Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70100 Οικονομική,νομική,πολιτική μετάφραση αγγλικής- ελληνικής ΙΙ

70100 Οικονομική,νομική,πολιτική μετάφραση αγγλικής- ελληνικής ΙΙ

 

Ιωάννης Σαριδάκης

Επίκουρος Καθηγητής

iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

1. Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το μάθημα προσφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών. Σκοπός του είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα ζητήματα μετάφρασης κειμένων οικονομικού, νομικού και πολιτικού περιεχομένου, από την Αγγλική, ως μείζονα γλώσσα διεθνούς χρήσης, προς την Ελληνική, ως κύρια γλώσσα εργασίας των φοιτητών. Μέσω του εφαρμοσμένου και κατά κύριο λόγο εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος, επιδιώκεται ακόμη (i) η συστηματοποίηση των μεταφραστικών προβλημάτων κατά γλωσσικό επίπεδο, (ii) η ανάδειξη των μεθοδολογικών ζητημάτων που αναφύονται κατά τη μεταφραστική πράξη, (iii) η θεματική διασύνδεση με γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών επιστημών που θεραπεύονται στο πρόγραμμα σπουδών και (iv) η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης». Το μάθημα προσφέρεται σε δύο ενότητες (Ι και ΙΙ), αντιστοίχως σε δύο  εξάμηνα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ( Ζ΄ και Η΄).

4. Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Η εξέταση στο μάθημα γίνεται μέσω υποχρεωτικών απαλλακτικών εργασιών. Αναλόγως του βαθμού δυσκολίας τους, οι εργασίες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές. Μέσω των απαλλακτικών εργασιών επιδιώκεται η σύνθεση, κατά ακαδημαϊκό έτος, σωμάτων παράλληλων και συγκρίσιμων κειμένων (αντιστοίχως, μεταφραστικού και αναφοράς), με σκοπό την πραγματολογική τεκμηρίωση των ασκουμένων και τη, συν τω χρόνω, ανάπτυξη ορολογικών πόρων. Για τη βαθμολόγηση των εργασιών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσίασή τους στο τέλος του εξαμήνου.

5. Βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις βασικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

6. Βασική Βιβλιογραφία

Σημειώσεις του διδάσκοντα και κειμενικό υλικό άσκησης (διανεμόμενο μέσω της πλατφόρμας e-class).