Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70119 Το Νομικόν Καθεστώς του παρ΄ Ισλάμ «Ιερού» πολέμου

70119 Το Νομικόν Καθεστώς του παρ΄ Ισλάμ «Ιερού» πολέμου

Επιλεγόμενο μάθημα Η΄ εξαμήνου

Κυριακός  Νικολάου-Πατραγάς

3 ώρες εβδομαδιαίως

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το Μάθημα “Το Νομικόν Καθεστώς του παρ΄ Ισλάμ «Ιερού» πολέμου” ανήκει στην Ειδίκευση Β': Ιστορικών, Κοινωνικών, Σπουδών και Γεωπολιτικής και αποτελεί μάθημα υποχρεωτικής επιλογής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Εξετάζεται  το νομικόν πλαίσιον  του παρ΄ Ισλάμ «Ιερού» πολέμου και δη και η έννοια και οι προϋποθέσεις αυτού, ο τρόπος διεξαγωγής της μάχης, η αμοιβή των μαχητών κ.ά. ζητήματα σχετιζόμενα προς αυτόν.

Αναλύονται αι σχετικαί πρωτογενείς πηγαί και οι κανόνες δικαίου και καταδείκνυται, εξ΄ αντιδιαστολής, πότε ο πόλεμος είναι έννομος, καθώς και τίνες εκδηλώσεις κατά την διεξαγωγήν αυτού εκφεύγουν της θείας νομοταγίας.

Παρουσιάζεται ικανός αριθμός παραδειγμάτων της κατά τας υπό του Μωάμεθ διεξαχθείσας και καθοδηγηθείσας ενόπλους συρράξεις διαγωγής αυτού.

Εν τέλει αναλύεται η ενδεχομένη συμφωνία ή σύμπτωσις των κανόνων αυτών προς τας διεθνείς περί πολέμου ρυθμίσεις.

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

α' – Η έννοια του γκεχάντ και οι κανόνες του

β'- Οι απαλλασσόμενοι του γκεχάντ

γ'- Αι γυναίκες και το γκεχάντ

δ'- Η παρότρυνσις προς το γκεχάντ

ε' – Ο σκοπός του γκεχάντ

στ' – Τα μέσα του γκεχάντ

ζ'- Η διεξαγωγή της μάχης

η'- Η γενναιότης

θ'- Η παρά του θεού παρεχομένη νίκη

ι'- Η αντιμετώπισις των υποκριτών και των δειλών

ια' – Η ανταμοιβή του γκεχάντ

ιβ'- Διεθνές Δίκαιο και γκεχάντ

ιγ' – Συμπεράσματα

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Προτείνονται τα κάτωθι εγχειρίδια

Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά, Το νομικόν καθεστώς του παρ’ Ισλάμ «ιερού πολέμου», εν Αθήναις 2015.

Ιωάννου Θ. Μάζη, Γεωγραφία του ισλαμιστικού κινήματος στην Μέση Ανατολή, εν Αθήναις 2012.

Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά, Εισηγήσεις, φιλοσοφία και ιστορία των δικαίκών και κοινωνικών θεσμών των αρχαίων δικαιοταξιών και της Εγγύς Ανατολής. Μετά παραρτήματος πτολεμαϊκών και ισλαμικών θεσμών, εν Αθήναις 2015.

Ιωάννου Θ. Μάζη, Verba geopolitica et islamica, τ. Α΄, εισαγωγή, επιμέλεια, σχόλια Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά, εν Αθήναις 2013.

Ιωάννου Θ. Μάζη, και Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά (επιμ.), Αι αραβικαί εξεγέρσεις και η αναδιαμόρφωσις του αραβο-ισλαμικού κόσμου, εν Αθήναις 2013.

Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά, Χαλιφεία και ισλαμική διακυβέρνησις, εν Αθήναις 2011.

Ιωάννου Θ. Μάζη, «Συμβολήν στην γεωπολιτική των ισλάμ. Το κεντρικόν ισλάμ» εν Επιστημονική Επετηρίς Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου, τ. Α΄, 1992, σσ. 177-252.

Αντωνίου Οικονομίδου, Πόλεμος και ειρήνη στο ισλάμ, εν Αθήναις 1980.

Ηλίου Νικολακάκη, Τζιχάντ: Ο ιερός πόλεμος στο ισλάμ, εν Θεσσαλονίκη 2003.

(Προσθ. Και την αραβικήν βιβλιογραφίαν και τας πηγάς, ευρισκομένας εις τα μνημονευθέντα βιβλία Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά.).