Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70068 Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

70068 Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

Παναγιώτης Πούλος

Λέκτορας

ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το Μάθημα “Τεχνικές συγγραφής επιστημονικών κειμένων” αποτελεί μάθημα κορμού του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Είναι Υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές, χωρίς βαθμολογικό δείκτη, όμως.

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση προσπέλασης και κατάκτησης της γνώσης ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να συντάσσουν ποιοτικό συγγραφικό έργο σε επίπεδο μεμονωμένων εργασιών στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους σε συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα καθώς και, αργότερα, σε επίπεδο Πτυχιακής εργασίας. Αποτελεί προπομπό του υποχρεωτικού μαθήματος του Ε' εξαμήνου 70033 “Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας” και θεωρείται απαραίτητο προκειμένου να εκπονήσουν οι φοιτητές οποιαδήποτε μεμονωμένη προς αξιολόγηση εργασία. Οι επιμέρους στόχοι συνίστανται στην κατάλληλη αξιοποίηση των βιβλιογραφικών πηγών, την ποιοτική σύνταξη του περιεχομένου της εργασίας και τη σωστή παρουσίαση αυτής.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες

Ο γραπτός λόγος της Ελληνικής και το επιστημονικό επίπεδο λόγου της Ελληνικής

Συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου μιας επιστημονικής εργασίας

Κριτική ανάγνωση των βιβλιογραφικών πηγών

Ανάλυση και σύνθεση κατά τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας

Δομή συγγραφής μια επιστημονικής εργασίας (οργάνωση και περιεχόμενο)

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Κατανοητή μορφή παρουσίασης του περιεχομένου και των πορισμάτων μιας συνθετικής εργασίας

Κατανοητή μορφή παρουσίασης του περιεχομένου και των πορισμάτων μιας εμπειρικής έρευνας

Χρονοδιάγραμμα συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας

Συγγραφή και επεξεργασία του κειμένου σε κειμενογράφο

Ερευνητική/ες μεθοδολογία/ες ανά γνωστικό πεδίο έρευνας

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Υποχρεωτική ατομική εργασία (70%) και επιμέρους εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (30% της συνολικής βαθμολογίας.

Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια

Bell, J. (2007). Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας. Αθήνα, Μεταίχμιο.

Εco, U. (1994). Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα. Νήσος.

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005) Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; ; επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα. Κριτική.