Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών

Κανονισμός για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Κανονισμός για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Για να αποκτήσει ένας φοιτητής, με έτος Εισαγωγής το 2015 και εντεύθεν, το Πτυχίο του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών υποχρεούται να συντάξει είτε Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.) ή να επιλέξει δύο (2) επιπλέον μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) υποχρεωτικά επιλεγομένων μαθημάτων, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ανάλογα με την ειδική κατεύθυνση του Τμήματος που έχουν ακολουθήσει. Τα μαθήματα αυτά θα φέρουν το διακριτικό «Μαθήματα Πτυχιακής Εργασίας».

Περιγραφή της Πτυχιακής Εργασίας (Π.Ε.)

Η εργασία πρέπει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας. Σκοπός της είναι ο φοιτητής να εμβαθύνει στο γνωστικό αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών, και μέσω αυτής να αποδείξει τις ικανότητές του ως Τουρκολόγος, καθώς και στοιχειώδεις ικανότητες ερευνητού.

Το θέμα της Π.Ε. άπτεται του γνωστικού πεδίου των Τουρκικών Σπουδών. Μπορεί να είναι είτε μετάφραση προς την Ελληνική (κειμένου συνταγμένου στη σύγχρονη τουρκική ή την οθωμανική τουρκική) με εισαγωγή και σχόλια, είτε γλωσσάριο με εισαγωγή και σχόλια, είτε θεωρητική εργασία σε μία από τις περιοχές των λοιπών γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα, όπως Λογοτεχνία, Διδασκαλία της γλώσσας, Ιστορία, Στρατηγικές Σπουδές και Γεωπολιτική, Κοινωνία, Πολιτική και Οικονομία.

Τα θεματικά πεδία θα καθορίζονται από τους διδάσκοντες (όχι σε συνεργασία με τους φοιτητές) και θα ανακοινώνονται στο τέλος του Στ΄ εξαμήνου (Ιούνιος/Ιούλιος). Οι φοιτητές θα καλούνται να δηλώσουν πεδίο, στο οποίο  ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Π.Ε. και οφείλουν να απευθυνθούν στον αντίστοιχο διδάσκοντα.

Οι διδάσκοντες δύνανται να αναλάβουν την επίβλεψη έως πέντε (5) Π.Ε. ετησίως.

Τα θέματα και οι φοιτητές που θα αναλάβουν Π.Ε. θα οριστικοποιούνται έως το Δεκέμβριο του ιδίου έτους, έπειτα από απόφαση της Συνελεύσεως του Τμήματος.

Η εισήγηση για την ανάθεση Π.Ε. θα είναι ευθύνη των επιβλεπόντων διδασκόντων, επί τη βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων που θα θέτουν οι ίδιοι (π.χ. επίδοση σε συγκεκριμένα μαθήματα, ικανότητα και βούληση του φοιτητή να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας) και θα γίνεται με σύντομη εισήγησή τους στη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατάθεση της Π.Ε. έως και τον Ιούνιο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και να έχουν υποστηρίξει έως και τον Σεπτέμβριο του επομένου ακαδημαϊκού έτους.

Εάν η υποστήριξη δεν είναι επιτυχής (εάν ο φοιτητής δεν λάβει βαθμό ίσο ή υψηλότερο του πέντε (5), ο φοιτητής θα έχει δικαίωμα μίας και μόνης επανεξέτασης, έπειτα από υπόδειξη της επιτροπής επίβλεψης, η οποία και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο (δηλαδή εντός τριών (3) μηνών το αργότερο).

Εάν η υποστήριξη είναι επιτυχής κατά τα ανωτέρω, ο φοιτητής ανακηρύσσεται πτυχιούχος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, χάνει οριστικά το δικαίωμα επί του θέματος της ανατεθείσας εργασίας, όπως και το δικαίωμα εκπόνησης άλλης Π.Ε., στο ίδιο ή άλλο γνωστικό πεδίο, και υποχρεούται να συμπληρώσει τον αριθμό ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, δηλώνοντας τα δύο επιπλέον υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα τα οποία όμως ανήκουν στον κατάλογο μαθημάτων της ειδικεύσεώς του.

Η έκταση της Π.Ε. είναι:

α) τουλάχιστον 100 σελίδες, εάν πρόκειται για σχολιασμένη μετάφραση, σημειωτέον δε ότι το πρωτότυπο κείμενο δεν πρέπει να έχει μεταφραστεί προηγουμένως στην Ελληνική. Το πρωτότυπο δεν μπορεί να είναι κατ’ αρχήν μικρότερο από 40 σελίδες (40+40+20 – εισαγωγή και σχόλια).

β) Σε περίπτωση που είναι γλωσσάριο, η Π.Ε. καλύπτει 80 περίπου σελίδες.

γ) Αν, τέλος, πρόκειται για  θεωρητική εργασία, ο κύριο κορμός της δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 60 σελίδες. Για τη μείωση ή την υπέρβαση των αναφερόμενων ορίων απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Επίβλεψης της Π.Ε.

Η Επιτροπή Επίβλεψης της Π.Ε.

Την Π.Ε. εποπτεύει, σε όλο το διάστημα τη εκπόνησής της, διμελής Επιτροπή αποτελούμενη από διδάσκοντες του Τμήματος, η οποία τελικά και θα την κρίνει.

Το ένα από τα δύο μέλη της Επιτροπής είναι ο Επόπτης της Π.Ε., ο οποίος είναι ο διδάσκων που καθόρισε τα θεματικά πεδία και το θέμα  και  επέλεξε τον φοιτητή, για να εποπτεύσει την εργασία του, και αυτός φέρει το κύριο βάρος της καθοδήγησής του.

Αρμόδιος για την προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Επίβλεψης προς τη Συνέλευση του Τμήματος, είναι ο Επόπτης της Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ένα μέλος της Επιτροπής Επίβλεψης είναι υποχρεωτικά μέλος Δ.Ε.Π. με το συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο ως προς το θεραπευόμενο θέμα. Το θέμα εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος λαμβανομένων υπόψη: 1) του επιστημονικού πεδίου όπου δηλωτικώς παραπέμπει ο τίτλος του θέματος και 2) της επιστημονικής αρμοδιότητος των δύο μελών της Επιτροπής Εποπτείας του. Η τελική επιλογή ανήκει αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση.

Διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας

Κάθε φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει την εκπόνηση της Π.Ε. του μετά το πέρας του ΣΤ΄ εξαμήνου των σπουδών του, έχοντας βεβαίωση από τη Γραμματεία Σπουδών ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του μέχρι και το ΣΤ΄ εξάμηνο και δεν οφείλει μαθήματα.

Η εκπόνηση της Π.Ε.

Η συνεργασία του φοιτητή με τον Επόπτη του γίνεται με τρείς (3) διαδοχικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές καταγράφονται σε ειδικό δελτίο βεβαίωσης το οποίο τηρεί ο Επόπτης  της Εργασίας και προσυπογράφεται από τον ίδιο και τον φοιτητή την συγκεκριμένη ημερομηνία συναντήσεως. Μετά το πέρας των τριών συναντήσεων το υπογεγραμμένο δελτίο αποτελεί σώμα της Πτυχιακής Εργασίας και προστίθεται εις αυτήν, ως τελευταία σελίδα αυτής. Ο τύπος του δελτίου δίδεται στους ενδιαφερομένους (Επόπτη και φοιτητή) από την γραμματεία του Τμήματος, μετά την έγκριση της Πτυχιακής από την ΓΣ του Τμήματος.Ο φοιτητής δύναται να συναντά εξίσου τρείς (3) φορές και το άλλο μέρος της Επιτροπής με παρόμοια πιστοποίηση των συναντήσεων επί του ιδίου δελτίου.

Κατά την πρώτη συνάντηση, αποσαφηνίζεται η μεθοδολογία και το οργανόγραμμα της εργασίας. Κατά την δεύτερη συνάντηση, ο φοιτητής παρουσιάζει προχωρημένο δείγμα εργασίας του, το οποίο ελέγχεται εμβριθώς και βελτιώνεται από τον Επόπτη. Με βάση αυτό το δείγμα ο Επόπτης δίνει συγκεκριμένες γενικής φύσεως οδηγίες. Κατά την τρίτη συνάντηση, ο ρόλος του Επόπτη συνίσταται στον έλεγχο της ολοκληρωθείσας από τον φοιτητή εργασίας, την επισήμανση τυχόν αδυναμιών και σε γενικές κατευθύνσεις, χωρίς να επικεντρώνεται σε λεπτομέρειες.

Μετά την βελτίωση και πρώτης μορφής ολοκλήρωσης της εργασίας του φοιτητή, συμφώνως προς τις παρατηρήσεις της τρίτης συναντήσεώς του με τον Επόπτη του, υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στο δεύτερο μέλος της Επιτροπής. Με βάση τα σχόλια και του δευτέρου μέλους της Επιτροπής, ο φοιτητής προσδίδει την τελική μορφή στην Π.Ε. του και καταθέτει δύο νέα αντίγραφα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δίδει στο φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του μόνον εφόσον κρίνει ότι πληροί τα ελάχιστα κριτήρια θετικής αξιολόγησης, ότι δηλαδή  είναι καταρχήν δυνατόν να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 5 (πέντε), μετά από την υποστήριξη. Σε αντίθετη περίπτωση, επιστρέφει την εργασία στο φοιτητή προς βελτίωση.

Η ορθή, ακριβής και υψηλού επιπέδου χρήση της Νεοελληνικής Γλώσσας (Σύνταξη, Γραμματική και η εκάστοτε απαραίτητη επιστημονική ορολογία) αποτελεί εκ των ούκ άνευ προϋπόθεση για να οδηγηθεί μία πτυχιακή Εργασία στην φάση της υποστήριξής της. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του φοιτητή.

Όταν λάβει την άδεια να υποστηρίξει τη εργασία του, ο φοιτητής καταθέτει ένα τρίτο αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, (Αρχείο Π.Ε. στη Γραμματεία του Τμήματος Τ.Σ.Σ.Α.Σ.), λαμβάνει, επίσης, βεβαίωση ότι δεν οφείλει μαθήματα προκειμένου να ορισθεί ημερομηνία υποστήριξης και την προσκομίζει στον Επόπτη του.

Όλα τα κείμενα ή αντίγραφα που υποβάλλονται στα μέλη τη Επιτροπής είναι δακτυλογραφημένα και σε ψηφιακή μορφή (Ψηφιακός Δίσκος/CD με όλα τα στοιχεία του φοιτητή τυπωμένα επ’ αυτού.) Η μορφή και η διάταξη του ψηφιακού αρχείου της Πτυχιακής Εργασίας πρέπει να συμμορφώνονται  με τις ειδικότερες οδηγίες τις οποίες εκδίδει και δημοσιεύει το Τμήμα μέσω των υπηρεσιών πληροφόρησής του.

Δομή και Μορφή της Πτυχιακής Εργασίας

Δομή

Εξώφυλλο (στο οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία του Τμήματος, τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή, το γνωστικό αντικείμενο, ο τίτλος της εργασίας, τα στοιχεία των μελών της Επιτροπής, ο αριθμός των λέξεων, η προθεσμία κατάθεσης της Π.Ε. και, τέλος, ο μήνας και το έτος υποστήριξης).

1 φύλλο λευκό στην αρχή

Σελίδα τίτλου (ίδια με αυτή του εξωφύλλου)

Πρόλογος

Εισαγωγή - Σχόλια

Κύριο σώμα

Γενικά Συμπεράσματα

Επίλογος

Επίμετρο (ενδεχομένως)

Ευρετήρια (ενδεχομένως)

Περιεχόμενα

1 φύλλο λευκό

Μορφή

Η Π.Ε. είναι δακτυλογραφημένη σε χαρτί Α4. Διαστάσεις δακτυλογραφημένης επιφάνειας: 1500 κτυπήματα, ήτοι 25 αράδες των 60 κτυπημάτων ή 30 αράδες των 50. Τα αντίτυπα που υποβάλλονται είναι βιβλιοδετημένα με θερμοσυγκόλληση ή σπιράλ.

Το εύρος των μεταφραστικών εργασιών θα αποφασίζεται από κοινού μεταξύ Επόπτη και φοιτητή.

Υποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας

Η υποστήριξη της Π.Ε. γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Επίβλεψης, και Φοιτητές του Τμήματος.

Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του στην Επιτροπή και στο κοινό και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις. Ερωτήσεις υποβάλλουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής. Μετά το τέλος της διαδικασίας της υποστήριξης μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση με συμμετοχή του κοινού.

Η υποστήριξη της Π.Ε. ορίζεται το νωρίτερο ένα μήνα μετά την κατάθεση του τελικού κειμένου στα μέλη της Επιτροπής, και κατά προτίμηση κοντά σε εξεταστική περίοδο.

Ο Επόπτης έχει την ευθύνη του φακέλου υποστήριξης, που περιέχει: i) την έγκριση του θέματος από τη Συνέλευση του Τμήματος, και ii) έντυπο του Πρωτοκόλλου Υποστήριξης (εις διπλούν).

Στο τέλος της υποστήριξης η Επιτροπή αποσύρεται σε σύσκεψη, κάθε μέλος της βαθμολογεί την Π.Ε. και συντάσσεται το σχετικό Πρωτόκολλο, όπου αναγράφονται οι δύο βαθμοί.

Ως βαθμός της Π.Ε. λογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των δύο Μελών (Επόπτη και Μέλους). Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται αμέσως στον υποψήφιο.

Ακροτελεύτιο άρθρο

Μετά το πέρας της διαδικασίας της υποστήριξης, ο φάκελος της Π.Ε. (σχετικά έγγραφα συν την Π.Ε. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (C.D.) κατατίθεται στη Γραμματεία.

Η Γραμματεία τηρεί αλφαβητικούς καταλόγους των συγγραφέων, των θεμάτων και των χρηστών κάθε Π.Ε. και συντηρεί το σχετικό αρχείο Π.Ε. του Τμήματος.

Οι Π.Ε. δεν δανείζονται, αλλά είναι δυνατόν να τις συμβουλευθεί κανείς εντός της Βιβλιοθήκης.

Σημείωση: Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αφορά τους φοιτητές που θα αναλάβουν Π.Ε. από τον Οκτώβριο του 2018. Οι πτυχιακές εργασίες οι ευρισκόμενες εν εξελίξει κατατίθενται σύμφωνα με το προηγούμενο, του παρόντος κανονισμού, καθεστώς.