Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

 

Το Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών διοργανώνει Κατατακτήριες Εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2018-2019 (Ν.4168/17-09-2013, Ν.4218/10-12-2013, και Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-13 ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ.Β). Τα εξεταστέα μαθήματα σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (19-04-2019) είναι τα παρακάτω:

1. Τουρκική Γλώσσα (επίπεδο Α' έτους)

2. Οθωμανική ιστορία

3. Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας Ι

 

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα αυτά είναι.

1. Τουρκική Γλώσσα (επίπεδο Α' έτους)

2. Οθωμανική ιστορία

3. Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας Ι

 

Οι ημερομηνίες για την κατάθεση των αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι από 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 11.00 - 14.00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (ΦΕΚ 1517 τ. Β' 3/11/2005):

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ - ΤΕΙ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (Προκειμένου για Πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών).

  • Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και με συστημένη επιστολή στη γραμματεία του Τμήματος.

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/10-12-2013 τ.Α'), συμμετέχουν σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα:

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. 

Η ισχύ της παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/17-09-2013 (Α΄193).

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

1)     Οικονομική Γεωγραφία και Γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας Ι: Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 12.00-14.00 μ.μ., Αίθουσα Πανταζή, Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Σόλωνος 57.  

  

2)     Οθωμανική Ιστορία: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 09.00-11.00 π.μ., Αίθουσα 307, Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Σόλωνος 57.

 

3)     Τουρκική Γλώσσα (επίπεδο Α΄ έτους):  Τρίτη, 11  Δεκεμβρίου 2018, ώρες 11.00-14.00 μ.μ., 1ος όροφος, κτίριο Καπλανών 6

 

Προσοχή στα εξής:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο  πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

2. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

3. Απαγορεύονται τα χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλέ και του μαύρου, σημειώσεις, βιβλία και κινητά τηλέφωνα ή οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές συσκευές.

4. Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.