Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο

«Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Μετάφραση»

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

ΦΕΚ 985/5-10-2015 (τ. Γ’)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 841698

Ορισμός ειδικής επταμελούς επιτροπής

 Απόφαση συνέλευσης Τμήματος : 06/06/2016

Απόφαση / Έγκρισης Κοσμητείας: 30/06/2016

1η  συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής 

 20/09/2016

Εξωτερικοί αξιολογητές  

Πρόεδρος ειδικής επταμελούς επιτροπής

1) Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτης Αρβανίτης
2) Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Παν/μίου κ. Μιχαήλ Πολίτης

Πρόεδρος ειδικής επταμελούς επιτροπής:Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. κ. Ελένη Σελλά 

Κατάθεση αξιολογήσεων

1) 98/01-11-2016

2) 97/31-10-2016

2η  συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής ( εκλογή )

 22/11/2016

Αποτέλεσμα Εκλογής

Εξελέγη ο κ. Ιωάννης Σαριδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής