Ελληνικά » Το Τμήμα » Επιστημονικά Εργαστήρια » Εργαστήριο Πληροφορικής

Εργαστήριο Πληροφορικής

 

 

Εργαστήριο Πληροφορικής

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δραγατσανίου 4, Γ' όροφος, 105 59 Αθήνα

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες, τη συστηματική άσκηση και εξυπηρέτηση των φοιτητών του κεντρικού ελληνικού πανεπιστημίου, των αντιστοίχων ειδικοτήτων, την αναζήτηση ηλεκτρονικά διαθέσιμων στοιχείων για τις σπουδές τους (π.χ. την έρευνα μέσω του διαδικτύου), τη σύνταξη εργασιών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά ακόμη και την κάλυψη πρακτικών πτυχών των σπουδών τους (ηλεκτρονικές εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων κ.ά.) και την παροχή υποστηρικτικού έργου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Στο Εργαστήριο διδάσκονται τα μαθήματα του Τμήματος που, βάσει του Οδηγού Σπουδών, αξιοποιούν ΤΠΕ. Εκτός ωρών διδασκαλίας οι φοιτητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα, με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

Περαιτέρω, το Εργαστήριο προωθεί τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία της Γλωσσικής Τεχνολογίας (Language Technology), της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων (Corpus Linguistics), της σωματοκειμενικής Ανάλυσης Λόγου (Corpus-Assisted Discourse Studies), των σωματοκειμενικών Μεταφραστικών Σπουδών (Corpus-Based Translation Studies) και της Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας (electronic lexicography).

Ειδικότερα ερευνητικά αντικείμενα είναι, ενδεικτικώς:

• η συγκέντρωση, ηλεκτρονική επεξεργασία και υπολογιστική και ανάλυση (parsing, treetagging, collocation analysis, statistical analysis) κειμενικού υλικού συγκροτημένου σε σώματα κειμένων (μονογλωσσικά, και παράλληλα/στοιχισμένα/πολυγλωσσικά),

• η υιοθέτηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης (deep learning) σε εφαρμογές NLP, επί παραδείγματι για την ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis) σε σώματα κειμένων, η λεξιλογική ανάλυση σύνθετων νευρωνικών δικτύων (complex neural network analysis) σε κειμενικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από κοινωνικά δίκτυα με χρήση εξειδικευμένων APIs,

• η δημοσίευση των σωμάτων κειμένων αυτών και των αποτελεσμάτων της στατιστικής/NLP επεξεργασίας τους στο διαδίκτυο, υπό μορφή δυναμικών δεδομένων για αξιοποίηση από την ελληνική και διεθνή ερευνητική κοινότητα,

• η ανάπτυξη state-of-the-art δυνατοτήτων online στατιστικής και απεικονιστικής επεξεργασίας των κειμενικών δεδομένων των ανωτέρω γλωσσικών πόρων, με χρήση πακέτων της R,

Τέλος, το Εργαστήριο προωθεί συνέργειες του ερευνητικού προσωπικού του με ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους υψηλού διεθνούς κύρους, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε διεθνή ανταγωνιστικά έργα στα οικεία πεδία.

Στην ευθύνη του Εργαστηρίου υπάγεται ο κεντρικός υπολογιστικός εξοπλισμός (server) του Τμήματος, ο οποίος υποστηρίζει πληθώρα εφαρμογών (περιοδικό Civitas Gentium, ιστοσελίδα του Τμήματος και των ακαδημαϊκών του μονάδων, κ.λπ.), καθώς και την υπολογιστική έρευνα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες: