής έρευνάς μας σε σύγχρονους εξειδικευμένους Πανεπιστημιακούς Τομείς Οθωμανικής γλώσσας του ευρωπαϊκού και τουρκικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος προκύπτει, επιλεκτικά, η εξής παρουσίαση υποδειγματικής δομής:

Ι) Επανάληψη σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που συναντιούνται τα κείμενα.

ΙΙ) Διδασκαλία ορισμένων γραμματικών φαινομένων

ΙΙΙ) Μεταγραφή ποικίλων οθωμανικών τυπωμένων κειμένων. (Η επιλογή ανήκει στο διδάσκοντα). Ανάλογα με τους στόχους κάθε τμήματος διαφοροποιείται η ύλη των κειμένων.

Η ανωτέρω διδακτική δομή στοχεύει στο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να ανταποκριθεί στη μεταγραφή και κατανόηση οθωμανικών κειμένων.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

1) Επανάληψη σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα

2) Μεταγραφή στα σύγχρονα τουρκικά και ανάλυση οθωμανικών κειμένων (μυθιστορήματα, άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες της εποχής, αφηγηματικά, ιστορικά, πολιτικά κείμενα).

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς με μια τελική εξέταση.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές.

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

 

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος.

 

- L.Bazin, Introduction à l’étude pratique de la langue ottomane, Paris, Maisonneuve, 1968.

- J.Deny, Grammaire de la langue tuque (dialecte osmanlı). Paris, Maisonneuve, 1920.

- F. Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçε, Ansiklopedik Lûgat, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 1998.

- J.Redhouse, A Tukish and English Lexicon, Constantinople, 1890.

- New Redhouse, Turkish - English Dictionary, Istanbul, Redhouse Yayınları, 1968.