Ελληνικά » Το Τμήμα » Επιστημονικά Εργαστήρια » Εργαστήριο Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών Σπουδών

Εργαστήριο Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών Σπουδών

Το Εργαστήριον Ισλαμικού Δικαίου και Αραβοϊσλαμικών Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών  και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την πραγμάτωση σημαντικού αριθμού ακαδημαϊκών, ερευνητικών αλλά και εθνικών επιστημονικών και ερευνητικών στόχων όπως:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου και τα οποία είναι οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες πρωτίστως στο αντικείμενο του Ισλάμ σε όλες του τις εκδοχές και παραμέτρους.

2. Την κάλυψη θεμάτων που εμπίπτουν στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών προσανατολισμών του Τμήματος καθώς και τέλος την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με το γνωστικό της αντικείμενο θέματα.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ανάλογο κέντρο ανάπτυξης προβληματισμού και έρευνας σχετικά με τον απολύτως κρίσιμο, για την Ελλάδα, χώρο του Ισλαμικού κόσμου και μάλιστα σε ένα καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα αλλά και εις το μεγαλύτερο και σημαντικότερο Πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Η παραγωγή του ανάλογου, άνευ προκαταλήψεων και στερεοτύπων, προβληματισμού στον κατ’ εξοχήν αρμόδιο επιστημονικό ακαδημαϊκό χώρο του Τμήματος Σύγχρονων Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών καλύπτει ένα σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό κενό αλλά και ένα κενό υπεύθυνου επιστημονικού διαλόγου με τις χώρες του Αραβοϊσλαμικού κόσμου προσφέροντας σαφείς υπηρεσίες, όχι μόνον στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό διάλογο.