Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70085 Τουρκική Γλώσσα: Πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου και η διδακτική του(μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας)

70085 Τουρκική Γλώσσα: Πρόσληψη και παραγωγή προφορικού λόγου και η διδακτική του(μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας)


Ρίκα Ρομποπούλου

Διδάσκουσα 

rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατάκτηση και εμπέδωση απαιτητικού λεξιλογίου και δομής προφορικών κειμένων επιστημονικού ή/και επίσημου επιπέδου λόγου, καθώς και ειδικής θεματολογίας προφορικών κειμένων.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Μαθήματα με παρόμοιο περιεχόμενο και παρόμοια δομή με αυτήν του μαθήματος περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις του μαθήματος ανά εξάμηνο.

Στο μάθημα εξετάζονται πραγματολογικού είδους κείμενα εντασσόμενα στις κάτωθι συνθήκες επικοινωνίας:

Α) Περιγραφή εμπειριών: Σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές απαιτητικής γλωσσικής δομής. Εκλεπτυσμένες περιγραφές και αφηγήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ενότητες και υποενότητες, αναπτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία και ολοκληρώνοντας με κατάλληλο συμπεράσματα.

Β) Επιχειρηματολογία (σε δημόσια αντιπαράθεση): Η ανάπτυξη μιας σαφούς επιχειρηματολογίας, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας απόψεις, με επικουρικά στοιχεία και συναφή παραδείγματα. Η ανάπτυξη μιας άποψης πάνω σε ένα ζήτημα δίνοντας τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων γλωσσικών/δομικών επιλογών.

Γ) Δημόσιες ανακοινώσεις (πληροφορίες, οδηγίες κτλ.): Ανακοινώσεις με ευχέρεια, σχεδόν χωρίς προσπάθεια, χρησιμοποιώντας τον τόνο και τον επιτονισμό της Τουρκικής σε σχετικές συνθήκες επικοινωνίας, με απώτερο στόχο να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα να εκφράζονται με ακρίβεια και να χρησιμοποιούν λεπτότερες σημασιολογικές αποχρώσεις.

Δ)Προσφώνηση ακροατηρίων (λόγοι σε δημόσιες συγκεντρώσεις, πανεπιστημιακές διαλέξεις, κηρύγματα, ψυχαγωγία, περιγραφή και σχολιασμός αθλητικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεις προϊόντων προς πώληση, κτλ.) : Σαφής, καλά οργανωμένη παρουσίαση ενός σύνθετου θέματος, αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας απόψεις επί μακρόν με επικουρικά στοιχεία, αιτιολογήσεις και συναφή παραδείγματα.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται συνδυαστικώς: με πρόοδο στο μέσον του εξαμήνου και τελική εξέταση.

Οι, δε, φοιτητές εξετάζονται σε τρεις τομείς:

α) λεξιλόγιο,

β) δεξιότητα στην πρόσληψη προφορικού λόγου

γ) δεξιότητα στην παραγωγή προφορικού λόγου.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια).

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Τα προφορικά προς εξάσκηση κείμενα προέρχονται από τουρκικές πηγές, κατ’ επιλογή της διδάσκουσας και βάσει της θεματολογίας και του επιπέδου γλωσσομάθειας των φοιτητών. Τα επί μέρους λεξιλόγια καταρτίζονται από την ίδια τη διδάσκουσα.

AKIŞ, İ., ASLAN, F., 2008, İleri Türkçe Alıştırma ve Seçme Metinler Kitabı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Κωνσταντινούπολη.

KURT, C.,AYGÜN.E., LEBLEBİCİ. E.,COŞKUN.Ö.,2008, Yeni Hitit Yabancılar İçin Ders Kitabı III, Πανεπιστήμιο της Αγκύρας, Άγκυρα