Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70091Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον προφορικό λόγο

70091Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο

 

Διδάσκοντες:

Ρίκα Ρομποπούλου

Διδάσκουσα 

rikarom[at]turkmas.uoa[dot]gr

και

Δημήτριος Δημητρίου

Διδάσκων ΠΔ 407/80

didim[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Γραπτός Λόγος

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται:

Βασικός στόχος του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα VΙΙ-Δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο είναι η διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας και κυρίως της δεξιότητας πρόσληψης-κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικούλόγου. Στο πλαίσιο του μαθήματος μελετώνται ποικίλα γραπτά κείμενα επιστημονικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού,ειδησεογραφικού πολιτικού κλπ. περιεχομένου. Ο προφορικός λόγος γίνεται με συζήτηση και ακουστική εξάσκηση.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν:

Τα Τουρκικά διδάσκονται σε έξι πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα καθώς και σε πολυάριθμα πανεπιστημιακά τμήματα της αλλοδαπής. Μαθήματα με παρόμοια θεματολογία περιλαμβάνονται σε πολλά προγράμματα σπουδών ομοειδών πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών δίνεται έμφαση στην διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας και γενικότερα σε μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού της Τουρκίας ενώ σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού οι τουρκικές σπουδές (γλώσσα και ιστορία) εντάσσονται σε ευρύτερα προγράμματα σπουδών όπως Βαλκανικές ή Μεσανατολικές Σπουδές.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Στο πλαίσιο του μαθήματος Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Δεξιότητες στον γραπτό λόγο, μελετώνται κείμενα με ποικίλη θεματολογία Η κατανόηση των γραπτών κειμένων επιτυγχάνεται με την συντακτική ανάλυση του μακροπερίοδου λόγου και την απόδοση στα ελληνικά της σχετικής με το κείμενο ορολογίας και των διαφόρων εκφράσεων- ιδιωματισμών. Ο προφορικός λόγος διεξάγεται με συζήτηση βασισμένη στα γραπτά κείμενα.


Τα θέματα τα οποία καλύπτουν τις δεκατρείς παραδόσεις είναι :
Επιστημονικά
Κοινωνικά
Εκπαιδευτικά
Πολιτικά
Οικονομικά

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Το μάθημα αξιολογείται μέσω α)γραπτών εργασιών, β)γραπτού διαγωνίσματος, “προόδου”, και γ)τελικού διαγωνίσματος αξιολόγησης. Τις γραπτές εργασίες αποτελούν οι εκθέσεις οι οποίες γράφονται στο τμήμα.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές, τα οποία αξιολογούνται στη συνέχεια).

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Τα κείμενα επιλέγονται από διάφορες πηγές όπως βιβλία, εφημερίδες ή διάφορους ιστότοπους.