Ελληνικά » Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Μελών Δ.Ε.Π » Γεωγραφία και χαρτογραφία της Ενέργειας και των Φυσικών Διαθεσίμων στη Ν/Α Μεσόγειο

ΦΕΚ προκήρυξης / Δικαιολογητικά

Φ.Ε.Κ. 208/02-03-2018 τ Γ'

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 5158

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος

 

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 

Μέλη Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

 

Κατάθεση Εισήγησης

 

Συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος  

Αποτέλεσμα Εκλογής