Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενη Ύλη Μαθημάτων » 70233 Γεωπολιτική των Δορυφορικών Συστημάτων

70233 Γεωπολιτική των Δορυφορικών Συστημάτων

ΔρΔιονύσιος Τόμπρος

Διδάσκων

diontombros[at]turkmas.uoa[dot]gr

Σύνολο ωρών διδασκαλίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρητικής διδασκαλίας.

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Το μάθημα «Γεωπολιτική των Δορυφορικών Συστημάτων»προσφέρεται στο ΣΤ΄ εξάμηνο και είναι Υποχρεωτικό Επιλογής .

Ο εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος είναι η μελέτη των γεωπολιτικών επιδράσεων και ανακατατάξεων στο Σύμπλοκο Ελλάδος – Κύπρου - Τουρκίας και της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής από την σταδιακή ενσωμάτωση και χρήση των δορυφορικών συστημάτων στις αντίστοιχες κρατικές υποδομές. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Γνωριμία με τις υπάρχουσες διαστημικές υποδομές.
 • Εξοικείωση των σπουδαστών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των δορυφορικών συστημάτων.
 • Εφαρμογή της γεωπολιτικής αναλυτικής μεθόδου στην μελέτη και περιγραφή της δραστηριότητας των εξεταζόμενων κρατικών δρώντων στον διαστημικό τομέα.
 • Εξέταση των κυριότερων δογμάτων της θεωρίας διαστημική ισχύος.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

 1. Ιστορική αναδρομή στον διαστημικό τομέα στο σύμπλοκο Ελλάδος – Κύπρου - Τουρκίας – Ευρύτερης Μέσης Ανατολής.
 2. Τα δορυφορικά συστήματα ως γεωπολιτικός παράγοντας.
 3. Χαρακτηριστικά και κατατάξεις των δορυφόρων.
 4. Πολιτικές, στρατιωτικές και εμπορικές εφαρμογές των δορυφόρων τηλεπικοινωνιών και γεωσκόπησης.
 5. Το διαστημικό περιβάλλον.
 6. Η θεωρία της διαστημικής ισχύος. Διαστημική πολιτική και διαστημικά δόγματα.
 7. Το τουρκικό διαστημικό πρόγραμμα.
 8. Το διαστημικό πρόγραμμα των κρατών του αραβικού Κόλπου.
 9. Το διαστημικό πρόγραμμα του Ισραήλ.
 10. Το διαστημικό πρόγραμμα του Ιράν.
 11. Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στον διαστημικό τομέα.
 12. Ανταγωνισμοί και ισορροπίες ισχύος των εξεταζόμενων κρατικών δρώντων.
 13. Παράδοση και παρουσίαση προσωπικής εργασίας.

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με  παράδοση προσωπικής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου (20%), και την τελική εξέταση (80%). μέσα από τις οποίες θα προκύπτει η τελική βαθμολογία τους.

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικής, ερευνητικής) ακολουθεί τις βασικές κατευθύνσεις και τη μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Α. Βασική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Ελληνόγλωσση

 • Τόμπρος Διονύσιος, Ανάπτυξη Διαστημικών Συστημάτων από την Τουρκία και τα κράτη της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής – Η εμπλοκή της Ελλάδας και της Κύπρου, Λειμών 2017
 • Μάζης Ιωάννης,Η Γεωπολιτική στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή και η Τουρκία, Λιβάνης 2008

 


 

Ξενόγλωσση

 

 

Β. Ενδεικτική Βιβλιογραφία του Μαθήματος

Ελληνόγλωσση

 • Μάζης Ιωάννης,  Μεταθεωρητική Κριτική Διεθνών Σχέσεων και Γεωπολιτικής, Παπαζήσης 2012
 • Μάζης Ιωάννης,Γεωπολιτική προσέγγιση για ένα νέο Ελληνικό Αμυντικό Δόγμα, Παπαζήσης 2006

 

Ξενόγλωσση

 • Harvey Brian et al, Emerging Space Powers. The new Space Programs of Asia, the Middle East and South America, Springer-Praxis 2010
  • Bhupendra Jasani et al, Remote Sensing from Space. Supporting International Peace and Security, Springer 2009
  • Wilfried Ley et al, Handbook of Space Technology, 2009
  • Dolman Everett, Astropolitik – Classical geopolitics in the Space Age, Frank Cass Publishers 2002