Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70091Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση πολιτικών / κοινωνικών & οικονομικών κειμένων Ι

70091Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙ - Μετάφραση πολιτικών / κοινωνικών & οικονομικών κειμένων Ι

 

 

3 ώρες εβδομαδιαίως


Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το μάθημα «Μετάφραση πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών κειμένων Ι» διδάσκεται ως υποχρεωτικό στο Ζ’ εξάμηνο και στις δύο κατευθύνσεις σπουδών του Τμήματος. Τα κείμενα προς μετάφραση προέρχονται κυρίως από τον τουρκικό Τύπο καθώς και από συγγράμματα σχετικής θεματολογίας. Διδάσκονται κείμενα δημοσιογραφικού λόγου τα οποία αναλύονται από μορφοσυντακτικής, σημασιολογικής, λεξιλογικής, υφολογικής και πραγματολογικής πλευράς και διδάσκεται η αντίστοιχη ορολογία κειμένων πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου (λεξιλόγιο και οι συνάψεις) της Τουρκικής γλώσσας, καθώς και προβληματικά σημεία συνοχής και συνεκτικότητας των κειμένων αυτού του είδους.

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες μας τη μεθοδολογία εκείνη η οποία θα τους/τις βοηθήσει να «λύσουν» τον γρίφο της δόμησης των συγκεκριμένων ειδών κειμένων τα οποία χαρακτηρίζονται από “σύνθετη” δομή” στο επίπεδο της πρότασης, έτσι ώστε να αποκτήσουν τριβή με τη μεταφραστική πράξη και, συνεπώς ένα περαιτέρω εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Παράλληλα, επιδιώκεται να εξοικειωθούν με την ορολογία, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα και τα υφολογικά χαρακτηριστικά των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κειμένων των συντεταγμένων στην τουρκική γλώσσα.

Μέσω της εξάσκησης στη μετάφραση πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κειμένων επιτυγχάνεται η εμπέδωση του τρόπου δόμησης των ειδών αυτών λόγου στην τουρκική γλώσσα, και αναπτύσσεται η μεταφραστική ικανότητα, όπως και η εξοικείωση με τα μεταφραστικά προβλήματα και τη μεταφραστική διαδικασία από την πλευρά των συμμετεχόντων.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Στα ελληνικά ΑΕΙ δεν υπάρχει συναφές μάθημα. Σε εξειδικευμένα Τμήματα Τουρκικών Σπουδών της αλλοδαπής στα οποία διδάσκεται συναφές μάθημα, ως γνωστόν δεν είναι η ελληνική γλώσσα-στόχος.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Κάθε εβδομάδα, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την μετάφραση τουρκικού κειμένου (τουλάχιστον μιας σελίδας) που είναι ίδιο για όλους και τους έχει δοθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα. Στην τάξη γίνεται έλεγχος του μεταφράσματος στην ελληνική γλώσσα, αναλύονται όλες οι προτάσεις των φοιτητών από πλευράς μορφοσύνταξης και λεξιλογίου, συζητούνται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατανόηση και απόδοση του τουρκικού κειμένου. Περαιτέρω γίνεται στην τάξη μετάφραση κειμένων που δεν έχουν γίνει αντικείμενο προετοιμασίας, έτσι ώστε να ελέγχεται πλήρως η ικανότητα μετάφρασης και η πρόοδος των συμμετεχόντων.

Ως υποχρεωτική γραπτή εργασία, οι φοιτητές/τριες καλούνται να μεταφράσουν στην ελληνική γλώσσα ένα κείμενο γραμμένο στην τουρκική γλώσσα (4-5 σελίδων), το οποίο τους παραδίδεται από τον διδάσκοντα στα μέσα Νοεμβρίου και οφείλουν να το καταθέσουν στα μέσα Δεκεμβρίου. Κάθε φοιτητής/τρια λαμβάνει διαφορετικό κείμενο. Η υποχρεωτική γραπτή εργασία/μετάφραση προσθέτει ποσοστό βαθμολογίας στο βαθμό της τελικής εξέτασης, εφόσον στην τελική εξέταση επιτευχθεί ο βαθμός βάσης (5).

Κείμενα: Τα κείμενα στη γλώσσα-πηγή (τουρκική) που χρησιμοποιούνται στην τάξη δίδονται από τον διδάσκοντα στους συμμετέχοντες φοιτητές και αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Τελική εξέταση στη μετάφραση (άγνωστου, μη διδαχθέντος) τουρκικού κειμένου (60%). Επιτρέπεται - και ενθαρρύνεται - η χρήση λεξικού. Υποχρεωτική είναι η μεταφραστική εργασία (30%) για κάθε φοιτητή/-τρια στο μέσον του εξαμήνου.

Επίσης συνεκτιμάται η εβδομαδιαία συμμετοχή και απόδοση των φοιτητών (10%).

Προσοχή: Στο βαθμό της τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό της βαθμολόγησης της γραπτής μεταφραστικής εργασίας εφόσον ο/η φοιτητής/τρια επιτύχει τουλάχιστον τη βάση (5) στην τελική εξέταση.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος

Ακολουθούνται τα υποδειχθέντα πρότυπα της ΑΔΙΠ με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ανωνύμως από τους φοιτητές.

Ενδεικτική βιβλιογραφία μαθήματος

Μπατσαλιά, Φρειδερίκη / Σελλά-Μάζη Ελένη, Γλωσσολογική προσέγγιση στη Θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης, Αθήνα 2010 [1997]

Μπατσαλιά, Φρειδερίκη, Περί μεταφράσεως - Σύγχρονες προσεγγίσεις, Αθήνα 2001

Γούτσος, Διονύσης, Ο Λόγος της Μετάφρασης-Ανθολόγιο Σύγχρονων Μεταφραστικών Θεωριών, Αθήνα 2001

Κριμπάς, Παναγιώτης, Συμβολή στη Μεταφρασελογία, Αθήνα 2005

Eco, Umberto, Εμπειρίες μετάφρασης – Λέγοντας σχεδόν το ίδιο, Αθήνα 2003

Μounin, Georges, Oι Ωραίες Άπιστες, Αθήνα 2003

Μunday, Jeremy, Μεταφραστικές σπουδές – Θεωρίες και πρακτικές, Αθήνα 2004