Ελληνικά » Το Τμήμα » Επιστημονικά Εργαστήρια » Εργαστήριο Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Εργαστήριο Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερμηνείας: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά

Το Εργαστήριο Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την πραγμάτωση σημαντικού φάσματος ακαδημαϊκών, ερευνητικών αλλά και εθνικών επιστημονικών και ερευνητικών στόχων καθώς επιδιώκει:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου και τα οποία είναι οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και εκδοτικές ανάγκες πρωτίστως στα αντικείμενα της της Κοινωνιογλωσσολογίας, της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, με ειδικότερη αλλά όχι περιοριστική αναφορά στη μελέτη της Τουρκικής Γλώσσας γενικής και υπογλωσσών και ποικιλιών της και της σχέσης της με την Ελληνική και τις λοιπές ευρωπαϊκές όσο και μεσανατολικές γλώσσες, καθώς και στα υποπεδία αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη γλωσσικών και μεταφραστικών πόρων γραπτού και προφορικού λόγου, μεθοδολογιών και εργαλείων που συμβάλλουν στη μελέτη και έρευνα των πραγματώσεων γραπτού και προφορικού λόγου σε διαγλωσσικό και ενδογλωσσικό επίπεδο, την παραγωγή μεταφράσεων κειμένων αναφοράς, την ανάπτυξη ειδικών λεξιλογικών και ορολογικών πόρων στα γνωστικά αντικείμενα και πεδία εστίασης του Τμήματος, τον σχεδιασμό και την προσφορά προγραμμάτων και κύκλων γλωσσικής διδασκαλίας και κατάρτισης στα αντικείμενα της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με αντίστοιχα ακαδημαϊκά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής επιστημονικής σκέψης, μέσω της μετάφρασης και της διερμηνείας.

2. Την κάλυψη θεμάτων που εμπίπτουν στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών προσανατολισμών του Τμήματος καθώς και τέλος την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με το γνωστικό της αντικείμενο θέματα.

3. Τη συνεργασία με κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

 Η θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου Κοινωνιογλωσσολογίας, Τουρκικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διερμηνείας πραγματώνει μία εκ των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Τμήματος, σε ό,τι αφορά στη μελέτη υπό γλωσσολογικό, ιδίως δε κοινωνιογλωσσολογικό και μεταφραστικόμεταφρασιολογικό, πρίσμα της Τουρκικής γλώσσας και, κατ' επέκταση, των τουρκόφωνων πληθυσμών της Ελλάδας, της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας, καθώς και της σχέσης τους με την ελληνική και ευρωπαϊκή γλωσσική πραγματικότητα και παραγωγή. Τα αντικείμενα ενασχόλησης του Εργαστηρίου στοχεύουν να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή έρευνα με την επιστημονική πράξη ιδίως δε της Μετάφρασης και της Διερμηνείας, τουτέστιν αντικειμένων που εξυπηρετούν πρωταρχικούς παραγωγικούς στόχους του Τμήματος. Κατά τούτα, η θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα επιστημονικό κέντρο, με ικανή στόχευση και ευρεία προοπτική ανάπτυξης συνεργιών, τόσο στο επίπεδο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όσο και ευρύτερα, μέσω συνεργασιών με ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα, δημόσια και ιδιωτικά, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

Διεθνές Συνέδριο Η Σμύρνη ως σύμβολο: Από τον 19ο αιώνα έως τον Σεπτέμβριο του 1922. Ανακοίνωση: « Η πολυγλωσσία της Σμύρνης»