Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70227 Σύγχρονες θεωρίες της μετάφρασης

70227 Σύγχρονες θεωρίες της μετάφρασης

Διδάσκων Ελένη Σελλά

Καθηγήτρια

elesella[at]turkmas.uoa[dot]gr

Διδάσκων Ιωάννης Σαριδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής 

iesaridakis[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας