Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Διαδικασία Αναγνώρισης Μαθήματος και Βαθμού

Διαδικασία Αναγνώρισης Μαθήματος και Βαθμού

Για την αναγνώριση μαθημάτων τα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο Τμήμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση,

στην οποία θα αναγράφονται τα προς αναγνώριση μαθήματα σε αντιστοίχιση με τα εξετασθέντα επιτυχώς

  • Αναλυτική Βαθμολογία προηγούμενου Τμήματος
  • Η διδαχθείσα ύλη των προς αναγνώριση μαθημάτων από το Τμήμα εξέτασης.

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται τόσο στη Γραμματεία όσο και στους αρμόδιους διδάσκοντες.