Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70097 Τέχνες του Ισλαμικού Κόσμου Ι:Αραβική και Περσική Τέχνη,7ος-18ος αι.

70097 Τέχνες του Ισλαμικού Κόσμου Ι:Αραβική και Περσική Τέχνη,7ος-18ος αι.

Παναγιώτης Πούλος

Λέκτορας

ppoulos[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως 

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στις αλλαγές που συντελέστηκαν στο πεδίο των τεχνών κατά την μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Τουρκική Δημοκρατία και συγκεκριμένα στους θεσμούς και τα ιδρύματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την υποστήριξή τους (μουσεία, ωδεία, συλλόγους, θέατρα κλπ.). Παρουσιάζονται διεξοδικά οι θεσμοί και τα ιδρύματα του παλαιού καθεστώτος που καταργήθηκαν πλήρως ή αναδιαμορφώθηκαν και μετονομάστηκαν καλύπτοντας την επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισμό και για σηματοδότηση της ρήξης με το παρελθόν. Δίνεται έμφαση στις διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις σχετικά με το ζήτημα πολιτισμικής ταυτότητας και κληρονομιάς, τις διάφορες αλλαγές που πραγματοποιούνται και την πρόσληψη των αλλαγών αυτών, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα της εποχής. Η μελέτη των μεταβάσεων αυτών και η ανάλυση των συνεχειών και ασυνεχειών των πολιτισμικών πρακτικών, θεσμών και ιδρυμάτων μεταξύ της όψιμης οθωμανικής και της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας αποτελεί προνομιακό μέσο για την κατανόηση της πολιτισμικής ιστορίας της Τουρκίας.

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ πολιτικής, τεχνών και πολιτισμού και η κατανόηση της σημασία των διαδικασιών εκσυγχρονισμού, εκδυτικισμού και εκκοσμίκευσης στις τέχνες. 

Θεματικές ενότητες

1.Οθωμανικές τέχνες και πολιτικές εκσυγχρονισμο2.Ιδιωτικές μορφές πατρωνίας των τεχνών

3.Ο Giuseppe Donizetti και η ίδρυση της Αυτοκρατορικής Ορχήστρας (Muzıka-yı Hümayun)

4.O Osman Hamdi Bey και η ίδρυση του Αυτοκρατορικού Μουσείου (Müze-i Hümâyun)

5.Evkaf-ı İslâmiye Müzesi: Οι ισλαμικές τέχνες στο μουσείο

6.Dârülelhan: Η μουσική εκπαίδευση στην ύστερη οθωμανική περίοδο

7.Τουρκικός εθνικισμός και λαϊκές τέχνες

8.Μεταρρυθμίσεις και εκκοσμίκευση των τεχνών

9.Η ίδρυση της τουρκικής ραδιοφωνίας και ο ρόλος της στην διαμόρφωση εθνικής μουσικής εκπαίδευσης

10.Λαογραφικές αποστολές στην Τουρκία: Béla Bartók και Muzzafer Sarısözen

11.Από το Dârülelhan στο Δημοτικό Ωδείο της Κωνστανινούπολης (İstanbul Belediye Koservatuvarı)

12.Τα «Σπίτια του λαού» (Halk evleri)

13.Εισαγωγή στον τουρκικό κινηματογράφο

Η τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής

Μαθήματα ιστορίας των οθωμανικών τεχνών και πολιτισμού κατά την ύστερη περίοδο διδάσκονται διεθνώς σε  πανεπιστήμια όπου υπάρχουν πραγράμματα οθωμανικών και τουρκικών σπουδών (Harvard University, University of Washington, Leiden University, SOAS (University of London) κ.ά.) και σε τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης με αντίστοιχη έμφαση και εξειδίκευση. Αντίστοιχο μάθημα που εστιάζει ειδικότερα στην μετάβαση διδάσκεται στο πρόγραμμα τουρκικών σπουδών του Τμήματος Γλωσσών και Πολιτισμών της Μέσης Ανατολής του School of Oriental and African Studies (University of London), με τίτλο Turkey: Continuity and Change.

Βασική βιβλιογραφία

Στα ελληνικά

Bozdoğan, Sibel. 2008. «Η τουρκική αρχιτεκτονική ανάμεσα στον οθωμανισμό και το μοντερνισμό 1873-1931». Στο Τ. Κεϋντέρ και Α. Φραγκουδάκη (επιμ.) Ελλάδα και Τουρκία: Πορείες εκσυγχρονισμού. Οι αμφίσημες σχέσεις τους με την Ευρώπη, 1850-1950, σσ. 181-207. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Γκιοκάλπ, Ζιγιά. 2005. Αρχές Τουρκισμού. Αθήνα: Κούριερ Εκδοτική.

Faroqhi, Suraiya. 2000. Κουλτούρα και Καθημερινή Ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από τον Μεσαίωνα ως τις Αρχές του 20ου Αιώνα. Αθήνα: Εξάντας.

Gellner, Ernest. 1992. Έθνη και Εθνικισμός. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Hobsbawm, E και T. Ranger  2004. Η επινόηση της παράδοσης. Αθήνα:  Θεμέλιο.

Κάβουρας, Παύλος επιμ. 2010. Φολκλόρ και παράδοση: Ζητήματα Ανα-παράστασης και Επιτέλεσης της Μουσικής και του Χορού. Αθήνα: Νήσος.

Κεϋντέρ, Τσαλάρ και Άννα Φραγκουδάκη (επιμ.). 2008. Ελλάδα και Τουρκία: Πορείες εκσυγχρονισμού. Οι αμφίσημες σχέσεις τους με την Ευρώπη, 1850-1950. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Κομποτιάτη, Σοφία. 2004. «Ο εθνομουσικολόγος Béla Bartók και η έρευνά του στην Τουρκία. Μικρό χρονικό μιας μεγάλης αποστολής». Πολυφωνία 4: 73-87.

Ortayli Ilber. 2004. Ο πιο μακρύς αιώνας της αυτοκρατορίας. Ο οθωμανικός 19ος αιώνας: Η πορεία προς τον εκσυγχρονισμό, μτφρ. Κ. Στάθη, επιμ. Σ. Παπαγεωργίου. Αθήνα: Παπαζήσης.

Quataert, Donald. 2007. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οι Τελευταίοι Αιώνες, 1700-1922. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Ξενόγλωσση

Aksoy, Bülent. 1985. «Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Musıki ve Batılılaşma». Στο Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, σσ. 1211-36.  Κωνσταντινούπολη: İletişim Yayınları.

Behar, Cem. Musıkiden Müziğe. Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik.             Κωνσταντινούπολη: Yapı Kredi Yayınları.

Bozdoğan, Sibel και Kasaba, Reşat (επιμ.). 1997. Rethinking Modernity and National Identity in         Turkey. Σιάτλ, Λονδίνο: University of Washington Press.

_____  2001. Modernism and Nation Building. Turkish Architectural Culture in the Early      Republic. Ουόσικγκτον: University of Washington Press

Eldem, Edhem. 2010. Osman Hamdi Bey Sözluğu. Άγκυρα: Kültür ve Turizm Bakanlığı         Yayınları.

Fortna, Benjamin C. 2011. Learning to Read in the late Ottoman Empire and the Early Turkish         Republic. Χαμπσάιρ: Palgrave Macmillan.

______ 2002. Imperial Classroom. Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire.      Οξφόρδη: Oxford University Press.

Karpat, Kemal H. (επιμ.). 2000. Ottoman Past and Today’s Turkey. Λέιντεν, Βοστόνη, Κολωνία:      Brill.

O’Connell, John Morgan. 2013. Alaturka: Style in Turkish Music (1923-1938). Φάρνχαμ: Ashgate.

______ 2000. «Fine art, fine music: controling Turkish taste at the Fine Arts Academy in 1926». Yearbook for Traditional Music 32:117-142

Özdalga, Elisabeth (επιμ). 2005. Late Ottoman society. The intellectual legacy. Λονδίνο, Νέα             Υόρκη: Routledge Curzon.

Özgüç, Agah.1988. A Chronological History of the Turkish Cinema 1914-1988, μτφρ. G.        Scognamillo. Κωνσταντινούπολη: Ministry of Culture and Tourism.

Shaw, Wendy M. K. 2002. Possessors and Possessed. Museums, Archaeology, and the            Visualization of History in the Late Ottoman Empire. Μπέρκλεϋ, Λος Άντζελες: University of California Press. 

         Signell, Karl (1976) «The Modernization Process in Two Oriental Music Cultures: Turkish and           Japanese». Asia Music 7.2: 72-102.

         Tekelioğlu, Orhan. 1996. «The Rise of a Spontaneous Synthesis: the Historical Background of           Turkish Popular Music». Middle Eastern Studies 32.2: 194-215.

Woodhead, Christine (επιμ.) 1989. Turkish Cinema: An Introduction. London: University of             London SOAS Turkish Area Study Group Publications.