Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70092 Α Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ - Μετάφραση πολιτικών / κοινωνικών & οικονομικών κειμένων II & διδακτική της Τουρκικής(μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας)

70092 Α ΤΤουρκική Γλώσσα VΙΙΙ - Μετάφραση πολιτικών / κοινωνικών & οικονομικών κειμένων II & διδακτική της Τουρκικής(μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας)

  

Μαυροπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

mmavrop[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το μάθημα της «Μετάφρασης πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών κειμένων ΙΙ» διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο και αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος 70025Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙ –«Μετάφραση πολιτικών / κοινωνικών & οικονομικών κειμένων Ι» του 7ου εξαμήνου.

Στο εξάμηνο αυτό διδάσκονται κείμενα που είναι αποσπάσματα από βιβλία και άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες που πραγματεύονται σχετικά θέματα. Τα κείμενα είναι αυξημένης δυσκολίας και αναλύονται από μορφοσυντακτική, σημασιολογική, υφολογική και πραγματολογική πλευρά. Διδάσκεται παράλληλα η αντίστοιχη ορολογία κειμένων πολιτικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου (λεξιλόγιο και συνάψεις) της Τουρκικής, καθώς και τα προβληματικά σημεία συνοχής και συνεκτικότητας των κειμένων αυτού του είδους.

Με δεδομένο ότι η μετάφραση αποτελεί, μία από τις πιθανές λύσεις στην ανεύρεση εργασίας, στόχος των μαθημάτων μετάφρασης είναι η κατάκτηση της δεξιότητας του «μεταφράζειν», επομένως η τριβή με τη μεταφραστική πράξη. Επιδιώκεται επίσης, να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τον τρόπο μετάφρασης κειμένων με την προαναφερόμενη θεματολογία, και παράλληλα, να εξοικειωθούν με την ορολογία, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα, τα υφολογικά χαρακτηριστικά των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κειμένων, και τις ιδιαιτερότητες της σύνταξης τους.

Η εκμάθηση της μεθοδολογίας της μετάφρασης αυτών των κειμένων θα βοηθήσει τους μελλοντικούς μεταφραστές να αποδώσουν σωστά το κείμενό τους από τη γλώσσα – πηγή στη γλώσσα - στόχο.

Συνήθως στα τουρκικά κείμενα οι προτάσεις είναι μακροσκελείς και οι δευτερεύουσες προτάσεις παρατάσσονται συνδεδεμένες με τόσο ποικίλους τρόπους που αποτελούν πραγματικό γρίφο για τον μεταφραστή. Στόχος, επομένως, του μαθήματος είναι να μπορέσει ο/η φοιτητής/τρια να αποκτήσει την τεχνική που απαιτείται ώστε να μπορεί να λύνει άνετα το γρίφο της δόμησης των συγκεκριμένων ειδών κειμένων.

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Δεν υπάρχει. Στα Τμήματα της ημεδαπής δεν υπάρχει μάθημα με αυτόν τον τίτλο και το συγκεκριμένο εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο. Στα δε Τμήματα της Αλλοδαπής δεν γίνεται μετάφραση προς την Ελληνική.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Κάθε 15 ημέρες, οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν την μετάφραση κειμένου που είναι ίδιο για όλους και τους έχει δοθεί 15 ημέρες πριν. Η μετάφραση γίνεται και πάλι στην τάξη με τη συμμετοχή όλων, αναλύονται όλες οι προτάσεις από άποψη σύνταξης και λεξιλογίου, και συζητούνται οι διάφορες προτάσεις μετάφρασης.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να μεταφράσουν ένα μεγαλύτερο κείμενο, περίπου 3-4 σελίδων, που τους παραδίδεται στην αρχή του εξαμήνου και να το φέρουν περίπου στο τέλος του εξαμήνου. Η μετάφραση του κειμένου αυτού που είναι δυσκολότερου επιπέδου από τις συνήθεις εργασίες αποτελεί και την κύρια εργασία του εξαμήνου. Κάθε φοιτητής /τρια έχει διαφορετικό κείμενο.

Με τον τρόπο αυτόν, και εφόσον παραδώσουν όλοι τις εργασίες τους, έχουμε στο τέλος τη μετάφραση ενός ολόκληρου βιβλίου, ή μια σειρά άρθρων σχετικής θεματολογίας, την οποία και καταθέτουμε στη βιβλιοθήκη του Τμήματος ή τη χρησιμοποιούμε ως βοήθημα για τα σχετικά μαθήματα.

Επί πλέον, γίνεται στην τάξη μετάφραση κειμένων που δεν έχουν γίνει αντικείμενο προετοιμασίας, έτσι ώστε να ελέγχεται πλήρως η ικανότητα μετάφρασης και η πρόοδος των φοιτητών/τριών.

Η εργασία αυτή, καθώς και οι υπόλοιπες εργασίες, προσθέτουν ποσοστό βαθμολογίας στο βαθμό της τελικής εξέτασης εφόσον οι φοιτητές/τριες επιτύχουν να πάρουν τη βάση (5) στην τελική εξέταση.

Τα κείμενα επικαιροποιούνται κάθε εξάμηνο.

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Τελική εξέταση με άγνωστο κείμενο. Επιτρέπεται η χρήση τουρκο-ελληνικού και τουρκο-τουρκικού λεξικού.

Στο βαθμό της τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό των εργασιών και της τελικής εξαμηνιαίας εργασίας, εφόσον ο/η φοιτητής/τρια επιτύχει να πάρει τη βάση (5) στην τελική εξέταση.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές).

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Εκτός από τα κείμενα προς μετάφραση τα οποία δίνονται σε φωτοτυπίες, προτείνονται τα βιβλία:

 

Μπατσαλιά, Φρειδερίκη / Σελλά-Μάζη Ελένη, Γλωσσολογική προσέγγιση στη Θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης, Αθήνα, 2010 [1997]

Μπατσαλιά, Φρειδερίκη, Περί μεταφράσεως - Σύγχρονες προσεγγίσεις, Αθήνα, 2001

Γούτσος, Διονύσης, Ο Λόγος της Μετάφρασης-Ανθολόγιο Σύγχρονων Μεταφραστικών Θεωριών, Αθήνα, 2001

Κριμπάς, Παναγιώτης, Συμβολή στη Μεταφρασεολογία, Αθήνα, 2005

Eco, Umberto, Εμπειρίες μετάφρασης – Λέγοντας σχεδόν το ίδιο, Αθήνα, 2003

Μounin, Georges, Oι Ωραίες Άπιστες, Αθήνα, 2003

Μounin, Georges, Τα Θεωρητικά Προβλήματα της Μετάφρασης, Αθήνα, 2002

Μunday, Jeremy, Μεταφραστικές σπουδές – Θεωρίες και πρακτικές, Αθήνα, 2004

Durak, Mustafa, Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları, Bursa, 2001