Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποστήριξη Φοιτητών » Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

Κατόπιν της ΚΥΑ 2/19525/0026 (ΦΕΚ393/21-2-2013, τ. Α'), της υπ' αριθμ. Φ5/31004/Β3/6-3-2013 εγκυκλίου, της υπ'αριθμ.. Φ5/8993/Ζ1/20-1-2015 του Υπ. Παιδείας καθώς και της τροποποίησης 2/3714/0026/2015/ΦΕΚ-96/Β/20.1.2015

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στη Γραμματεία του Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή , 11.00.-14.00) από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.  Απαραίτητες Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος :

1. Προπτυχιακός φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία λόγω σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου,

2. Προπτυχιακός Φοιτητής πρωτοετής ή σε βασικό έτος σπουδών, δηλαδή έως και 4ο έτος κατά το ακαδ. έτος 2015-16 και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το ήμισυ των προβλεπόμενων μαθημάτων του προηγούμενου έτους.

3. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2016 (εισοδήματα 2015) έως 30.000€ προσαυξημένο κατά 3.000€ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

4. Ακίνητη Περιουσία κατοικιών όλης της οικογένειας (γονέων και τέκνων) με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία έως 200 τμ με εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής.

Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή οι γονείς του είναι
κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Έγγαμη φοιτήτρια είναι δικαιούχος η ίδια εφόσον έχει δικά της εισοδήματα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

1

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται  η  υποβολή   απλής   εξουσιοδότησης   με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (π.χ. από κάποιο ΚΕΠ)

 

2

Πιστοποιητικό καλής επίδοσης

ή Πιστοποιητικό εγγραφής(πρωτοετής)

Οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος τους σχετική αίτηση

 

3

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου οικονομικού έτους 2016 (Εκκαθαριστικό Σημείωμα )

ή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικ. έτους 2016(Ε1)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητο Εκκαθαριστικό ή Ε1 τρέχοντος έτους. Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή απόφαση  Μονομελούς Πρωτοδικείου  ή  έγγραφο  που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.

Κύπριοι Φοιτητές υποβάλλουν τελευταία Φορολογική Βεβαίωση (Βεβαίωση Προσόδων)

 

4

Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) οικ. έτους 2016 όλης της οικογένειας

Απαραίτητο το Ε9 δικαιούχου (πατέρα), Ε9 συζύγου (μητέρας) και Ε9 προστατευόμενων τέκνων . Δεκτές γίνονται εκτυπώσεις μέσω της εφαρμογής Ε9 του TAXISnet όπου αναγράφεται ότι «Δεν έχει διαμορφωθεί περιουσιακή εικόνα για το έτος 2016» ή κενή βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης . Κύπριοι Φοιτητές υποβάλλουν Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας

 

5

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κύπριοι Φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση στην οποία αναφέρονται

τα μέλη της οικογένειας και η ημερ/νία γέννησης τέκνων

 

6

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή

Ως μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή.

Κύπριοι Φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

 

7

Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 1.1.2014 και εξής. Όσες έχουν συναφθεί προγενέστερα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

 

8

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του

δικαιούχου

Απαραίτητο το IBAN τραπεζικού λογαριασμού τράπεζας, στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.

Κύπριοι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν ΙΒΑΝ ελληνικής τράπεζας.

 

9

Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου (ν.1599/1986)

-περί μη είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά -περί ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την υποβολή της αίτησης δεν τίθεται χρονική προθεσμία, ωστόσο η βεβαίωση καλής επίδοσης ή το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να παραληφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και 31-8-2016. Μετέπειτα, και με τη μετάβαση στο ακαδ. έτος 2016-17 από τον Σεπτέμβρη του 2016, δεν θα είναι εφικτή η έκδοση των παραπάνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα το εκκαθαριστικό, το Ε9 και το μισθωτήριο συμβόλαιο, αλλά να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, στην οποία να βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που κατέχει.

-Δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις.