Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70093 Τεχνικές Περίληψης

70093 Τεχνικές Περίληψης

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων των φοιτητών μέσω της διαδικασίας της περίληψης ενός κειμένου. Οι εν λόγω ικανότητες είναι απαραίτητες για κάθε επιστημονική συγγραφή, η δε άσκηση στην περίληψη είναι εξαιρετικά σημαντική για τον μελλοντικό μεταφραστή ή και διερμηνέα.

 

Διάρθρωση του μαθήματος:

α) κατανόηση ενός γραπτού ή προφορικού κειμένου: ανάπτυξη της ικανότητας της παρατήρησης και της επιλογής.

β) παραγωγή γραπτού κειμένου: η Περίληψη συνιστά υφολογική άσκηση. Πρώτη επαφή με το κείμενο: πρωτεύουσα ιδέα, προθετικότητα του συγγραφέα, ιδέες/λέξεις κλειδιά, συνδετικά στοιχεία, συνεκτικότητα των ιδεών, συνοχή των γλωσσικών στοιχείων, δυσκολίες στην κατανόηση του προς περίληψη κειμένου. Ιδιαιτερότητες των προς περίληψη κειμένων: παράφραση του κειμένου, η παρουσία παραδειγμάτων, έμμεσος και άμεσος λόγος, αμφισημίες και δυσκολίες στη δομή του κειμένου. Μακροσκελή κείμενα, κείμενα ανασκευής, προφορικά κείμενα. Η αυτάρκεια της περίληψης, η περίληψη ως πρωτότυπο κείμενο, το ποσοστό σμίκρυνσης του κειμένου, τεχνικές της περιληπτικής απόδοσης. Θέματα δομής του πρωτοτύπου  κειμένου  και δομής της περίληψης αυτού.

 

Αξιολόγηση

α) περίληψη κατά το 1/5 ενός γραπτού εκδεδομένου κειμένου (5.000 λέξεων περίπου), και

β) γραπτή εξέταση περίληψης κατά το 1/3 ενός εκδεδομένου κειμένου 1.000-1.200  λέξεων.