Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70069 Εισαγωγή στις πηγές του Ισλαμικού Δικαίου

70069 Εισαγωγή στις πηγές του Ισλαμικού Δικαίου

Κυριάκος Θ. Νικολάου-Πατραγάς

Διδάσκων 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας

Α΄: Δι’ αυτού του μαθήματος σκοπείται η γνωριμία και η κατανόησις των πηγών του ισλαμικού δικαίου, αι οποίαι, λόγω της δισυποστάτου φύσεως του Ισλάμ ως Θρησκείας και Πολιτείας αποτελούν τας αποκλειστικάς πηγάς του Ισλάμ. Δι’ αυτών δε κατανοείται καλλίτερον η δομή της ισλαμικής κοινωνίας αφ’ου, συν τοις άλλοις, αποτελούν προσέτι πρωταρχικήν πηγήν και των συνταγμάτων ακόμη και των κοσμικής φύσεως μεσανατολικών κρατών. Προς τούτοις δε βοηθεί εις την κατανόησιν της συμπεριφοράς της μουσουλμανικής παροικίας της Ελλάδος και, βεβαίως, της ιδιομορφίας του προνομιακού καθεστώτος της εν Θράκη μουσουλμανικής μειονότητος, η οποία εις τας διαπροσωπικάς αυτής σχέσεις εφαρμόζει την σαρήαν.

 

Β΄: Ελήφθη ως πρότυπον η διδασκαλία του μαθήματος εις την νομικήν σχολήν πανεπιστημίου Αλεξανδρείας.

 

Γ΄: α΄- Τινά περί του δικαίου: Η διάκρισις σαρήας και φέκχ, β΄- Η έννοια της δικαϊκής πηγής, γ΄- Αι πηγαί του ρωμαϊκού δικαίου, δ΄- Το κοράνιον Ι, ε΄- Το κοράνιον ΙΙ , στ΄- Η σόνα Ι, ζ΄- Η σόνα ΙΙ, η΄- Το ιγκμάα, θ΄- Καράεν, ι΄- Το εγκντεχάντ, ια΄- Αι δικαϊκαί σχολαί του Ισλάμ, ιβ΄- Ερμηνευτικαί αρχαί του ισλαμικού δικαίου, ιγ΄ - Το ισλαμικόν δίκαιον εν Ελλάδι.

 

Δ΄ : Μητροπολίτου Χαρτούμ Τίτου (Καράντζαλη, του από Λεοντοπόλεως) και Δημοσθένους Μαρουδή, Αι βασικαί αρχαί του ισλάμ, εν Αθήναις, Ι999. Γρηγορίου Ζιάκα, Ιστορία των θρησκευμάτων τ. Β΄ : Το ισλάμ, εν Θεσσαλονίκη, Ι998. Σπύρου Ν. Τρωιάνου, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, εν Αθήναις, 2011. Αναστασίου Π. Χριστοφιλόπουλου, Ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον, εν Αθήναις, 1965. Γεωργίου Α. Πετρόπουλου, Ιστορία και εισηγήσεις του ρωμαϊκού δικαίου, εν Αθήναις, 1963. Διονυσίου Δακουρά, Τα ανθρώπινα δικαιώματα εις το Ισλάμ, εν Αθήναις, 1963. Ιωάννου Θ. Μάζη, Συμβολή στην γεωπολιτική των Ισλάμ. Το κεντρικό Ισλάμ, εν Επιστημονική Επετηρίδι Τμήματος Ξένων Γλωσσών και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου τ. Α΄ (Ι992) σς. Ι77-252