Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70091 Γ Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση γενικών κειμένων

70091 Γ Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση γενικών κειμένων

 

Μαυροπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

mmavrop[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Οι φοιτητές/ τριες έχουν ήδη ασχοληθεί σε όλα τα προηγούμενα εξάμηνα, με τη μετάφραση μικρών προτάσεων στην αρχή, μεγαλύτερων και περιπλοκότερων στη συνέχεια, από και προς τις δύο γλώσσες, στην προσπάθεια εφαρμογής, εξάσκησης και εμπέδωσης των μορφοσυντακτικών φαινομένων και του λεξιλογίου κάθε εξαμήνου.

Στο εξάμηνο αυτό αρχίζουν να ασχολούνται συστηματικά με την μετάφραση από την Τουρκική (γλώσσα-πηγή) προς την Ελληνική (γλώσσα- στόχος). Γίνεται προσπάθεια να αποδοθούν στη γλώσσα στόχο κείμενα γενικού ενδιαφέροντος (από περιοδικά, εφημερίδες, αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα …), με τον τελειότερο τρόπο, έτσι ώστε το κείμενο να γίνεται απόλυτα κατανοητό στην ελληνική γλώσσα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού αναλύονται και αποδίδονται ιδιωματισμοί, ιδιωτισμοί, εκφράσεις, ρητά, παροιμίες, νοοτροπία, συγγραφικό ύφος κλπ. Επί πλέον γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες, στα ήθη και τα έθιμα της Τουρκίας, στην καθημερινή ζωή ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το περιβάλλον και τα γεγονότα που εμπνέουν τον συγγραφέα του κάθε κειμένου.

Κάθε εβδομάδα, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την μετάφραση κειμένου που είναι ίδιο για όλους και τους έχει δοθεί 15 ημέρες πριν. Η μετάφραση γίνεται και πάλι στην τάξη με τη συμμετοχή όλων, αναλύεται το κείμενο από άποψη μορφοσυντακτικών φαινομένων και λεξιλογίου και συζητούνται οι διάφορες προτάσεις μετάφρασης.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει επίσης να μεταφράσουν ένα μεγαλύτερο κείμενο, περίπου 4-5 σελίδων, που τους παραδίδεται στην αρχή του εξαμήνου και να το καταθέσουν περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου. Η μετάφραση του κειμένου αυτού που είναι δυσκολότερου επιπέδου από τις συνήθεις εργασίες αποτελεί και την κύρια εργασία του εξαμήνου. Κάθε φοιτητής /τρια έχει ξεχωριστό κείμενο, που συνήθως είναι απόσπασμα από το ίδιο βιβλίο.

Σκοπός μας είναι να διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια την τεχνική της μετάφρασης της Τουρκικής, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά και πολλές δυσκολίες,  λόγω του ότι η Τουρκική είναι γλώσσα συγκολλητική, και επομένως η σύνταξη των προτάσεων είναι τελείως διαφορετική από αυτήν της Ελληνικής και γενικότερα των ινδοευρω-παικών γλωσσών. Επίσης, να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες μας να κατανοήσουν τη μέθοδο που θα τους/τις βοηθήσει να «λύσουν» τον γρίφο της τουρκικής σύνθετης και συνήθως μακροσκελούς πρότασης, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν συντακτικά την κάθε πρόταση για τον λόγο αυτόν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους κανόνες της σύνταξης και την εφαρμογή τους.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Στα Τμήματα της ημεδαπής δεν υπάρχει μάθημα με αυτόν τον τίτλο και το συγκεκριμένο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο. Στα δε Τμήματα της Αλλοδαπής δεν γίνεται μετάφραση προς την Ελληνική.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Κάθε εβδομάδα, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την μετάφραση κειμένου που είναι ίδιο για όλους και τους έχει δοθεί 15 ημέρες πριν. Οι μεταφράσεις διορθώνονται, τα λάθη ομαδοποιούνται και αναλύονται στην τάξη και σχολιάζονται οι διαφορετικές αποδόσεις των φοιτητών/τριών. Ή η μετάφραση του προετοιμασμένου κειμένου αυτού γίνεται στην τάξη με τη συμμετοχή όλων. Κάποιες φορές το κείμενο είναι άγνωστο, η μετάφρασή του γίνεται στην τάξη με σκοπό να ελεγχθεί η πραγματική απόδοση των φοιτητών.

Επί πλέον, οι φοιτητές/τριες πρέπει να μεταφράσουν ένα μεγαλύτερο κείμενο, περίπου 4-5 σελίδων, που τους παραδίδεται στην αρχή του εξαμήνου και να το καταθέσουν περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου. Η μετάφραση του κειμένου αυτού που είναι δυσκολότερου επιπέδου από τις συνήθεις εργασίες αποτελεί και την κύρια εργασία του εξαμήνου. Κάθε φοιτητής /τρια έχει ξεχωριστό κείμενο, που συνήθως είναι απόσπασμα από το ίδιο βιβλίο.

Με τον τρόπο αυτόν και εφόσον παραδώσουν όλοι τις εργασίες τους, έχουμε στο τέλος τη μετάφραση ενός ολόκληρου βιβλίου, την οποία και καταθέτουμε στη βιβλιοθήκη του Τμήμα-τος ή τη χρησιμοποιούμε ως βοήθημα για τη λογοτεχνία, κλπ Επί πλέον, γίνεται στην τάξη μετάφραση κειμένων που δεν έχουν προετοιμαστεί, έτσι ώστε να ελεγχθεί πλήρως η ικανότητα μετάφρασης του/της κάθε φοιτητή/τριας.

Η εργασία αυτή, καθώς και οι υπόλοιπες εργασίες, προσθέτουν ποσοστό βαθμολογίας στο βαθμό της τελικής εξέτασης εφόσον οι εξεταζόμενοι επιτύχουν να πάρουν τη βάση (5) στην τελική εξέταση.

Τα κείμενα επικαιροποιούνται κάθε εξάμηνο.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Τελική εξέταση με άγνωστο κείμενο. Επιτρέπεται η χρήση τουρκο-ελληνικού λεξικού.

Στο βαθμό της τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό των εργασιών και της τελικής εξαμηνιαίας εργασίας, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια επιτύχει να πάρει τη βάση (5) στην τελική εξέταση.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές).

Βασική και ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Εκτός από τα κείμενα προς μετάφραση τα οποία δίνονται σε φωτοτυπίες, προτείνονται τα βιβλία:

Φ. Μπατσαλιά: Γλωσσολογική Προσέγγιση στη θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης, Εκδόσεις Κατάρτι. Αθήνα, 2008.

Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ: ΝΟΥΤΟΥΚ, Ο ΜΕΓΑΣ ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ (Δύο Τόμοι). (Μετάφραση: Μ. Μαυροπούλου) Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα, 2009

Τα βιβλία προτείνονται ως πηγές που αλληλοσυμπληρώνονται. Στο πρώτο βιβλίο οι φοιτητές/τριες θα βρουν τη θεωρία της μετάφρασης, ενώ το δεύτερο αποτελεί δείγμα της πράξης της.